...

Bulletin nr : B009 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0109 - Zittingsperiode : 54


Auteur Philippe Goffin, MR
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Selectie en opleiding van het gevangenispersoneel.
Datum indiening17/12/2014
Taal F
Publicatie vraag     B009
Publicatiedatum 26/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/01/2015

 
Vraag

De rol van de penitentiair beambten is van cruciaal belang. Zij vervullen in elke inrichting een meerledige opdracht: verzekeren van de veiligheid, toezicht houden op de gedetineerden, en een sociale functie waarnemen door steun te bieden aan de gedetineerden tijdens hun opsluiting, maar ook een rolmodel zijn. De cipiers zijn immers - afgezien van de andere gedetineerden - de enige personen met wie de gedetineerden dagelijks rechtstreeks contact hebben. Het is dan ook hun bijzondere taak erop toe te zien dat ze alle gedetineerden respectvol behandelen, om hun de normen en waarden van de samenleving opnieuw bij te brengen en hen te doen nadenken over de gevolgen van hun daden voor de slachtoffers. Verder moeten de penitentiaire beambten goed kunnen communiceren en in teamverband kunnen werken, integer en loyaal zijn, en zeer stressbestendig zijn. Het selectieproces voor en de opleiding van de penitentiaire beambten moeten dan ook zeer volledig zijn, zodat de aangeworven personen zouden beschikken over alle benodigde kwaliteiten om deze moeilijke job uit te oefenen. 1. Aan welke voorwaarden moet men voldoen om penitentiair beambte te worden? 2. a) Voor welke verschillende selectietests moeten de kandidaten slagen? b) Naar welke bekwaamheden wordt er daarbij gepeild? 3. a) Wat behelst de opleiding tot penitentiair beambte? b) Hoe lang duurt ze? c) Welke vakken komen er tijdens de opleiding aan bod? 4. a) Wordt er een praktijkstage georganiseerd? b) Zo ja, hoe verloopt de praktijkstage? c) Hoe lang duurt de praktijkstage? 5. a) Wordt de bekwaamheid van de kandidaat-cipiers na de opleiding opnieuw getest? b) Zo ja, op welke manier?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. De voorwaarden voor de deelname aan de selectie bij Selor zijn de volgende: - minstens 20 jaar zijn op het moment van de sollicitatie; - Belg zijn; - in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs. Ook als je geen diploma hoger secundair hebt, kan je solliciteren. Maar om door te mogen naar de eigenlijke selectie moet je eerst slagen voor een instapkaartproef penitentiair bewakingsassistent niveau C. Die instapkaart toont aan dat je kan functioneren op het niveau van het hoger secundair onderwijs. 2. Een computergestuurde proef (met een duurtijd van ongeveer 3 uur 30): in de proef worden volgende basiscompetenties voor de job geëvalueerd aan de hand van een meerkeuzevragenlijst: begrijpen, werk structureren, taken uitvoeren, observeren, loyaal handelen en samenwerken. De proef bestaat uit 4 delen: - In deel 1 krijg je een postbakoefening aangeboden. Je moet je eerst inwerken in een fictieve werkcontext en vervolgens 7 dienstnota's (mails) erover behandelen. Je geeft aan welke acties je onderneemt en wie je erin betrekt. - In deel 2 moet je een planning opmaken. Je baseert je op die planning om een aantal meerkeuzevragen op te lossen. - In deel 3 tonen we een aantal video's. Let op: je kan de video's slechts eenmaal bekijken. Nadat je de video's hebt gezien, stellen we per video 6 meerkeuzevragen. - In deel 4 krijg je verschillende regelgevingen te zien of te horen. Op grond van die regelgevingen moet je een meerkeuzevragenlijst beantwoorden. 