...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0066 - Zittingsperiode : 54


Auteur Leen Dierick, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Crashdiëten.
Datum indiening12/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Uit mijn schriftelijke vraag nr. 9 van 30 oktober 2014 over crashdiëten bleek dat de FOD Economie meer klachten over handelspraktijken in verband met voedingsmiddelen heeft ontvangen in 2014 namelijk 56 terwijl dit er nog 29 waren in 2013 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 2, blz. 17). Uit uw antwoord bleek dat de klachten worden geanalyseerd om in eerste instantie aan de consument de meest adequate oplossing aan te raden om een schadevergoeding te verkrijgen en in tweede instantie vanuit de haalbaarheid van een handeling om de illegale handelspraktijken een halt toe te roepen. 1. Indien de verkoper van het product in België is gevestigd, kan de Economische Inspectie ter plaatse een onderzoek voeren. Als de verkoper niet in België kan worden gelokaliseerd, dan worden netwerken van internationale samenwerking tussen consumentenbeschermings-autoriteiten aangesproken zo blijkt uit uw antwoord op mijn eerder gestelde schriftelijke vraag. a) Uit welke instanties bestaat dit netwerking? b) Welke landen nemen hieraan deel? c) Zijn er landen die niet meewerken? d) Zo ja, welke? 2. In het kader van "empowerment" van de consument noemt de Economische Inspectie een aantal tips waarop moet worden gelet om niet in de val te lopen. Dit blijkt uit uw antwoord op mijn schriftelijke vraag. a) Hoe zal de consument op de hoogte worden gebracht van deze tips? b) Overweegt u hieromtrent initiatieven te nemen? c) Zo ja, welke? 3. Er is een "sweepactie" gepland van websites die vermageringsproducten te koop aanbieden. a) Wat houdt deze "sweepactie" juist in? b) Wanneer zal deze actie worden uitgevoerd? c) Werd deze al eerder uitgevoerd? d) Indien ja, wat was toen het resultaat? e) Wordt deze "sweepactie" door de Economische Inspectie uitgevoerd of wordt ook een beroep gedaan op internationale instanties? f) Indien ja, welke?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. a) en b) Binnen de Europese Unie, aangevuld met Noorwegen en IJsland en Liechtenstein, bestaat dit netwerk uit overheidsinstanties bevoegd voor consumentenbescherming. Hun samenwerking wordt geregeld door Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming. De bijlage van deze verordening bepaalt het materieel toepassingsgebied van deze samenwerking. Buiten dit netwerk van formele samenwerking, bestaat er ook informele samenwerking. De netwerking van de Economische Inspectie is wereldwijd en de contactorganisaties zijn zeer divers in omvang, aanpak, bevoegdheden, etc. De gemene delers zijn handhaving en consumentenbescherming. Dergelijke informele samenwerking is gebaseerd op goodwill, persoonlijke contacten en - niet in het minst - wat het juridisch kader van de betrokken landen toelaat. c) en d) Niets laat mij toe te stellen dat bepaalde landen onwillig (zullen) zijn om mee te werken. 2. a) De consument kan terecht op de website van de FOD Economie. Er zal ook een persbericht en facebookboodschap verspreid worden. b) en c) Nee, de tot hier toe genomen acties volstaan mijns inziens (zie vraag 2. a) De evolutie van het dossier wordt uiteraard opgevolgd, waarbij nieuwe initiatieven kunnen aan de orde komen. 3. a) Elk jaar opnieuw wordt binnen het International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) een gezamenlijke internet Sweep Day georganiseerd. ICPEN is een globaal netwerk van consumentenbeschermingsautoriteiten met meer dan 50 leden uit de 5 continenten. Tijdens deze actie onderzoeken alle deelnemende autoriteiten websites die binnen een bepaald thema te plaatsen zijn. In 2014 was het algemene thema Vulnerable Consumers (kwetsbare consumenten). De ICPEN-leden krijgen de vrijheid om dit thema in te vullen naargelang hun bevoegdheden en prioriteiten. Vermits misleidende reclame over vermageringsproducten een aandachtspunt is voor de Economische Inspectie, werd voor dit onderwerp gekozen. b) De actie werd in België gehouden op 15 september 2014. Samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen werden 267 websites geviseerd waarvan er 146 één of meer problemen vertoonden. Deze worden momenteel verder onderzocht. Voor een groot deel ervan is samenwerking met autoriteiten in andere landen nodig omdat de eigenaars hun identiteit verbergen achter bedrijven die de websites voor hen registreren. Concreet gaat het hier om Duitse, Franse en Amerikaanse ondernemingen. c) Sinds de ICPEN-Sweep Day voor het eerst werd georganiseerd in 2004, heeft de Economische Inspectie er elk jaar aan deelgenomen. Het thema is echter telkens anders. In 2009 werd ook rond gezondheidsproducten gewerkt. d) Binnen het overkoepelende thema 'Crisis Scams', wat staat voor oplichtingspraktijken die verband houden met de economische crisis of diverse epidemieën (vogelgriep, Mexicaanse griep, en zo meer), werd in 2009 geopteerd om te focussen op (valse) aanbiedingen van medicijnen tegen: - kanker; - diabetes; - Mexicaanse griep; - vogelgriep; - zwaarlijvigheid. Gezien het specifieke karakter van dit thema werd samengewerkt met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). In totaal werden 85 websites geanalyseerd. Bij 70 ervan werden inbreuken vastgesteld. Het grootste deel van de problematische websites waren in het buitenland gevestigd. e) en f) Als het gaat om websites die op een buitenlands adres geregistreerd zijn, wordt getracht om een samenwerking op te zetten met het land in kwestie. Binnen de EU zijn de samenwerkingsmodaliteiten vastgelegd in Verordening 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming. Voor websites die buiten de EU geregistreerd zijn (bij acties als deze vaak het merendeel), wordt met wisselend succes getracht om via informele samenwerking de nodige informatie te verkrijgen of de passende maatregelen te laten nemen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenSCHADEVERGOEDING | ECONOMISCH BELEID | DIEETPRODUCT | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT | RECLAME
Vrije trefwoordenKLACHT | HANDELSPRAKTIJKEN