...

Bulletin nr : B011 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0109 - Zittingsperiode : 54


Auteur Denis Ducarme, MR
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Criminaliteit in het openbaar vervoer.-
Datum indiening07/01/2015
Taal F
Publicatie vraag     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/02/2015

 
Vraag

Volgens statistieken van de federale politie waarover de pers op 3 januari 2015 berichtte, werden er in 2013 bijna 20.000 gevallen van diefstal en afpersing in het Belgische openbaar vervoer (trein, tram, bus en stations) geregistreerd. Hoe indrukwekkend dat cijfer ook is, toch is de criminaliteit op dat gebied gedaald ten opzichte van 2012. Voor andere misdrijven noteert men dan weer een stijging van het aantal feiten (zo stelde de spoorwegpolitie meer pv's op wegens drugsbezit en -handel, illegale wapendracht en illegale immigratie). Het exacte totaalcijfer van 19.869 komt neer op 54 diefstallen per dag, d.i. een daling met 14 procent ten opzichte van 2012. 1. Ondanks de dalende trend blijven dit niet te veronachtzamen criminaliteitscijfers. Beschikt u al over de eerste cijfers voor 2014, per criminaliteitsvorm? 2. a) Zal u nieuwe maatregelen nemen of initiatieven ontwikkelen om criminaliteit in het openbaar vervoer te bestrijden, inzonderheid criminaliteitsvormen die in stijgende lijn gaan zoals drugshandel, illegale immigratie en seksueel geweld? b) Zo ja, welke? 3. Worden er specifieke maatregelen genomen tegen rondtrekkende dadergroepen en grensoverschrijdende criminaliteit in het openbaar vervoer?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B013
Publicatiedatum 23/02/2015, 20142015
Antwoord

1. De criminaliteitscijfers betreffende "Diefstal en afpersing" zijn beschikbaar voor de jaren 2012 en 2013. Tussen 2012 en 2013 werd een daling van het aantal gevallen van diefstal en afpersing met 14 % vastgesteld op het openbaar vervoer. Hierna vindt u een overzicht voor alle categorieën 2012-2013. In het totaal is er duidelijk een daling merkbaar. De criminaliteitscijfers voor het jaar 2014 zijn echter nog niet bekendgemaakt en kunnen bijgevolg nog niet worden verspreid. 2. a) Ja, nieuwe maatregelen of initiatieven zijn voorzien om deze criminaliteitsvormen te bestrijden. b) Ter info, de FOD Binnenlandse Zaken heeft in de zomer van 2014 een nieuwe campagne gelanceerd om gauwdiefstallen tegen te gaan. Dit gebeurde samen met de openbare vervoersmaatschappijen. Naar aanleiding hiervan zijn er ook acties op lokaal niveau uitgewerkt. Het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 heeft het geweld in de publieke ruimte waaronder in het bijzonder het openbaar vervoer opgenomen als één van de prioritaire criminaliteitsfenomenen. In het kader van de strategische veiligheids- en preventieplannen en de zonale veiligheidsplannen bieden we ondersteuning aan de partners die hierom verzoeken. Bovendien is de strijd tegen de drugshandel één van de prioriteiten van de Spoorwegpolitie (SPC). De SPC-posten werken plaatselijk aan deze problematiek en ondernemen een groot aantal initiatieven in het kader van geplande acties. De clandestiene immigratie is eveneens een SPC-prioriteit waaraan alle SPC-posten dagelijks werken in het kader van de interventiediensten, en in de vorm van geplande acties waarbij verschillende plaatselijke SPC-posten worden ingezet. Bijzondere aandacht gaat uit naar seksuele agressie, wat betreft de slachtofferbejegening en het gevolg dat gegeven moet worden aan de vaststellingen van onze interventieteams, met inbegrip van de opvang door de maatschappelijk assistenten bij de directeurs-coördinatoren of de maatschappelijk assistenten van de politiezones. Er worden evenwel nieuwe maatregelen overwogen voor de drie voormelde fenomenen, in de vorm van: i. de uitwerking van een "drugsactieplan" naar aanleiding van de evaluatievergaderingen die eind december 2014 georganiseerd werden met de Cel Drugs DJSOC van de Federale Politie. Dit "nationaal" actieplan zal het werkkader van onze "drugsacties" en van het samenwerkingsniveau tussen onze SPC-posten bepalen, alsook de informatie-uitwisseling met de Cel Drugs DJSOC. Bedoeling is om een globaal samenwerkingskader tussen de verschillende diensten op het terrein te formaliseren. ii. het onderhouden van nauwe contacten met de dienst vreemdelingenzaken die het mogelijk maken om de belangrijke en noodzakelijke informatie te verduidelijken tijdens het opstellen van de administratieve verslagen ter attentie van de Dienst Vreemdelingenzaken, die de besluitvorming faciliteren betreffende de ondervraagde personen en die het mogelijk maken om het fenomeen beter te begrijpen op lokaal, nationaal en zelfs internationaal niveau. De informatie wordt regelmatig doorgestuurd via de dienst "DAO/Migratie" van de Federale Politie in het kader van de problematiek van de clandestiene immigratie. iii. een grotere zichtbaarheid van al onze teams op het terrein, in de vorm van patrouilles in de stations, maar ook door de verhoging van het aantal treindienstenmet de aanwezigheid van SPC-teams aan boord van deze treinen, op de vooraf bepaalde lokale lijnen. Dit derde punt biedt onze teams de mogelijkheid om te werken in het kader van de drie voormelde problematieken, namelijk: drugs, clandestiene immigratie en seksuele agressie. iv. Bij de SPC maken de "drugsproblematiek" en de "clandestiene immigratieproblematiek" het voorwerp uit van de werkgroepen "drugsnetwerk" en "migratienetwerk", Deze netwerken bevordereneen regelmatige uitwisseling van informatie en goede praktijken in verband met beide problematieken tussen de posten. 3. Ja, wij organiseren sinds meerdere jaren veiligheidsacties, "VSV" (veiligheid op sporen - sécurité sur les voies) genaamd, die het voorwerp uitmaken van een actieplan en die gericht zijn op de kabeldiefstallen. In dit domein behalen wij uitstekende resultaten , onder meer dankzij de samenwerking tussen de SPC, DGJ/DJB en de NMBS/Infrabel. Dit actieplan heeft het mogelijk gemaakt om het aantal kabeldiefstallen in 2014 met 75 % te verminderen ten opzichte van 2012. Tussen 2013 en 2014 is het aantal kabeldiefstallen dat gevolgen had voor het reizigersverkeer, met 67 % gedaald. Bovendien is de gemiddelde vertraging die te wijten was aan een kabeldiefstal, gedaald van 3 uur 30' in 2012 naar 40 minuten in 2014. Ook grensoverschrijdend worden op de treinen regelmatig uitwisselingen georganiseerd met onze buitenlandse collega's via het Europese netwerk "RAILPOL" en er worden regelmatig gemengde patrouilles georganiseerd met onze Franse, Nederlandse, Duitse en Luxemburgse collega's.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenCRIMINALITEIT | VEILIGHEID VAN HET VERVOER | OPENBARE VEILIGHEID | OPENBAAR VERVOER