3. a) en b) De opleiding bij het opleidingscentrum voor penitentiair personeel duurt 3 maanden. De stageperiode duurt 1 jaar. c) Het OCPP wil hoofdzakelijk de volgende doelstelling bereiken: op het einde van de basisopleiding, moet de PBA zelfstandig in een afdeling kunnen werken en een veilige en humane detentie kunnen verzekeren. De opleiding is daarom opgebouwd rond vier pijlers en is gericht op een pedagogie van het welslagen. Vier pijlers i. Basisopleiding Indiensttreding via de opleidingscentra. Op die manier krijgen de PBA's de theoretische en technische basis die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van hun competenties, vóór ze worden geconfronteerd met hun werk in de gevangenis. ii. Verwerving van basiscompetenties Iedere competentie wordt geoefend tijdens een cursussenreeks en iedere cursus is bedoeld om een of meerdere competenties te ontwikkelen. iii. Afwisseling tussen theorie en praktijk en competentieoverdracht De stagiair wordt afwisselend opgeleid bij het OCPP en in het veld. Het is de bedoeling de verworven competenties onmiddellijk in de praktijk toe te passen en op geregelde tijdstippen de daadwerkelijke overdracht te toetsen. iv. Coaching De stagiairs worden in het veld permanent begeleid door speciaal daartoe geselecteerde en opgeleide mentors. Pedagogie van het welslagen - De competenties vormen de basis van het programma. Het programma werd zo samengesteld dat iedereen de specifieke beroepscompetenties van een PBA kan ontwikkelen. Iedere competentie wordt geoefend zowel wat kennis als wat praktische en sociale vaardigheden betreft. Voor iedere competentie zijn er verschillende cursussen, in sommige cursussen kunnen verscheidene competenties worden ontwikkeld. - De theoretische kennis praktisch toepassen in het veld Het toepassen van de competenties die in de lessen aan bod zijn gekomen, gebeurt snel na de opleiding, zodat het leerproces zo efficiënt mogelijk verloopt. De afwisseling tussen het OCPP en het veld biedt de stagiair de mogelijkheid om zijn nieuwe kennis onmiddellijk in praktijk te brengen. - Permanente en formatieve evaluatie De leerprocessen worden regelmatig geëvalueerd door middel van schriftelijke en mondelinge overhoringen, praktische tests en observaties in het veld, zodat alle lacunes onmiddellijk kunnen worden ondervangen en de verworven kennis en ervaring positief kunnen worden versterkt - Remediëring Aansluitend op de evaluaties voorziet het programma in remediëringsuren die op maat kunnen worden ingevuld, zodat iedereen nogmaals kan oefenen in de domeinen waarin hij moeilijkheden ondervindt en zo zijn competenties maximaal kan ontwikkelen. - Opleidingen: Regelgevend kader Recht: Algemene beginselen en strafrechtspleging 7 uur; Recht: Externe rechtspositie 3 uur; Interne rechtspositie 7 uur; Plaats in de organisatie; Evolutie van de betekenis van de straf 4 uur; Ontwikkelcirkels 3 uur; Plaats in de organisatie 6 uur; Missie van de penitentiaire inrichtingen 3 uur; Diverse vaardigheden; Getuigschrift van hulpverlener 21 uur; Personeelsaangelegenheden; Regelgeving 7 uur; Tucht personeel 4 uur; Deontologie 16 uur; Risicorelaties met de gedetineerden 7 uur; Welzijn op het werk 6 uur; Besmettelijke ziekten 3 uur; Regime - Taken - Veiligheid; Opdrachten van de PBA in de afdeling 16 uur; Fouilleringen 11 uur; Toegangscontrole 4 uur; Levensomstandigheden in de inrichting 12 uur; Drugs 3 uur; Crisissituaties 10 uur; Zelfmoordpreventie 6 uur; Ordehandhaving en tuchtprocedure 7 uur; Ordehandhaving - Opstellingen van verslagen 12 uur; Sociale vaardigheden en conflictbeheersing; Communicatie 28 uur; Bewustmaking inzake diversiteit 6 uur; Gevolgen van de opsluiting 2 