...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0007 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel De afbouw van de Brusselse nabijheidspolitie.
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

De Brusselse burgemeester, Yvan Mayeur, heeft zich voorgenomen om de buurtpolitie te hervormen. Na jarenlang te hebben geďnvesteerd in de zogenaamde "nabijheidspolitie", vat hij nu het plan op om de wijkcommissariaten in Haren en Neder-over-Heembeek te sluiten. Zowel in Haren als in Neder-over-Heembeek zit de bevolking in stijgende lijn en staan er heel wat woonprojecten op stapel die deze trend enkel maar zullen bestendigen. Ook de inplanting van een megagevangenis in Haren zal ongetwijfeld zorgen voor een toename aan bezoekers, handelaars, horeca, enzoverder in de buurt: en dus ook aan de nood van nabijheidspolitie. Het schrappen van deze wijkcommissariaten getuigt dan ook vooral van een totaal gebrek aan respect voor de inwoners van Haren en Heembeek, inwoners die, doordat ze wat in een "uithoek" van Brussel-stad wonen, wel vaker in de steek worden gelaten. De argumenten die de burgemeester aanhaalt zijn merkwaardig. Hij wil de secretariaten sluiten om aan betere dienstverlening te kunnen doen. In de buurtcommissariaten zou men namelijk geen volledige dienstverlening kunnen aanbieden; het is dan ook beter om naar een verder afgelegen commissariaat te rijden, waar er wél een volledige dienstverlening is. Het komt daarbij niet bij de burgemeester op dat er een andere en betere optie bestaat: er namelijk voor te zorgen dat ook in de wijkcommissariaten er een betere en volledige dienstverlening komt. 1. Hoe staat u tegenover de afbouw van de nabijheidspolitie in bepaalde Brusselse deelgemeenten? 2. Waarom worden de reeds gedane investeringen nu tenietgedaan, door deze afbouw? 3. Hebt u hierover reeds contact gehad met de Brusselse burgemeester? 4. Op welke manieren kan en overweegt u in te grijpen om de verdere afbouw van de Brusselse nabijheidspolitie een halt toe te roepen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B040
Publicatiedatum 31/08/2015, 20142015
Antwoord

1, 2 en 4. Naar ik verneem van de Brusselse politie(overheid) is er geen sprake van de afbouw van de nabijheidspolitie. De lokale politie Brussel Hoofdstad - Elsene is eind 2014 gestart met een reorganisatie van haar territoriale diensten. Deze reorganisatie zal gespreid worden over een aantal jaren en heeft juist als doel om de nabijheidspolitie te versterken, de dienstverlening naar haar bevolking te verbeteren en het vertrouwen tussen politie en bevolking te bestendigen. In tegenstelling tot de huidige situatie waar slechts 3 commissariaten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 geopend waren, streeft men nu naar 5 dergelijke commissariaten, waaronder 1 gelegen in Neder-Over-Heembeek. Deze commissariaten zullen geleid worden door een hoofdcommissaris, die rechtstreeks zal rapporteren aan de korpsleiding. Bovendien wordt het aantal interventiepatrouilles verhoogd om sneller te kunnen reageren op dringende interventies. Voor niet dringende vragen zal de burger steeds terecht kunnen in de verschillende politieantennes, waaronder deze in Haren, waar hij zijn wijkagent kan contacteren. 3. Hierover heb ik geen contact gehad met de lokale politieoverheid van de Politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene, noch overweeg ik een tussenkomst (zie hierna). Binnen het cultureel kader van de gemeenschapsgerichte politiezorg, zijn de lokale (zowel de bestuurlijke als de gerechtelijke) politieoverheden autonoom bevoegd om een minimale dienstverlening ten gunste van de bevolking op hun grondgebied te organiseren (artikelen 3 en 4 van de wet op de Geďntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus). De minimale dienstverlening vertaalt zich in een basispolitiezorg bestaande uit 7 functionaliteiten: - de wijkwerking, - het onthaal, - de politionele slachtofferbejegening, - de interventie, - de lokale opsporing/onderzoek (recherche), - de handhaving van de openbare orde en - het verkeer. Bij de organisatie ervan dient de lokale politieoverheid wel rekening te houden met een aantal vastgelegde minimumnormen (zie verder). Via verschillende lokale fora (zonale veiligheidsraad, gemeente-/politieraad, en zo meer) én beleidsdocumenten (zoals het zonaal veiligheidsplan van de lokale politie; de personeelsformatie van de lokale politie; en dergelijke) wordt de organisatie ervan bekrachtigd door de lokale politieoverheden. Op federaal niveau bepaalt het koninklijk besluit van 17 september 2001, de vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren. Via de regelgeving kan de hogere toezichthoudende overheid erop toezien dat de minimale normen voor de 7 basisfunctionaliteiten weldegelijk nageleefd worden. Noch van mijn diensten, noch deze van de eerstelijns toezichthoudende overheid voor de Brusselse zones, heb ik signalen ontvangen met betrekking tot het niet respecteren van de minimale normen voor de basisfunctionaliteiten (die rekening dienen te houden met de principes van gemeenschapsgerichte politiezorg en met deze voor een geďntegreerde politiewerking).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPOLITIE | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | OPENBARE VEILIGHEID