...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0113 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Financiën
Sub-departement Financiën
Titel Berekening van de overdrachten inzake belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen.
Datum indiening15/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/02/2015

 
Vraag

De overdrachten inzake belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven voor het aanslagjaar 2013 worden berekend zoals omschreven in artikel 145/24 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 en meer bepaald in § 1, lid 4 en lid 5.  Dat artikel zegt: "Wanneer het totaal van de verschillende belastingverminderingen het in het vierde lid beoogde grensbedrag overschrijdt, kan het overschot worden overgedragen op de drie belastbare tijdperken volgend op dat waarin de uitgaven werkelijk werden gedaan, zonder per belastbaar tijdperk, de uitgaven van het belastbaar tijdperk inbegrepen, het voormelde grensbedrag te overschrijden." 1. Hoe berekent de administratie de overdrachten op grond van die bepalingen? 2. Wordt het overgedragen bedrag berekend door aftrek van het maximumbedrag van 3.680 euro of van de in functie van de aangegeven inkomsten effectief verkregen belastingvermindering?  3. Naar verluidt gebruikt de administratie die de belasting berekent een programma dat uitgaat van de maximale aftrek en niet van de effectief verkregen vermindering. a) Kan u die informatie bevestigen? b) Betreft het een billijke interpretatie van de wettekst?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1 tot 3. De vraag van het geachte lid betreft het aanslagjaar 2013. Voor dit aanslagjaar is de berekening van een overdracht van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven enkel mogelijk voor overeenkomsten die uiterlijk op 27 november 2011 werden gesloten. De bedoelde overdracht is enkel van toepassing wanneer de uitgaven betrekking hebben op werken die worden verricht aan een woning waarvan de ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van die werken. De voormelde belastingvermindering is gelijk aan 40 % van de betrokken uitgaven. Het totaal van de verschillende belastingverminderingen mag per belastbaar tijdperk en per woning niet meer bedragen dan 2.930 euro (3.810 euro in geval van plaatsing van zonnecelpanelen). Wanneer dit grensbedrag wordt overschreden, kan het overschot worden overgedragen op de drie belastbare tijdperken volgend op dat waarin de uitgaven werkelijk werden gedaan, zonder per belastbaar tijdperk, de uitgaven van het belastbaar tijdperk inbegrepen, het voormelde grensbedrag te overschrijden. De berekening van de overdracht houdt dus geen rekening met de effectief verkregen belastingvermindering. De berekening is evenwel volledig in overeenstemming met de wettekst. Door bij de economische herstelwet van 27 maart 2009 de mogelijkheid van een overdracht van belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in te voeren, heeft de wetgever willen vermijden dat belastingplichtigen worden "verplicht" om de energiebesparende uitgaven over verschillende jaren te spreiden om meer belastingvoordeel te hebben. Die overdracht had evenwel niet tot doel om een oplossing te bieden voor de belastingplichtigen die omwille van het feit dat ze een laag inkomen hebben, niet het volledige voordeel van de belastingvermindering kunnen genieten. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de wetgever de mogelijkheid ingevoerd om de betrokken belastingverminderingen om te zetten in een terugbetaalbaar belastingkrediet in de mate dat ze geen aanleiding geven tot een daadwerkelijke vermindering van de belasting. Dit belastingkrediet was evenwel enkel mogelijk voor de uitgaven die door de wetgever als prioritair werden beschouwd, zoals het isoleren van daken en het plaatsen van dubbel glas. Ik wens evenwel het geachte lid er opmerkzaam op te maken dat dit reeds geantwoord werd op de parlementaire vraag nr. 564 van 31 augustus 2012 gesteld door de heer Josy Arens. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 84, blz. 86)

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenBELASTINGAFTREK | ENERGIEBESPARING | FISCALITEIT | INKOMSTENBELASTING | INVESTERING