...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0175 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jan Penris, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Risico's bij transport van radioactief materiaal tijdens stakingen.
Datum indiening29/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/03/2015

 
Vraag

Tijdens de stakingsacties van eind 2014 werd door stakingspiketten en blokkades op kruispunten het verkeer ernstig verstoord. Voor de transporten van radioactief materiaal, klasse 7 van het ADR, was deze toestand problematisch. Deze transporten zijn voornamelijk voor ziekenhuizen. Het betreft dikwijls kortlevende isotopen. Deze zijn aan strikte tijdsschema's gebonden voor het transport. Bovendien gaan deze transporten meestal naar grotere ziekenhuizen, die in stedelijke regio's gelegen zijn. De firma's die deze transporten uitvoeren staan onder grote druk, zowel vanwege de producenten als vanuit de medische sector. Het lijkt me dan ook aangewezen, om, zeker wat de klasse 7 transporten betreft, het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) bij stakingsacties een verbod op transport van deze producten te laten uitvaardigen, of minstens als mogelijkheid voorop te stellen. Bent u het hierover met ons eens?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

De noodzaak op het vervoer van radioactieve stoffen ten behoeve van de medische sector wordt bepaald door de vraag naar zulke stoffen vanuit de ziekenhuizen. Wanneer ziekenhuizen geneeskundige onderzoeken plannen met het gebruik van radioactieve stoffen moeten deze tijdig geleverd worden. Dit is ook de reden waarom deze transporten vooral plaatsvinden buiten de spitsuren. Het is ook zo dat volgens het artikel 48bis van de wegcode deze transporten bij voorkeur via de autosnelwegen moeten verlopen. De veiligheid van deze transporten staat volkomen los van de omvang van de vraag ernaar en van de gevolgde transportweg. De veiligheid wordt immers verzekerd door het collo in zijn geheel - dus de verpakking met zijn inhoud. De colli die gebruikt worden voor het vervoer van radioactieve stoffen zijn zodanig ontworpen dat de bescherming van de bevolking en het leefmilieu in alle omstandigheden, zowel normale als accidentele vervoersomstandigheden gewaarborgd is en dit ongeacht de gebruikte vervoerswijze. De betrokken colli beantwoorden aan de strikte veiligheidscriteria die door het Internationaalle Atoomenergieagentschap worden opgelegd en die in de verschillende vervoersreglementen zijn opgenomen. Daarom is er vanuit stralingsbeschermingsoogpunt geen enkele reden deze transporten te verbieden, zelfs niet bij aangekondigde nationale stakingen. Indien om een andere reden die niet tot de bevoegdheid van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) behoort - zoals de openbare ordehandhaving - bepaalde transporten toch zouden moeten verboden worden, zal het FANC na advies van deze bevoegde diensten hier op gepaste wijze gevolg aan geven.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERBESCHERMING
Eurovoc-descriptorenSTAKING | RADIOACTIEVE STOF | BURGERBESCHERMING | VEILIGHEID VAN HET VERVOER | NUCLEAIRE VEILIGHEID | WEGVERVOER