...

Bulletin nr : B004 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0041 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Online weddenschappen.
Datum indiening30/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B004
Publicatiedatum 15/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

De kansspelen en weddenschappen zijn in BelgiŽ gereglementeerd aan de hand van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Het toezicht op de naleving van deze wetgeving en het toekennen van vergunningen valt onder de bevoegdheid van de Kansspelcommissie, die onder de FOD Justitie ressorteert. De wetgeving op de kansspelen werd in 2010 nog aangepast. Vanuit Europees perspectief blijkt dat vooral de sector van de online kansspelen, zowel in aanbod als in economisch belang, toeneemt. Teneinde na te gaan of deze trend ook op Belgisch niveau kan onderschreven worden, zou ik hierover graag enige cijfergegevens bekomen. 1. Heeft u zicht op de huidige Belgische situatie van online weddenschappen? 2. Meer bepaald: a) Kan u meedelen het aantal online weddenschappen dat werd uitgebracht in BelgiŽ in 2011, 2012, 2013 en 2014? b) Wat is de verhouding tot offline weddenschappen? c) Hoeveel daarvan zijn weddenschappen op evenementen of gebeurtenissen, hoeveel daarvan op sportevenementen, en hoeveel op paardenrennen? d) Wat is het afzonderlijke percentage online weddenschappen van de drie genoemde categorieŽn? e) Kan u meedelen hoeveel geld er omgaat in de sector? 3. a) Aan welke controles zijn de online gokkantoren onderworpen? b) Wie organiseert deze controles? 4. Klopt het dat er verschillende gokkantoren volgens de boekhouding verlies draaien, terwijl de Europese trends toch andere cijfers zouden doen vermoeden?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. De Kansspelcommissie reguleert de online weddenschappen sinds 1 januari 2011. Als regulator heeft zij momenteel geen volledig zicht op de huidige Belgische situatie van online weddenschappen. Enerzijds dienen de ontwerpen van koninklijke besluiten inzake online kansspelen, die ondertussen Europees genotificeerd werden, door de nieuwe regering te worden goedgekeurd. In deze koninklijke besluiten wordt via protocols een doorgedreven controle van de spelers, de inzetten en de gespeelde online kansspelen verzekert. Anderzijds moet nu uitvoering worden gegeven aan een meerjarig informaticaplan dat de markt beter moet monitoren. 2. a) Op 30 en 31 oktober 2013 organiseerde de Kansspelcommissie een studie tweedaagse in het Egmontpaleis met als thema "Evaluatie van de nieuwe wet op online kansspelen". Na navraag bij de operatoren werd daar een schatting gemaakt van de Belgische online weddenschapsmarkt. Het aantal online weddenschappen maakte geen deel uit van de analyse, maar volgende cijfergegevens kunnen wel een zicht geven op de markt. De eerste vergunning F1+ voor online weddenschappen werd verleend in mei 2012. Op het moment van de cijfergegevens (oktober 2013) waren er 12 vergunning F1+ verleend. Het zakencijfer van de vergunde operatoren steeg van ongeveer 20 miljoen euro in 2012 naar meer dan 120 miljoen euro voor 2013. Het aantal spelers van online weddenschappen steeg van ongeveer 20.000 in 2012 naar meer bijna 60.000 gedurende de eerste zes maanden van 2013. Deze cijfers weerspiegelen een groeiende kanalisering naar de legale markten, waarbij Belgische spelers geleid worden van het illegale circuit naar de beschermde Belgische online weddenschapsmarkt. Over cijfergegevens voor 2014 beschikt de Kansspelcommissie nog niet. De koninklijke besluiten en het monitoringssysteem zijn hiervoor nodig. De aangetoonde kanalisatietrend en de wereldbeker Voetbal hebben ervoor gezorgd dat we wellicht een kanalisatiepercentage van meer dan 90 % zal worden bereikt. Ondertussen zijn er 16 vergunningen F1+ voor online weddenschappen toegekend. b) De verhouding online/ offline kansspelen in het algemeen wordt momenteel ingeschat op 30 % / 70 %. Onder de huidige omstandigheden zal het belang van de online gokmarkt enkel toenemen. c) Het merendeel betreffen weddenschappen op sportevenementen, waarvan bijna 80 % weddenschappen op voetbalwedstrijden. Wat de weddenschappen op paardenwedrennen betreft, voerde de gewijzigde kansspelwet een specifieke regulering in die onder meer voorziet in een verplichte financiŽle terugvloeiing naar de sector der paardenrennen. Sinds 2011 is op die manier reeds meer dan 3 miljoen euro teruggevloeid naar de paardensector. Van de 16 vergunninghouders F1+ voor online weddenschappen, bieden slechts 4 vergunninghouders online weddenschappen op paardenwedrennen aan. Het betreft dus een beperkt marktsegment dat historisch gezien geŽxploiteerd wordt door gespecialiseerde operatoren. Weddenschappen op evenementen zijn eerder een marginaal verschijnsel. Het succes hiervan ligt zeker niet op het vlak van economische rendabiliteit maar eerder op het publiciteitseffect van dergelijke weddenschappen. d) Naar schatting betreft het meer dan 80 % sportweddenschappen en minder dan 20 % paardenweddenschappen. Zoals vermeld zijn de weddenschappen op evenementen of gebeurtenissen eerder een marginaal verschijnsel. e) Bij gebreke aan de versterkte controle door middel van de nog goed te keuren koninklijke besluiten en het te ontwikkelen monitoringssysteem zijn thans enkel de cijfers zoals vermeld onder 2 a) beschikbaar. 3. a) Enerzijds zijn er controles voorafgaand aan de vergunningstoekenning, waarbij in het bijzonder de professionaliteit, de transparantie en de solvabiliteit van de vergunningsaanvragers worden onderzocht. Daarnaast wordt er voorafgaandelijk aan de vergunningstoekenning een controle ter plaatse uitgevoerd waarbij de server en technische installaties worden geÔnspecteerd. Na de vergunningstoekenning worden deze punten ook blijvend geŽvalueerd en kan een vergunninghouder op elk moment gecontroleerd worden. De goed te keuren koninklijke besluiten voorzien in meer uitgebreide technische controlemogelijkheden. b) De Kansspelcommissie is hiermee belast als regulator inzake kansspelen. 4. Thans zijn er onvoldoende cijfergegevens bekend. In ieder geval beschikken de online vergunningshouders over een solvabiliteitsratio van minstens 40 %, bij gebreke waarvan er geen vergunning door de Kansspelcommissie zal worden toegekend. Het betreden van de legale online kansspelmarkt vereist de nodige investeringen vanwege de operatoren wat een mogelijk boekhoudkundig verlies zou kunnen verklaren. Het Belgisch wetgevend kader met een beperking van het aantal operatoren laat toe op zijn minst de gemaakte investeringen terug te verdienen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | KANSSPEL | INTERNET