...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0107 - Zittingsperiode : 54


Auteur Fabienne Winckel, PS
Departement Minister van Financiën
Sub-departement Financiën
Titel Taks tot vergoeding der successierechten. 
Datum indiening09/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

De taks tot vergoeding der successierechten werd bij de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen ingevoerd om het verlies aan erfenisrechten waarvan de vzw's als rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid in principe zijn vrijgesteld, goed te maken. Artikel 147 van het Wetboek der successierechten bepaalt dat "de verenigingen zonder winstoogmerk en de private stichtingen vanaf 1 januari volgend op de datum van hun oprichting onderworpen zijn aan een jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten." Het tarief van die heffing bedraagt 0,17 procent op het geheel der bezittingen van de vzw's en de privéstichtingen met een vermogen hoger dan 25.000 euro. Ik zou graag over een becijferde evaluatie van die taks voor 2012 en 2013 beschikken. 1. Hoeveel heeft die taks de schatkist opgeleverd? 2. a) Hoeveel verenigingen hebben die taks betaald? b) Kunnen die gegevens verder opgesplitst worden volgens het type vzw (Belgische en internationale vzw's en privéstichtingen) en de regio waar hun maatschappelijke zetel gevestigd is? 3. a) Kunnen er boetes opgelegd worden in geval van wanbetaling? b) Hoeveel bedraagt het totaal aan geïnde boetes? c) Hoeveel onderworpen organisaties hebben die taks niet betaald? 


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie int de taks tot vergoeding der successierechten bij toepassing van de artikelen 147 tot 162 van het Wetboek der successierechten. De jaarlijkse taks tot vergoeding der successierechten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de private stichtingen vormt een federale belasting. Het geachte lid zal hierna de totale netto ontvangsten vinden, geïnd gedurende de jaren 2012 en 2013. 2012 : 35.587.722,27 euro; 2013 : 38.255.412,17 euro. 2. a) Het aantal ingediende aangiften inzake de jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten bedraagt voor de jaren 2012 en 2013 respectievelijk 13.717 en 13.831. Er zijn geen cijfers beschikbaar van het aantal belastbare aangiften. b) Er zijn geen gegevens beschikbaar per soort rechtspersoon onderworpen aan de taks. 3. a) Er is een boete voorzien in geval van de laattijdige neerlegging van de aangifte. Zij bedraagt 2,50 euro per maand vertraging. Elke begonnen maand wordt voor een volledige maand aangerekend. Als een vzw die onderworpen is aan de jaarlijkse taks, verzuimt om een deel van haar vermogen aan te geven, is de Administratie gemachtigd om het bedrag van de verschuldigde sommen ambtshalve te begroten. In geval van verzuim of te lage waardering wordt een boete opgelopen gelijk aan de ontdoken taks en wordt er een moratoire interest van 7 % aangerekend. De moratoire interest van 7 % is eveneens verschuldigd in geval van laattijdige betaling van de taks. b) De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie beschikt over geen statistiek inzake deze materie. c) De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie beschikt over geen sluitende gegevens met betrekking tot het aantal actieve rechtspersonen die als belastingplichtige inzake de taks tot vergoeding van het successierecht kunnen worden aangemerkt zonder evenwel de taks te hebben betaald.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFISCALITEIT | BELASTING | OVERDRACHTSBELASTING | ORGANISATIE ZONDER WINSTOOGMERK