...

Bulletin nr : B008 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0094 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Geweld en agressie tegen politieagenten.
Datum indiening10/12/2014
Taal F
Publicatie vraag     B008
Publicatiedatum 19/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/01/2015

 
Vraag

Naar ik verneem heeft het Comité P in een recent rapport een studie van de federale politie gepresenteerd, waarin 5.000 agenten ondervraagd werden naar het geweld en de agressie waarmee ze jammer genoeg geregeld af te rekenen hebben. Blijkbaar gaf niet minder dan 79 procent van de bevraagde agenten aan het mikpunt te zijn geweest van verbale agressie. 1. Welke algemene conclusies trekt u uit dat rapport? 2. Gelet op de alarmerende cijfers in het rapport moeten er mijns inziens maatregelen ter preventie van verbaal en fysiek geweld worden genomen. a) Kunt u me een overzicht bezorgen van de politieopleiders die belast zijn met preventieopleidingen, met vermelding van hun precieze affectatie? b) Welk budget zal er in 2015 aan die preventiemaatregelen besteed worden? c) Wat houden die maatregelen in? 3. Naar ik verneem is er meer in het bijzonder maar één opleider belast met preventie inzake molotovcocktails. a) Bevestigt u die informatie? b) Zo ja, vindt u dat er met één opleider wordt tegemoetgekomen aan de behoeften die in de praktijk bestaan? c) Zo niet, welke maatregelen hebt u in dit specifieke verband genomen? 4. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat er in 33,7 procent van de gevallen van fysieke agressie geen proces-verbaal werd opgesteld om een klacht in te dienen. a) Welke lessen trekt u uit die opmerkelijke vaststelling? b) Welke sensibiliseringsmaatregelen zal u nemen opdat dergelijke daden niet zonder gerechtelijk gevolg blijven?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Het surveyonderzoek "Wat flik je me nu? Een onderzoek naar geweld tegen politie" werd in 2013 uitgevoerd in opdracht van mijn voorgangster met als doel het in kaart brengen van het fenomeen geweld tegen het politiepersoneel (zowel operationeel als het burger). Dit onderzoek heeft toegelaten om het fenomeen binnen de geďntegreerde politie concreter te leren te kennen en geleid tot het formuleren van 17 thematische aanbevelingen, namelijk met betrekking tot: - de bereidheid van de slachtoffers tot aangifte en de registratie van deze laatste; - de informatieverstrekking en de opvolging (psychosociaal) zowel wat betreft de rechtstreekse gevolgen van agressie (primaire victimisering), als om secundaire victimisering te voorkomen; - de rol van de leidinggevende in de aanpak van de geweldsproblematiek; - de rekrutering en de selectie van de medewerkers; - de vorming, training en opleiding van de medewerkers; - de rol van justitie en andere partners. 2. a) Het concept van geweldbeheersing binnen de geďntegreerde politie omvat vier pijlers, waaronder de psychosociale aspecten (stress, conflicthantering, (crisis)communicatie, enzovoort) en wordt concreet vertaald in de opleiding en training van de medewerkers. De opleidingen en trainingen in het kader van geweldbeheersing worden verzorgd door de "specialisten geweld-beheersing" (huidige term voor de monitoren/ instructeurs). Het onderdeel "psychosociale aspecten" maakt deel uit van de opleiding tot specialist geweldbeheersing. De cijfers betreffende de deelname aan de jaarlijkse bijscholing (specialisten) tonen aan dat er ongeveer 1.600 specialisten actief zijn in dit domein. Zij staan in voor geďntegreerde en praktijkgerichte trainingen en opleidingen ten behoeve van alle operationele personeelsleden. Tijdens de oefeningen wordt er in het bijzonder aandacht geschonken aan het verbale en fysieke geweld dat zowel door de politieambtenaren als tegen hen gebruikt wordt. De vragen 2 b) en c) met betrekking tot de budgettaire enveloppe 2015 inzake algemene preventiemaatregelen kunnen niet accuraat beantwoord worden. In de analytische boekhouding van de federale politie zijn namelijk de kostencenters overwegend gelinkt aan de organisatiestructuur (en dus niet aan het soort genomen maatregelen). 3. Sinds 2003 werden 83 opleiders en 133 trainers 'Molotov' gevormd binnen de geďntegreerde politie. Recent volgden 39 van de 83 opleiders Molotov een bijscholing. Uit de registratiegegevens blijkt dat deze opleiders en trainers sinds 2010, op hun beurt meer dan 4.000 politiemedewerkers trainden met het oog op het beantwoorden van de terreinbehoeften. 4. Uit dit onderzoek blijkt inderdaad dat fysieke agressie opvallend meer wordt geregistreerd in een proces-verbaal dan feiten van verbale agressie en bedreiging en intimidatie, maar ook dat er voor de feiten van fysieke agressie er een zwart cijfer bestaat. Tal van redenen, zoals "het niet ernstig genoeg vinden van de feiten" of "het niet verder gevolg geven aan een melding of klacht", en zo meer kunnen een geringe aangifte en registratiebereidheid verklaren. Het opvatten van geweldsincidenten als "part of the job" en "de bestaande politiecultuur" versterken eveneens de tendens om geweld tegen politie niet aan te geven en/of te (laten) registreren. De finalisering van het geweldprotocol tussen de politie en justitie kan een eerste belangrijke stap zijn naar een gecoördineerde en meer coherente aanpak (strafrechtelijke) van de geweldproblematiek op niveau van politie en justitie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPERSONEEL | POLITIE | ARBEIDSVEILIGHEID | OPENBARE VEILIGHEID | GEWELD | LICHAMELIJK GEWELD