uur; Grondbeginselen van de psychologie 7 uur; Drugsverslaving 4 uur; Werken in teamverband 6 uur; Zelfverdediging 13 uur; Sport 14 uur. 4. Ja, vijf terreinweken. De terreinweken blijven zeer belangrijk om de tijdens de cursussen ontwikkelde competenties in praktijk te kunnen brengen. De stagiairs krijgen de kans om tijdens de opleiding naar verschillende soorten inrichtingen te gaan: straf- en arresthuizen, psychiatrische afdelingen, inrichtingen tot bescherming van de maatschappij, vrouwenafdelingen en gesloten centra voor jongeren. Bij elke terugkeer naar het OCPP na de terreinweek/-weken is voorzien in twee uur feedback. De coaching via mentorship blijft ons belangrijkste opleidingsmiddel. 5. De stage voor de penitentiair bewakingsassistent (PBA) behelst één jaar. De eerste drie maanden van de stage heeft de stagiair als standplaats het OCPP. Deze periode valt samen met het theoretische luik van de opleiding. De volgende negen maanden heeft de stagiair zijn moederinrichting als standplaats. In deze tweede periode wordt gefocust op het integratieproces van de competenties, gemeten tijdens de volledige stageperiode. De competenties die tijdens de stageperiode gemeten worden zijn: - informatie begrijpen - taken uitvoeren - werk structureren - communiceren - stress beheren - samenwerken - betrouwbaarheid tonen - objectieven behalen - zichzelf ontwikkelen - observeren Stageverslagen De stagedoende PBA krijgt viermaal een stageverslag: na drie maand, na zes maand, na negen maand en op het einde van zijn stageperiode. Voor de opmaak van de verslagen houdt men rekening met de evolutie van de vereiste competenties. - Evaluatie na 3 maanden: Het eerste stageverslag wordt opgemaakt aan de hand van schriftelijke en mondelinge testen, penitentiaire taken (appèl, fouille, etc.), schriftelijke en mondelinge verslaggeving van op het terrein en attitude. Wanneer je niet slaagt voor een module, volgt een herexamen. - Evaluatie na 6 maanden, 9 maanden en 1 jaar: Tijdens het tweede deel van de stageperiode worden het tweede, derde en vierde stageverslag opgemaakt aan de hand van de competenties die opgevolgd zijn in de moederinrichting, de geïntegreerde test en de eventuele herexamens. - Klassenraad Vanaf de opmaak van het tweede stageverslag komt de 'klassenraad' samen. Samenstelling klassenraad: - elke inrichting die één of meerdere stagiairs heeft, wordt vertegenwoordigd door de PA-coördinator of zijn afgevaardigde. - Directie OCPP - PA OCPP - Ploegchef OCPP De klassenraad bepaalt in hoeverre de stagiair aan de vereiste competenties voldoet om de functie van PBA te kunnen uitoefenen. De klassenraad heeft een adviserende rol en een beslissende rol. De klassenraad adviseert over: - opvolgingstools voor de moederinrichting; - verslaggeving door de moederinrichting; - het verder zetten van de stage; - stageverlenging; - afdanking voor beroepsongeschiktheid; - benoeming; - doelstellingen voor de ontwikkelcirkel. De klassenraad beslist over: - herexamens; - extra taken; - extra lessen; - flitstrainingen; - aandachtspunten; - werkpunten; - score van de competenties:     - zeer gunstig;     - gunstig;     - kan beter;     - negatief;     - kan nog niet beoordeeld worden. Deze werkwijze heeft een aantal voordelen: - ontwikkelen gemeenschappelijke visie over de stagiair; - alle vereiste competenties worden beoordeeld; - constructievere samenwerking met alle belanghebbenden; - duidelijker beeld van de stagiair. De stageverslagen worden met de stagiair besproken en ondertekend in het OCPP.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | BEROEPSOPLEIDING | GEVANGENISPERSONEEL | AANWERVING