...

Bulletin nr : B009 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0029 - Zittingsperiode : 54


Auteur Olivier Chastel, MR
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Mensenhandel.
Datum indiening11/12/2014
Taal F
Publicatie vraag     B009
Publicatiedatum 26/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/01/2015

 
Vraag

In het regeerakkoord en in uw algemene beleidsnota wordt er een nieuw actieplan ter bestrijding van de mensenhandel aangekondigd voor de periode 2015-2019. Mensenhandel is een van de meest verwerpelijke vormen van - inmiddels in wereldwijde netwerken - georganiseerde criminaliteit, die indruist tegen de fundamentele mensenrechten, in het bijzonder de eerbiediging van de menselijke waardigheid. Elk jaar worden er wereldwijd zo'n 2,5 miljoen slachtoffers, hoofdzakelijk vrouwen en kinderen, geronseld en uitgebuit. De uitbuiting in het kader van de mensenhandel kan verschillende vormen aannemen: seksuele uitbuiting, dwangarbeid, huisslavernij, gedwongen bedelarij, enz. België vervult al jaren een voortrekkersrol in de bestrijding van deze problematiek, maar de mensenhandel neemt in de hele Europese Unie toe, met vele menselijke drama's tot gevolg. 1. a) Kan u de prioriteiten van uw nieuwe actieplan uiteenzetten en de eventuele verschillen met het bestaande actieplan 2012-2014 aangeven? b) Welke maatregelen zal u nemen om de slachtoffers beter te beschermen? 2. De Europese Commissie heeft, via de versterking van de rol van Frontex, de strijd tegen de mensenhandel en de -smokkelaars tot een prioriteit verheven. a) Zullen België en de EU voor die specifieke dossiers samenwerken of gezamenlijke initiatieven nemen? b) Zo ja, kan u een overzicht geven van die initiatieven en/of samenwerkingsverbanden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1 en 2. Deze vragen hebben betrekking op het beleid en de aanpak van mensenhandel, materies die behoren tot de bevoegdheid van de minister van Justitie in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Interdepartementale Coördinatie Cel Mensenhandel/ Mensensmokkel (de 'Cel'). Om deze reden wordt dan ook doorverwezen naar de minister van Justitie. Hoe dan ook zal er een actieplan voorgelegd worden binnen een aantal maanden. Wat betreft de verbetering van de bescherming van de slachtoffers kan ik het geachte lid meedelen dat de "Omzendbrief van 26 september 2008 inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel" zal aangepast worden rekening houdend met de resultaten en aanbevelingen van een recente evaluatie. Het betreft onder andere: - een nog betere detectie en doorverwijzing naar gespecialiseerde opvangcentra door de politie- en inspectiediensten op het terrein; - opleiding en vorming van nog andere 1e lijnsdiensten op het terrein (bijvoorbeeld ziekenhuizen en sociale diensten); - tijdens de reflectieperiode een vervanging van het bevel om binnen 45 dagen het grondgebied te verlaten door een verblijfsdocument van korte duur; - specifieke maatregelen voor het nog beter beschermen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMISDAADBESTRIJDING | MIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | EUROPESE UNIE | MENSENHANDEL