...

Bulletin nr : B004 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0013 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Overheidsdiensten. - Toegankelijkheid formulieren.
Datum indiening12/11/2014
Taal N
Publicatie vraag     B004
Publicatiedatum 15/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum12/12/2014

 
Vraag

Een inclusieve samenleving is een samenleving die uitgaat van de diversiteit van haar leden en waar iedereen gebruik kan maken van dezelfde faciliteiten. Personen met en zonder handicap nemen samen het openbaar vervoer, gaan samen naar de sportclub, shoppen in dezelfde winkels, wonen dezelfde theatervoorstelling bij en zijn elkaars collega's op werkvloer. Internet wordt steeds belangrijker voor de overheid als middel om de relatie met de burgers en ondernemingen te onderhouden. Vermits overheidswebsites informatie verstrekken en/of diensten aanbieden voor alle burgers en ondernemingen, moeten die websites vlot toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook voor gebruikers met een visuele, auditieve of motorische handicap. Personen met een handicap zijn niet alleen burgers maar vaak ook werknemers die gebruik maken van internet. Zo evolueert het aantal personen met een handicap dat bij de federale en Vlaamse overheid aan de slag is, jaar na jaar, richting het streefcijfer van 3 %. De wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren voorziet dat voortaan alle nieuwe of gewijzigde formulieren moeten voorgelegd worden aan de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV). Mits men enkele principes inzake het ontwerp van digitale documenten respecteert, (cfr. de gespecialiseerde website http://www.anysurfer.be/nl/in-de-praktijk/formulieren), worden deze toegankelijk voor iedereen, met inbegrip van ouderen en personen met een visuele, auditieve of motorische handicap. Ik verwijs ook naar het wetsvoorstel betreffende de toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties (Parl. St., Kamer, 2013-2014, nr. 3403/1). 1. Zal de DAV bij de voorziene screening van alle nieuwe formulieren van overheidsdiensten oog hebben voor de toegankelijkheid en de knowhow ter zake delen met de betrokken overheidsdiensten? 2. Overweegt u in deze screening een webtoegankelijkheidstest te integreren? 3. Pleegde u hierin overleg met gespecialiseerde organisaties zoals AnySurfer?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Alle nieuwe formulieren uitgaande van een federale instantie dienen te worden meegedeeld aan de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV). De screening die wordt voorzien betreft zowel de papieren als elektronische versies van formulieren - die voortaan gelijkwaardig zijn - maar focust in de eerste plaats op de inhoudelijke aspecten van deze formulieren. Er wordt overeenkomstig artikel 4 van de wet van 4 mei houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinsinzameling nagegaan of gebruik wordt gemaakt van de verplichte unieke sleutels (rijksregisternummer, identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en ondernemingsnummer). [Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren, Belgisch Staatsblad van 4 juni 2014] Verder wordt geverifieerd of de bepalingen inzake de unieke gegevensinzameling worden nageleefd, meer bepaald of geen gegevens worden opgevraagd die reeds beschikbaar zijn binnen de overheid. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging zal elektronisch een lijst publiceren van de geverifieerde formulieren. Artikel 9, § 2, van de wet bepaalt dat beschikbare gegevens op elektronische formulieren moeten worden vooringevuld. De DAV beveelt ook aan om wanneer nieuwe elektronische formulieren worden ontworpen deze Anysurfer-compliant te maken zodat ze technisch toegankelijk worden voor iedereen - ook voor ouderen en personen met een visuele, auditieve of motorische beperking. De DAV verwijst naar de checklist voor toegankelijke websites die te vinden is op de website van AnySurfer - een nationaal project van Blindenzorg Licht en Liefde vzw (BLL). De DAV beveelt aan om bij de keuze van een partner voor de ontwikkeling van elektronische formulieren ernstig rekening te houden met hun expertise in het domein van webtoegankelijkheid. 2 en 3. In de screening van de (elektronische) formulieren wordt op dit ogenblik geen specifieke webtoegankelijkheidstest geďntegreerd. 3. De Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging verwijst naar de federale overheidsdiensten als naar Anysurfer.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | GEHANDICAPTE | OVERHEID | FACILITEITEN VOOR GEHANDICAPTEN | BETREKKING TUSSEN OVERHEID EN BURGER | INTERNET | ELEKTRONISCHE OVERHEID