...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0042 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Titel Elektronische communicatie - Kritieke infrastructuren.
Datum indiening12/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Met de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren wordt werk gemaakt van het behoud van vitale verbindingen van de elektronische communicatie gelet op hun belang voor belangrijke maatschappelijke functies, de gezondheid, de veiligheid, de beveiliging, de economische welvaart of het maatschappelijk welzijn. De betrokken organisaties dienen te voorzien in een beschrijving en cartografie van het netwerk, een risicoanalyse, preventieve en correctieve maatregelen en oefeningen. 1. Wat is de stand van zaken van de uitvoering van de wet van 1 juli 2011 binnen de telecomsector? 2. a) Wie wordt verstaan onder het begrip exploitant van een kritieke infrastructuur? b) Welke ondernemingen worden geviseerd? 3. a) Wordt door alle betrokkenen intussen voorzien in een cartografie en een risicoanalyse? b) Aan welke normen dient deze documentatie te voldoen? 4. Hoe wordt gewaakt dat de effectiviteit van deze informatie maximaal is en de administratieve overlast beperkt wordt? 5. Welke werkafspraken zijn gemaakt opdat deze plannen en gegevens actueel blijven? 6. Welke oefeningen vonden tot dusver plaats, al dan niet in samenwerking met het Crisiscentrum?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Een lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (het BIPT) werd aangeduid als sectorale overheid voor de elektronische-communicatiesector via ministerieel besluit en conform de wet van 1 juli 2011 betreffende de veiligheid en de bescherming van de kritieke infrastructuren (hierna afgekort de "CIP-wet"). (Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren van 1 juli 2011, Belgisch Staatsblad van 15 juli 2011) Sinds deze aanduiding wijdt het BIPT zich aan de identificatie van de kritieke infrastructuren, waarbij een eerste inventariseringsfase bijna voltooid is. 2. a) Artikel 3, 10°, van de CIP-wet definieert de exploitant van een kritieke infrastructuur als "iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de investeringen in of voor de dagelijkse werking van een nationale of Europese kritieke infrastructuur". In het licht van de bevoegdheden van het BIPT heeft deze definitie in dit geval betrekking op de operatoren (te weten de ondernemingen die zich hebben aangemeld krachtens artikel 9, § 1, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) die over een of meer kritieke infrastructuren beschikken in de zin van de CIP-wet. b) De CIP-wet en zijn koninklijk besluit tot uitvoering in de sector elektronische communicatie van artikel 13 preciseren de interne en externe maatregelen die worden toegepast op een als kritiek aangewezen infrastructuur. 3. a) Het BIPT zal de kritieke infrastructuren in de elektronische-communicatiesector aanduiden na voltooiing van de eerste analysefase die het in nauwe samenwerking met de sector en het Crisiscentrum heeft gevoerd om zich te vergewissen van de kwaliteit en volledigheid van zijn werk. Het BIPT heeft de voorkeur gegeven aan een top-downaanpak en heeft zich eerst gebogen over de diensten en vervolgens over de functies en apparatuur die deze ondersteunen. Op basis van die analyses werden criteria eigen aan de elektronische-communicatiesector gedefinieerd die momenteel worden toegepast om een lijst van mogelijk kritieke infrastructuren op te stellen. Gedurende het jaar dat volgt op de aanwijzing van zijn infrastructuur als kritieke infrastructuur moet een exploitant zijn "Beveiligingsplan van de exploitant" ("B.P.E.") opstellen conform de structuur beschreven in het koninklijk besluit van 27 mei 2014 houdende uitvoering in de sector elektronische communicatie van artikel 13 van de CIP-wet. b) De structuur alsook de inhoud van het "Beveiligingsplan van de exploitant" ("B.P.E.") werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 27 mei 2014 houdende uitvoering in de sector elektronische communicatie van artikel 13 van de CIP-wet. 4. Zoals eerder vermeld consolideert het BIPT zijn aanpak door zich te toetsen aan de ervaring en expertise van de sector en ervoor te zorgen dat de beoogde doelstellingen op efficiënte wijze worden behaald. De structuur en inhoud van het "Beveiligingsplan van de exploitant" ("B.P.E.") zullen worden geëvalueerd en indien nodig aangepast. 5. Als sectorale overheid zal het BIPT blijven waken over de evolutie van deze materie en zal het zeker een geprogrammeerde herziening van de situatie uitvoeren. Het koninklijk besluit van 27 mei 2014 houdende uitvoering in de sector elektronische communicatie van artikel 13 van de CIP-wet verplicht de operatoren om elke wijziging van het B.V.E. te melden aan de sectorale overheid. De praktische ervaringen en observaties tijdens de verplichte en regelmatige oefeningen zullen helpen om het B.V.E. te verfijnen. 6. De oefeningen vallen onder de verantwoordelijkheid van de exploitanten van de kritieke infrastructuren conform de bepalingen van de CIP-wet en van het voormelde koninklijk besluit. Het is de inspectiedienst (conform de uitvoering van artikelen 24 en 25 van de CIP-wet) die controleert of de bepalingen van de CIP-wet en de uitvoeringsbesluiten ervan door de uitbaters van een kritieke infrastructuur nageleefd worden. Er moet dus een dergelijke inspectiedienst worden aangewezen voor de elektronische-communicatiesector.

 
Eurovoc-hoofddescriptorPOST EN TELECOMMUNICATIE
Eurovoc-descriptorenPOST EN TELECOMMUNICATIE | TELECOMMUNICATIEMATERIAAL | TELECOMMUNICATIE | BEVEILIGING EN BEWAKING