...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0021 - Zittingsperiode : 54


Auteur Koenraad Degroote, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel De centrale directies van de federale politie. -Taalpremies.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

De regeling in verband met de taalpremies voor het personeel dat tewerkgesteld is bij de federale politie is onderhevig aan verschillende regelingen (de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) en het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (UBPol)). 1. a) Voor welke centrale diensten van de federale politie, zoals bedoeld in de artikelen 1-6, 12, 14 en 16 van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie is de tweetaligheid wettelijk verplicht? b) Gelieve het antwoord op te splitsen tussen operationeel en Calog-personeel en per graad. Gelieve telkens ook de rechtsgrond weer te geven. 2. a) Voor welke centrale diensten van de federale politie wordt de tweetaligheid beschouwd als nuttig? b) Gelieve dezelfde opsplitsing te maken en de rechtsgrond weer te geven. 3. a) Wat is telkens het totaal aantal uitbetaalde taalpremies? b) Wat is telkens het totaal uitbetaalde bedrag? 4. Wat zijn de verschillen tussen de rechten van het calog-personeel centrale diensten, FGP Brussel en de pz Brussel wat de taalpremie betreft?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B027
Publicatiedatum 02/06/2015, 20142015
Antwoord

1. Voor bepaalde betrekkingen bij de politiediensten is de kennis van de tweede landstaal 'wettelijk vereist' overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende de coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Die wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken maakt een onderscheid tussen onder andere de centrale diensten, de gewestelijke diensten en de plaatselijke diensten. Krachtens artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 vallen de gewestelijke diensten waarvan de werkkring ofwel uitsluitend gemeenten uit Brussel-Hoofdstad ofwel gemeenten uit Brussel-Hoofdstad en tevens gemeenten uit het Nederlandse of het Franse taalgebied of uit beide gebieden bestrijkt, onder dezelfde regeling qua wettelijk vereiste tweetaligheid als de plaatselijke diensten die in Brussel-Hoofdstad gevestigd zijn. In het raam van die taalwetten in bestuurszaken worden, onder andere, de FGP Brussel, de SPC-sectie Brussel, het CIC Brussel, de CSD Brussel beschouwd als gewestelijke diensten. Er geldt ter zake geen onderscheid tussen de personeelsleden van het administratief en logistiek kader en de personeelsleden van het operationeel kader. Daarnaast is de tweetaligheid eveneens wettelijk vereist voor de titularissen van de ambten van het tweetalig kader op de tweede taaltrap van de centrale diensten van de federale politie. 2. Wat de federale politie betreft, worden de betrekkingen waarvoor de kennis van een andere taal als 'nuttig' wordt beschouwd, opgesomd in de bijlage 16 van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. De betrekkingen waarvoor de kennis van een andere taal 'gewenst' is, worden opgesomd in artikel XI.8 UBPol. 3. U vindt hieronder de cijfers betreffende het jaar 2013. De loonmotor THEMIS maakt echter geen onderscheid naargelang de kennis van de andere landstaal wettelijk vereist of gewenst is, aangezien het bedrag van de toelage toegekend aan het betrokken personeelslid identiek is. - 2.593 personeelsleden hebben het recht geopend op de tweetaligheidstoelage betreffende de 'wettelijk vereiste' of de 'gewenste kennis' van een andere landstaal voor een totale kost van 8.406.319,69 euro (patronale bijdragen inbegrepen). - 2.514 personeelsleden hebben het recht geopend op de tweetaligheidstoelage betreffende de 'nuttige kennis' van een andere taal voor een totale kost van 2.325.295,59 euro (patronale bijdragen inbegrepen). 4. De tweetaligheidstoelage wordt toegekend ten belope van 100 % aan personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de FGP Brussel of van een politiezone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zover dat zij een ambt bekleden waarvoor de tweetaligheid wettelijk is vereist. De tweetaligheidstoelage wordt toegekend ten belope van 25 % van het bedrag voorzien voor ambten waarvoor de tweetaligheid wettelijk is vereist aan personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de centrale diensten van de federale politie voor zover zij een ambt bekleden waarvoor de tweetaligheid voor de uitoefening van de functie nuttig is.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPERSONEEL | POLITIE | LOONPREMIE | OPENBARE VEILIGHEID | TWEETALIGHEID