...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0109 - Zittingsperiode : 54


Auteur BenoÓt Dispa, CDH
Departement Minister van FinanciŽn
Sub-departement FinanciŽn
Titel FOD FinanciŽn - Fiscale ontvangsten - Invorderingsstrategie.
Datum indiening09/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Een optimale invordering van de niet spontaan betaalde schulden door de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) van de FOD FinanciŽn heeft een niet te onderschatten impact op de omvang van de fiscale ontvangsten van de schatkist. De AAII zou voor haar invorderingsstrategie echter inspiratie zoeken bij het compliance risk model van de OESO.† Dat model gaat uit van het gedrag van groepen van belastingplichtigen en geeft aan welke invorderingsstrategie het meest aangewezen is naargelang de groep correct en tijdig betaalt, een duwtje in de rug nodig heeft of beslist niet te betalen. De AAII zou de belastingplichtigen willen aanzetten tot meer compliance door de omstandigheden waarin ze keuzes maken en beslissingen nemen, te wijzigen. Door die omgevingsfactoren te beÔnvloeden wil de AAII kennelijk een gedragswijziging veroorzaken en tegelijk de kosten drukken. De managementsupportdirectie bij de AAII zou de compliance gunstig willen beÔnvloeden door een belastingkrediet van 10 procent toe te kennen aan belastingplichtigen die correct en tijdig betalen, om de belastinginning op die manier veel doeltreffender te laten verlopen. 1. Wat zou, voor elke belasting die door de AAII geÔnd wordt, de budgettaire weerslag zijn van de invoering van zo een belastingkrediet? 2. a) Zou de invoering van een belastingkrediet van 10 procent ten gunste van belastingplichtigen die correct en tijdig hun belastingen betalen de belastinginning doeltreffender kunnen maken? b) Denkt u dat zo een belastingkrediet de compliance werkelijk in de hand zou werken? c) Zo ja, waarom? d) Zo niet, meent u niet dat de managementsupportdirectie andere maatregelen zou moeten overwegen om de invordering van de belastingen doeltreffender ťn doelmatiger te laten verlopen? e) Zo ja, welke maatregelen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

De informatie waarover het geachte lid beschikt is niet correct. Het verlenen van dergelijk belastingkrediet wordt niet in overweging genomen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFISCALITEIT | INNING DER BELASTINGEN