...

Bulletin nr : B009 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0033 - Zittingsperiode : 54


Auteur Katja GabriŽls, Open Vld
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Integratie van dienst "Niet-begeleide minderjarigen" in Fedasil.
Datum indiening16/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B009
Publicatiedatum 26/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/01/2015

 
Vraag

Het federaal regeerakkoord voorziet dat de organisatiestructuur van de federale overheid zal worden geoptimaliseerd. Daarom zal een optimalisatie worden opgemaakt, die overlegd zal worden met de Colleges van leidende ambtenaren. Dit voorstel van optimalisatie wordt binnen het jaar voorgesteld aan de Ministerraad. Deze optimalisatie heeft tot doelstelling om: - elke taak die parallel vervuld wordt door meerdere structuren te elimineren; - het hergroeperen van activiteiten op basis van hetzelfde type proces; - de gevoerde beleidslijnen te concentreren met het oog op de verhoging van hun efficiŽntie; - maximale synergieŽn toe te laten en het aantal overheadfuncties in de totale federale overheid te reduceren. De overheidsdienst Fedasil voorziet in de opvang en begeleiding van asielzoekers. Bij de FOD Justitie staat de dienst "Niet-begeleide minderjarigen" en meer bepaald de Dienst Voogdij in voor de aanstelling van een voogd voor de minderjarige en voor de organisatie van de leeftijdstests. Ook staat deze in voor een deel van de begeleiding. In de praktijk wordt de opvang van deze niet-begeleide minderjarige, georganiseerd in twee fasen: Fase 1 duurt maximaal dertig dagen, waarbij de niet-begeleide minderjarige wordt ondergebracht in een opvangcentrum van Fedasil. In fase 2 blijft ook Fedasil bevoegd voor de niet-begeleide minderjarige, maar wordt hij voor zijn huisvesting desgevallend doorverwezen naar een federaal opvangcentrum, een opvangcentrum van de Gemeenschappen, een centrum van het Rode Kruis, of lokaal opvanginitiatief van een OCMW. 1. Heeft u de leidende ambtenaren reeds de opdracht gegeven deze optimalisatie-oefening voor uw eigen federale overheidsdienst (FOD) door te lichten? 2. Wat is uw standpunt - en dit gezien de processen van de dienst "Niet-begeleide minderjarigen" en deze van Fedasil in grote mate overlappend zijn - om in het kader van deze optimalisatie-oefening de dienst "Niet-begeleide minderjarigen" te integreren in Fedasil?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Het spreekt voor zich dat ik niet enkel het Regeerakkoord loyaal zal uitvoeren maar bovendien elk initiatief waarbij de organisatiestructuur van de federale overheid wordt geoptimaliseerd, ten volle ondersteun. 2. Zoals verklaard in het Regeerakkoord, wordt de doelstelling om tot efficiŽntere federale overheidsdiensten te komen evenzeer bereikt door de mogelijkheden tot verbetering binnen en tussen deze diensten te onderzoeken. Alle verbeterpistes die de efficiŽntie kunnen verhogen moeten zeker onderzocht worden. De aangehaalde piste zou echter niet tot meer efficiŽntie leiden. Fedasil en de dienst Voogdij van de FOD Justitie hebben inderdaad de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) als gemeenschappelijke doelgroep. Maar hun respectievelijke wettelijke opdracht ten aanzien van deze doelgroep is duidelijk verschillend. Uit de opdrachten van beide instanties en de respectievelijk gebruikte procedures blijken geen overlappingen. Er zijn dus geen taken die tegelijk door de opvangcentra van Fedasil en de dienst Voogdij worden vervuld en er zijn ook geen kernprocessen die samengebracht kunnen worden. Bovendien bestaat er een goede samenwerking tussen deze instanties binnen de huidige organisatiestructuur. De opdracht en de taken van de dienst Voogdij eenvoudigweg integreren in Fedasil zou in principe alleen neerkomen op een dienstverlening van de ene dienst naar de andere overbrengen, zonder noodzakelijkerwijs rekening te houden met het principe van doeltreffendheid zoals opgenomen in het Regeerakkoord.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | JONGERE | MINDERJARIGHEID | MIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | VOOGDIJSCHAP