...

Bulletin nr : B010 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0040 - Zittingsperiode : 54


Auteur Nele Lijnen, Open Vld
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Administratieve diensten en overheidsbedrijven. - Algemene staking van 15 december 2014.
Datum indiening22/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B010
Publicatiedatum 02/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum26/01/2015

 
Vraag

Uit opiniepeilingen bleek dat amper één op vijf personen achter de algemene staking van 15 december 2014 stond. Zelfs binnen de vakbonden waren de meningen daarover verdeeld. Helaas werden heel wat werknemers door het recht op staken gehinderd om hun recht op werken uit te oefenen - er waren zelfs zorgverleners die niet tot bij hun patiënten konden geraken. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld over de werkelijke impact van de staking. Voor wat betreft de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheden vallen: 1. a) Hoeveel personen hebben uit vrije wil deelgenomen aan de algemene staking? b) Hoeveel van deze personen waren aangesloten bij een vakbond? 2. Hoeveel personen hebben een dag verlof genomen? 3. Hoeveel personen werkten sowieso niet op maandag omwille van tijdskrediet, ouderschapsverlof of een ander themaverlof? 4. Hoeveel personen hebben zich ziek gemeld of waren reeds in ziekteverlof? 5. a) Hoeveel personen hebben thuis gewerkt? b) Hoeveel van deze personen werken sowieso thuis op maandag? 6. a) Hoeveel personen hebben een bewijs van NMBS binnengeleverd om aan te tonen dat ze niet ter plaatse geraakten? b) Mochten deze personen dat zonder gevolg en betalend thuis blijven of moesten zijn een dag onbetaald of betaald verlof nemen? 7. a) In welke diensten of bij welke overheidsbedrijven werden werkwilligen gehinderd om aan de slag te gaan? b) Welke actie werd ondernomen om deze mensen hun recht op arbeid te verzekeren? 8. Hoeveel productiviteitsverlies heeft deze staking opgeleverd voor de diensten? 9. Waren er ook kabinetsmedewerkers die hebben deelgenomen aan de staking?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. a) Er namen van de diensten die onder mijn bevoegdheid vallen 333 medewerkers deel aan de staking. b) Deze informatie is niet gekend bij de administratie. 2.  437 medewerkers namen verlof of recuperatie. 3.  237 medewerkers werkten niet omwille van tijdskrediet, ouderschaps- of moederschapsverlof. 4.  156 medewerkers waren op 15 december (2014) in ziekteverlof. 5. a) 482 personen werkten thuis. b) 174 van deze medewerkers hebben sowieso een thuiswerkdag op maandag. 6. a) Er werden 2 attesten van de NMBS binnengebracht. b) Deze personen dienden een dag verlof of recuperatie op te nemen. 7. a) De publieke ingangen van het gebouw WTCII, waar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de centrale diensten van de Dienst Vreemdelingenzaken zijn gehuisvest, werden geblokkeerd. b) Bij de Dienst Vreemdelingenzaken werd uiteindelijk een alternatieve, niet-publieke ingang ter beschikking gesteld. 8. Eventueel productiviteitsverlies is moeilijk in te schatten. Heel wat medewerkers maakten gebruik van telewerk en in de diensten zelf werden inspanningen geleverd om de nodige dienstverlening te voorzien. Zo werd in het Centrum voor Illegalen te Vottem de minimumbezetting net gehaald, dit zonder bijstand van externen. In het Open Terugkeercentrum werden er geen problemen vastgesteld daar er geen personeelsleden gestaakt hebben. In het Repatriëringscentrum 127bis, TC Caricole en het Centrum voor Illegalen te Merksplas werd de minimumbezetting gehaald door bijstand van personeelsleden van de centrale diensten te Brussel. In het Centrum voor Illegalen te Brugge was politiebijstand vereist om de minimumbezetting te halen. 9. Er namen geen kabinetsmedewerkers deel aan de staking.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEIDSBEDRIJF | STAKING | PERSONEEL | OVERHEID