...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0004 - Zittingsperiode : 54


Auteur Griet Smaers, CD&V
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel De communicatie over vreemdelingendossiers naar OCMW's.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Er zijn heel wat vreemdelingendossiers waar de lokale OCMW's bij betrokken zijn in het kader van diverse vormen van hulpverlening. Regelmatig worden miscommunicaties en problemen vastgesteld in het kader van de dossiers hulpverlening vreemdelingen bij OCMW's daar in vreemdelingendossiers met betrekking tot verblijfskaarten en verblijfsvergunningen vaak wijzigingen in hun status worden aangebracht zonder dat dit wordt doorgegeven of bekend gemaakt aan het behandelende OCMW, met alle mogelijke gevolgen vandien. Zo komt het wel eens voor dat er individuele steunverlening blijft doorlopen terwijl er ondertussen een wijziging is gekomen in de verblijfsstatus van de vreemdeling en het OCMW niet van deze wijziging/intrekking verblijf op de hoogte is gesteld maar waar de persoon in kwestie nog wel in behandeling kon zijn. Het regeerakkoord stelt een optimale informatiedoorstroming voor tussen de verschillende overheden. Dat betekent uiteraard niet enkel tussen de federale overheidsdiensten, maar ook met andere besturen, onder meer de lokale besturen. 1. Waarom loopt de informatiedoorstroming in kader van dossieraanpassingen inzake vreemdelingendossiers vaak stroef? 2. Wat is de huidige procedure die gevolgd wordt qua doorstroming van gewijzigde gegevens in deze vreemdelingendossiers en in het bijzonder wat verblijfsvergunningen betreft? 3. a) Is er momenteel een systeem van gekoppelde databanken zodat ook lokale besturen bijvoorbeeld bepaalde informatie uit vreemdelingendossiers kan raadplegen en opvolgen? b) Indien niet, waarom niet? c) Wat is uw visie hierin? 4. Op welke manier ziet u mogelijkheid om het huidige systeem van informatie- en gegevensdoorstroming naar lokale en bovenlokale overheidsdiensten te verbeteren of te optimaliseren, rekening houdende met wat hierover is overeengekomen in het regeerakkoord?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B010
Publicatiedatum 02/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Allereerst moet gewezen worden op het feit dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) door de OCMW's vaak niet op de hoogte wordt gebracht van het feit dat vreemdelingen (ongeacht hun verblijfssituatie of de ingediende verblijfsprocedures) steun ontvangen van een OCMW. In bepaalde gevallen openen procedures voor vreemdelingen de mogelijkheid om steun aan te vragen bij een OCMW. Men is echter niet " verplicht " om een beroep te doen op dergelijke steun en dit wordt ook niet " systematisch " gedaan. Er kan dus geen enkel verband worden gelegd tussen een verblijfssituatie en een beroep op steun van een OCMW. Aan de DVZ kan redelijkerwijs niet gevraagd worden om, zodra een beslissing inzake het verblijf genomen wordt, de OCMW's (waaraan de vreemdelingen eventueel financiële hulp zouden kunnen hebben gevraagd) systematisch te verwittigen. Ten slotte moeten zowel de OCMW's als de DVZ zich aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens houden. 2. In functie van de verblijfsprocedures kunnen er echter bijzonderheden zijn. De DVZ informeert de gemeentebesturen zodra een beslissing inzake het verblijf genomen wordt. De gemeentebesturen kunnen de OCMW's dan vervolgens informeren wanneer er een einde wordt gesteld aan het verblijf van een vreemdeling. 3. a) Het Rijksregister is het enige systeem dat door de bevoegde overheden kan worden geraadpleegd. Wat de kandidaat-vluchtelingen betreft, wordt de volledige procedure, (of die nu met de toekenning van een statuut of met de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten afgesloten wordt), in het wachtregister vermeld. Wat de andere verblijfsprocedures betreft kunnen de gegevens, zodra de persoon in het bezit wordt gesteld van een verblijfsdocument of verblijfstitel, geraadpleegd worden bij het Rijksregister (vreemdelingen of bevolking). b) Zie supra. c) Het is belangrijk steeds meer informatie-uitwisselingen te bevorderen, indien zij passen binnen het kader van een globale en coherente visie waarbij verschillende actoren op het terrein van migratie betrokken zijn. Met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, maakt het mogelijk om een coherentie te behouden tussen de wet van 1980 en de wetten met betrekking tot andere bevoegdheden. 4. Om de uitwisseling van informatie tussen verschillende bevoegde overheden te optimaliseren zijn er verschillende mogelijkheden. Ik wens echter te starten met een behoeftenanalyse en overleg met de betrokken actoren.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenCOMMUNICATIEBELEID | MIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | TOELATING VAN VREEMDELINGEN
Eurovoc kandidaat-descriptorenOCMW
Vrije trefwoordenADMINISTRATIEVE INSCHRIJVING