...

Bulletin nr : B009 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0077 - Zittingsperiode : 54


Auteur Vincent Van Quickenborne, Open Vld
Departement Minister van Financiën
Sub-departement Financiën
Titel Ontvangsten van accijnzen op bier.
Datum indiening12/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B009
Publicatiedatum 26/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/01/2015

 
Vraag

Het memorandum dat de Belgische Brouwers opstelden naar aanleiding van de verkiezingen in 2014, heft aan met de stelling dat het Belgisch bier wereldwijd een topproduct en een kwaliteitsreferentie geworden is. Wereldwijd, want meer dan 60 % van het hier gebrouwen bier is bestemd voor de export. Op dat kwaliteitslabel is België terecht trots, wat verklaart waarom de overheid altijd voorzichtig is geweest met de accijnzen op bier. Zo werd de prijsregulering van na de Tweede Wereldoorlog pas afgeschaft in 1992 onder invloed van richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken. Deze richtlijn (92/83/EEG) ligt dan ook aan de basis van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen en de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken. Recentelijk moest de Belgische biersector echter twee klappen incasseren. - Zo stelde de Franse overheid op 1 oktober 2012 een wet voor die de accijnzen op bier met 160 % deed toenemen. De maatregel moest vooral lokaal geproduceerde wijn financieel aantrekkelijker maken dan geďmporteerde (de facto vooral Belgische) bieren. - In juli 2013 volgde een tweede klap: een eerste verhoging van de accijnzen op bier door de Belgische overheid in zeventien jaar. Het is daarom begrijpelijk dat de regering in de recente programmawet, de accijnzen op wijn wel heeft verhoogd, maar de accijnzen op bier ongemoeid heeft gelaten. Toch lijkt een betere transparantie en communicatie aangewezen. 1. De ontvangsten van de accijnzen op bier bedroegen in 2011  183.775.938,06 euro en in 2012  180.797.218,03 euro. In 2013 werden de accijnzen op bier echter verhoogd. Graag dan ook de volgende bedragen: a) De ontvangsten van de accijnzen op bier voor het jaar 2013. b) De stand /verwachtingen voor het jaar 2014. 2. Indien mogelijk ook de opsplitsing van deze ontvangsten volgens de opdeling van artikel 5 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken. Met name: a) de ontvangsten per schijf voor de kleine zelfstandige brouwerijen die de productie van 200.000 hectoliter bier per jaar niet overtreffen, zoals opgedeeld in § 2. b) de ontvangsten voor de accijns en de bijzondere accijns per categorie zoals onderverdeeld in § 7 (op basis van het aantal grade Plato). 3. De berekening van de accijnzen op basis van de "graden Plato" werd ingevoerd met de Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken. Met de "graden Plato" drukt men de dichtheid of de zwaarte van een bier uit, of het gehalte aan vaste stoffen in een bier. Deze waarde, die gelegen is tussen 0 en 28°, wordt gemeten op het onvergiste wort. Verrassend genoeg heeft dit niets te maken met het alcoholgehalte: een bier met een hoge dichtheid kan zowel een hoog als een laag alcoholgehalte hebben. Deze graden staan meestal echter niet vermeld op de producten, wat het voor de consument moeilijk maakt om zelf de van toepassing zijnde accijnzen te berekenen. Vandaar dan ook volgende vragen: a) Kan u een overzicht geven van de Plato-waarden die gebruikt worden bij de berekening van de accijnzen op de verschillende Belgische bieren? b) Hoe staat u tegenover het kenbaar maken van deze waarden op de producten zelf?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. a) De ontvangsten van de accijnzen (inclusief bijzondere accijnzen) op bier voor het jaar 2013 bedragen 183.359.423,32 euro. b) De ontvangsten van de accijnzen (inclusief bijzondere accijnzen) op bier voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 november 2014 bedragen 178.644.423,30 euro De verwachte ontvangsten van de accijnzen (inclusief bijzondere accijnzen) op bier voor het jaar 2014 bedragen bij benadering 193.000.000 euro. 2. a) Uit de gegevens van de ingediende aangiften AC4 werden de volgende cijfers gehaald voor de ontvangsten, en dit opgesplitst volgens de opdeling van artikel 5 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken: De ontvangsten van de accijnzen (inclusief bijzondere accijnzen) op bier inverbruikgesteld door middel van een aangifte AC4 in 2014 door een kleine zelfstandige brouwerij met een jaarproductie van niet meer dan 12.500 hl bedragen 2.558.369,18 euro. De ontvangsten van de accijnzen (inclusief bijzondere accijnzen) op bier inverbruikgesteld door middel van een aangifte AC4 in 2014 door een kleine zelfstandige brouwerij met een jaarproductie van niet meer dan 25.000 hl bedragen 976.811,69 euro. De ontvangsten van de accijnzen (inclusief bijzondere accijnzen) op bier inverbruikgesteld door middel van een aangifte AC4 in 2014 door een kleine zelfstandige brouwerij met een jaarproductie van niet meer dan 50.000 hl bedragen 2.965.320,06 euro. De ontvangsten van de accijnzen (inclusief bijzondere accijnzen) op bier inverbruikgesteld door middel van een aangifte AC4 in 2014 door een kleine zelfstandige brouwerij met een jaarproductie van niet meer dan 75.000 hl bedragen 2.745.495,79 euro. De ontvangsten van de accijnzen (inclusief bijzondere accijnzen) op bier inverbruikgesteld door middel van een aangifte AC4 in 2014 door een kleine zelfstandige brouwerij met een jaarproductie van niet meer dan 200.000 hl bedragen 11.934.034,36 euro. De ontvangsten van de accijnzen (inclusief bijzondere accijnzen) op bier inverbruikgesteld door middel van een aangifte AC4 in 2014 door een brouwerij aan het gewone tarief bedragen 156.725.784,85 euro. b) Er zijn geen gegevens beschikbaar over de ontvangsten van de accijnzen (inclusief bijzondere accijnzen) op bier per categorie zoals onderverdeeld op basis van het aantal graden Plato. 3. a) Het merendeel van de Belgische bieren bevat Plato-waarden tussen 12 en 20 graden Plato. b) De FOD Financiën is niet bevoegd inzake de vermeldingen die moeten worden aangebracht op de producten zelf.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenACCIJNS | FISCALITEIT | EG-RICHTLIJN | BIER