...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0101 - Zittingsperiode : 54


Auteur Nawal Ben Hamou, PS
Departement Minister van FinanciŽn
Sub-departement FinanciŽn
Titel Integratie van de personeelsleden van de FOD FinanciŽn die in shift werken. (MV 55)
Datum indiening08/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Het statuut van rijksambtenaar bij de FOD FinanciŽn, Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, heeft een aantal bijzondere kenmerken die wettelijk zijn verankerd in het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. Ik verneem evenwel dat de ambtenaren die werden aangenomen voor een functie in ploegendienst, in de praktijk kampen met een probleem van interne mobiliteit dat te wijten is aan de integratie van hun statuut. Personeelsleden die op vrijwillige basis in shift werken of die voor een functie in ploegendienst gerecruit worden, worden immers automatisch geÔntegreerd in de eenheid waar ze actief zijn. Blijkbaar mogen de betrokken rijksambtenaren, wier statuut werd geÔntegreerd in de eenheid waarin ze zijn tewerkgesteld, zich niet kandidaat stellen in het kader van een interne wervingsprocedure (tenzij ze eerst - en te hunnen nadele - afzien van de functie die ze op het ogenblik van hun kandidaatstelling vervullen), zelfs al heeft die procedure betrekking op een functie waarvoor dezelfde kwalificaties vereist zijn. Als ik in het koninklijk besluit lees dat het de bedoeling is "het wegvallen van de afsluitingen tussen de verschillende entiteiten van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn" te bevorderen, dan doet de situatie van die ambtenaren op het stuk van interne mobiliteit bij mij wel vragen rijzen. Die gekwalificeerde ambtenaren, die terecht naar een zekere stabiliteit en levenskwaliteit verlangen, zien hun plannen gefnuikt door de integratie van hun statuut. 1. Waarom kunnen die ambtenaren van de FOD zich niet kandidaat stellen in het kader van een interne wervingsprocedure? 2. Vormt de automatische integratie van personeelsleden die in shift werken, in het licht van die problematiek geen belemmering voor de mobiliteit bij de diensten van de FOD? 3. Welke oplossing zou er kunnen worden aangereikt voor die werknemers die een beter statuut willen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

De Algemene administratie Douane en Accijnzen werkt sinds 1 januari 2014 in een stelsel van opeenvolgende ploegen (shift). Hiervoor zijn ongeveer 800 personeelsleden noodzakelijk. 420 personeelsleden reeds tewerkgesteld bij de AADA waren vrijwilliger om in shiften te werken. Om het minimum van 800 te bereiken moest de bijkomende werving van 385 personeelsleden voorzien worden. Een specifieke selectie werd bijgevolg georganiseerd. Zowel in de selectievoorwaarden als tijdens het selectie interview werd er duidelijk gezegd dat de indiensttreding verbonden was met het werken in shift en dat de personeelsleden bijgevolg specifiek geworven werden voor het werken in shiften. Het werk in shiften vereist stabiele ploegen die voldoende ingevuld zijn; enkel onder deze voorwaarden is een planning van de ploegen mogelijk. Het toelaten aan de personeelsleden in shiften om op elk moment uit te stappen uit de shiftregeling zou de goede werking van hun taken in de Belgische havens en luchthavens in het gedrang brengen. Momenteel is het bijgevolg niet mogelijk dat de personeelsleden specifiek geworven voor het werken in shiften (sedert iets meer dan een jaar) al kunnen uitstappen uit de shiftregeling en/of al kunnen kiezen voor een andere functie binnen de FOD FinanciŽn. Er kan bovendien herhaald worden dat dit duidelijk werd meegedeeld en ťťn van de voorwaarden was voor werving en dus indiensttreding. Nu al aanvaarden dat personeelsleden die specifiek geworven werden voor het werken in shiften hier kunnen uitstappen of zelfs de AADA kunnen verlaten zal tot gevolg hebben dat de AADA haar doelstellingen niet meer kan behalen en dat de diensten in de havens en luchthavens niet meer correct kunnen verzekerd worden. De van kracht zijnde federale wervingsstop, reeds verlengd tot eind maart, verhindert voorlopig dat deze ploegen aangevuld worden met nieuwe personeelsleden. Het is pas wanneer deze ploegen volledig zijn en er een wervingsreserve is, dat er kan herbekeken worden of personeelsleden specifiek geworven voor het werken in shiften, na een bepaalde periode, toch kunnen uitstappen uit de shiftregeling en hun kandidatuur kunnen indienen voor een andere functie binnen de FOD FinanciŽn. Veranderingen van standplaats binnen de AADA binnen de shiftregeling zijn evenwel mogelijk.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenBELASTINGADMINISTRATIE | AMBTENAAR | PERSONEELSBEHEER | OVERHEID | BEVORDERING IN EEN LOOPBAAN | BEROEPSLOOPBAAN