...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0164 - Zittingsperiode : 54


Auteur Veli Yüksel, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Diversiteit bij politiediensten (MV 1509).
Datum indiening27/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum27/02/2015

 
Vraag

In het regeerakkoord staat het volgende met betrekking tot diversiteit bij de politie: "De regering streeft naar meer diversiteit bij politiediensten." In uw beleidsverklaring kunnen we lezen dat "er aandacht zal zijn voor de diversiteit bij de politiediensten, onder andere door het instellen van een voorbereidingstraject". Beide stellingen zijn zeer kort en bondig en dus lijkt enige toelichting wel op zijn plaats. 1. Wat zijn momenteel de cijfers wat betreft etnisch-culturele diversiteit bij de federale politie? 2. Welke maatregelen en acties overweegt u om deze diversiteit binnen het korps te vergroten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Er worden geen cijfers over de etnische achtergrond van personeelsleden bijgehouden. Iedereen die wenst bij te politie te werken moet de Belgische nationaliteit bezitten. 2. Zoals u hierna zult merken zijn er diverse acties en maatregelen ter vergroting van de diversiteit binnen de politie. Deze acties die in partnerschap met de politie tot stand komen, wens ik verder te zetten. Wel wacht ik op de aanstelling van de nieuwe directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie die zich onder andere met deze materie zal bezig houden. In zijn mandaatbrief zal de uitvoering van het personeelsbeleid en van de kerntaken van zijn directie-generaal beschreven staan. In het verleden werden reeds heel wat inspanningen geleverd binnen de politie om socio-culturele minderheden aan te werven. Hierbij een overzicht: Van 2009 tot 2012 werden er vooropleidingen georganiseerd die potentiële kandidaten moesten helpen in hun voorbereiding op de selectieproeven. Hierbij werd aandacht geschonken aan algemene kennis over de politiewereld, alsook aan cognitieve vaardigheden en taalkennis. In 2013 werd ingevolge een advies van de inspecteur-generaal van Financiën een marktprocedure geopend om deze vooropleidingen te organiseren. Eén kandidaat diende een dossier in met een prijskaartje dat 4 keer hoger lag dan het voorziene budget. De procedure werd stopgezet. In hetzelfde jaar werden door twee erkende politiescholen (PIVO en PLOT) initiatieven opgestart in samenwerking met de selectiedienst en de dienst diversiteit van de federale politie enerzijds, en de provincie Vlaams-Brabant en de provincie Limburg anderzijds. Deze initiatieven betroffen een vijfdaagse opleiding voor socio-culturele minderheidsgroepen. Ze dienden als voorbereiding op de selectieproeven met aandacht voor taal, sport, het cognitieve enzovoort. Het initiatief werd herhaald in het PLOT in 2014. Hoeveel kandidaten er uiteindelijke doorstroomden en effectief aan een politieopleiding startten is echter niet bekend. In 2014 werd door de dienst diversiteit van de federale politie samen met de PZ (politiezone) Gent, de rekruteringsverantwoordelijke van de Federale politie voor Oost-Vlaanderen en VDAB Oost-Vlaanderen informatiesessies gegeven aan potentiële kandidaten. De infosessies hadden twee aparte doelgroepen. - Enerzijds werd er een sessie georganiseerd voor de kandidaten uit socio-culturele minderheidsgroepen waarin de politie werd voorgesteld , en waarin de selectieproeven en het diversiteitsbeleid werden toegelicht. - Anderzijds werd er een infosessie georganiseerd voor de consulenten van VDAB. Aan hen werd het gezochte profiel duidelijk uiteengezet. In 2015 zal tijdens opendeurdagen in de politiescholen het diversiteitsbeleid worden toegelicht. In dit beleid staat de 'identitaire diversiteit' centraal. Met andere woorden elk persoon is opgebouwd uit een geheel van bouwstenen die hem/haar uniek maakt. Zoals u merkt zijn er dus diverse acties en maatregelen ter vergroting van de diversiteit binnen de politie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPERSONEEL | POLITIE | MIGRANT | OPENBARE VEILIGHEID