...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0018 - Zittingsperiode : 54


Auteur Georges Gilkinet, Ecolo-Groen
Departement Eerste minister
Sub-departement Eerste minister
Titel Omzetting van richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten. (MV 677)
Datum indiening21/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/02/2015

 
Vraag

België moet richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG omzetten, en dient daartoe de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten aan te passen. Gelet op de problematiek van de sociale dumping, waarvan een almaar groeiend aantal ondernemingen en werknemers in ons land het slachtoffer worden, met name in de bouwsector, is het van belang dat die richtlijn snel wordt omgezet, en dat de opname van milieu-, sociale en ethische clausules in de bestekken voor overheidsopdrachten meer aangemoedigd of zelfs verplicht wordt. De nieuwe richtlijn betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten laat het gebruik van dergelijke criteria immers in veel ruimere mate toe, en de sociale partners zijn er expliciet vragende partij voor, met name in Wallonië (advies van 2 juni 2014 van de Conseil économique et social de la Wallonie). 1. Werkt de Kanselarij aan de omzetting van die richtlijn? 2. Is er een bijeenkomst van de Commissie voor de overheidsopdrachten gepland? 3. Wordt er overlegd met de betrokken economische sectoren en met name met de bouwsector, of zit dat overleg in de pijplijn? 4. Welk tijdpad heeft de regering vastgesteld voor de omzetting van die richtlijn? 5. Wil u de ruimte voor creativiteit die de richtlijn laat, benutten om sociale, ethische en milieuclausules op te nemen in de bestekken voor overheidsopdrachten? 


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

De dienst overheidsopdrachten van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste minister is momenteel belast met de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten. Voor deze omzettingsoefening wordt rechtstreeks samengewerkt met de commissie voor de overheidsopdrachten waarin, naast het Verbond van Belgische Ondernemingen en de belangrijkste vakbonden, vanzelfsprekend ook de federale, gewestelijke en plaatselijke aanbestedende overheden, de Inspectie van Financiën en het Rekenhof vertegenwoordigd zijn. Op 18 december 2014 vond een vergadering van de commissie voor de overheidsopdrachten plaats die hoofdzakelijk gewijd was aan de omzetting van de richtlijn. De volgende vergaderingen zullen plaatsvinden in de maand februari 2015. De volledige omzettingsoefening omvat de aanneming of de wijziging van verschillende wetten en koninklijke besluiten. Het wetsontwerp "Overheidsopdrachten" zou uiterlijk eind mei 2015 worden ingediend bij het Parlement, dus vóór 18 april 2016, de uiterste datum voor de omzetting van de richtlijn door de lidstaten. Om die doelstelling te bereiken moet de commissie voor de overheidsopdrachten haar eindadvies over het voorontwerp uitbrengen in de eerste helft van de maand maart 2015, zodat het begin april ter goedkeuring aan de Ministerraad kan worden voorgelegd en het vervolgens voor advies aan de Raad van State kan worden overgemaakt. De ontwerpen van koninklijke besluiten zullen zo spoedig mogelijk worden opgesteld. Het tijdschema voor de aanneming van die teksten is afhankelijk van de aanneming van de wet "Overheidsopdrachten". Deze regering zal het gebruik van sociale en milieuclausules bij overheidsopdrachten aanmoedigen, rekening houdend met de beschikbare budgettaire middelen. Zoals bepaald in het regeerakkoord, zullen de administratieve formaliteiten worden verminderd om overheidsopdrachten toegankelijker te maken voor kmo's. Bovendien zal een wettelijk kader worden gecreëerd voor innovatieve overheidsopdrachten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSOPDRACHT | ECONOMISCH BELEID | BOUWNIJVERHEID | EG-RICHTLIJN | NATIONALE UITVOERINGSMAATREGEL