...

Bulletin nr : B005 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0059 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karin Temmerman, SP.A
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel De haperende terugbetaling van vrijwillige voogden. (MV 27)
Datum indiening17/11/2014
Taal N
Publicatie vraag     B005
Publicatiedatum 22/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum19/12/2014

 
Vraag

Er bereiken mij nog steeds klachten en getuigenissen van vrijwillige voogden over de laattijdige terugbetaling van de door hen gemaakte kosten. Tijdens de vorige legislatuur stelde ik uw voorganger hier al een aantal vragen over. Minister Turtelboom beloofde toen snel verbetering. De voogden merken echter weinig beterschap. De achterstallen van 2013 worden stelselmatig weggewerkt, de kostenstaten van 2014 blijven echter tot vandaag onbetaald. Met andere woorden: financiële putten worden gedempt door er nieuwe te maken. De Dienst Voogdij liet de voogden eind februari 2014 weten dat de betalingen die tijdelijk waren opgeschort, weer hervat konden worden. De Dienst Voogdij gaf ook mee dat de betalingen van de achterstallen prioritair was. Pas in een tweede fase volgt de terugbetaling voor nieuwe aanstellingen. Bovendien verloopt de terugbetaling omwille van de budgettaire discipline in fasen. Kortom: het is de voogden nog steeds niet duidelijk hoe deze manier van werken niet opnieuw tot achterstallen zalleiden. Temeer omdat er geen wettelijk vastgelegde termijn is voor de terugbetaling van de vergoedingen en de kosten aan de voogden. Bij aanvang van hun taak ais voogd werd nochtans gesproken van een termijn van circa twee maanden. Ondertussen weten de voogden beter. Ondanks de hogere budgetten en de lagere instroom van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV), slaagt de administratie er dus niet om de voogden snel en correct te vergoeden voor de door hen gemaakte kosten. De voogden worden daarbij telkens gewezen op het respecteren van de uitbetalingsprocedures en de begrotingsdiscipline. Maar hun geduld is op na meerdere valse beloftes, onbeantwoorde mails en standaardantwoorden vanuit de administratie en de overheid. Men ervaart dit als een manifest gebrek aan respect voor het werk van de voogden. 1. Hoe overweegt u een snelle en correcte terugbetalingen van de door voogden gemaakte kosten in overeenstemming te brengen met de uitbetalingsprocedures? 2. Zijn ondertussen alle achterstallen van 2013 terugbetaald? 3. Wanneer mogen de voogden de terugbetaling van de in 2014 gemaakte kosten verwachten? 4. Overweegt u in een omzendbrief aan uw diensten een termijn vast te leggen waarbinnen de terugbetaling van de vergoedingen en de kosten aan de voogden dient te gebeuren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1 en 2. In eerste instantie dient te worden opgemerkt dat er voor wat de terugbetaling van de kosten aan de voogden (zijnde de wettelijk vastgestelde vergoedingen en de reiskosten ) geen vastgestelde termijnen zijn. De termijn van twee maanden is een richtlijn en is omwille van de verschillende procedures die een betaling moet doorlopen dan ook een minimum. In 2014 werden reeds 8.039 vorderingen verwerkt met een gemiddelde termijn van 180 dagen, nu bedraagt de gemiddelde verwerkingstermijn 5,5 maand. Niet alleen het aantal vorderingen, maar ook de nodige uit te voeren controles, onder meer op de kosten inzake verplaatsingen, vergen tijd. Tijdens de vorige legislatuur werden een aantal maatregelen genomen die hun effect hadden op de doorloop van de betalingen, met name de blokkering van een aantal kredieten, het beperken van de bruikbare enveloppes voor drie maanden en vanaf augustus zelfs per maand. Het krediet werd weliswaar in 2013 verhoogd, maar in 2014 werd het terug verminderd. De actuele situatie is dat er 2.218.000 euro werd ingeschreven in de begrotingswet voor het dienstjaar 2014, op het programma 12, Justitie, BA. 40.01.12.02 en dat daarvan 387.487 euro werd geblokkeerd (in vereffeningskredieten 490.167 euro). Half november 2014 hadden mijn diensten 1.830.513 euro vastgelegd, waarvan 1.590.719 euro vereffend. Van dit bedrag had 885.961 euro betrekking op vergoedingen voor prestaties daterend van 2013 en daarvoor. De rest zijn betalingen voor prestaties in 2014. Deze bedragen houden ook een aantal betalingen in van de prestaties van tolken en hebben dus niet uitsluitend betrekking op de voogden. De deblokkering van de kredieten maakt het voorwerp uit van budgetherverdelingen. Volgende herverdelingen zouden meer betalingen moeten toelaten. Er dient bovendien rekening gehouden te worden met een hoge instroom van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Deze werd slechts in het recent verleden kleiner. Conform het regeerakkoord, is er een onderzoek lopende omtrent de te nemen maatregelen om voogden extra te omkaderen. Het is niet mogelijk te bevestigen of alle vorderingen van 2013 reeds werden betaald, aangezien de voogden soms ook laattijdig hun vorderingen indienen. Wat betreft de achterstallen werd alles in het werk gesteld het voorbije jaar om die zoveel mogelijk weg te werken. 3. Er wordt verwezen naar punt 2. Er werden effectief betalingen verricht, binnen de budgettaire restricties, voor het jaar 2014. 4. Mijn diensten zijn in regelmatig contact met de voogden en kennen de problemen van de voogden. Zij doen het mogelijke, maar de beperking van de middelen, maakt dat er een aantal prioriteiten moeten worden gesteld voor de betalingen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorRECHTSSTELSEL
Eurovoc-descriptorenMINDERJARIGHEID | AFLOSSING | VOOGDIJSCHAP | BEGROTING | RECHTSSTELSEL
Vrije trefwoordenKOSTEN