...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0002 - Zittingsperiode : 54


Auteur Nahima Lanjri, CD&V
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel De opvolging van de schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoonst.
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

De wet van 2 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op de strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijnwettelijke samenwoningen, versterkt de controle en de bestraffing op het afsluiten van schijnhuwelijken en voorziet voortaan ook sancties tegen het afsluiten van een schijnwettelijke samenlevingscontract. Via de koppeling van de gegevens met het Rijksregister is voortaan ook een betere opvolging mogelijk van deze dossiers zodat pogingen bij gelijk welke gemeentebestuur ook voortaan door de ambtenaren van de burgerlijke stand van andere gemeenten kunnen worden opgemerkt. In de media berichtte de staatssecretaris onlangs over de forse daling van het aantal schijnhuwelijken. Volgens de kranten zouden vorig jaar 7.300 huwelijken stopgezet zijn. 1. a) Betreffen de cijfers louter meldingen van schijnhuwelijken bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)? b) Betreft het hier ook de gevallen van mogelijke schijnwettelijke samenwoonst? c) Kan u voor beide de correcte cijfers geven? 2. In hoeveel gevallen werd er effectief ook een proces-verbaal opgemaakt met betrekking tot deze inbreuken? 3. In hoeveel van de gevallen werd daarvan daadwerkelijk ook een procedure tot nietigverklaring ingesteld? 4. In hoeveel gevallen werd de nietigverklaring uitgesproken? 5. In hoeveel gevallen werd de verblijfsvergunning ingetrokken?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. a) Indien dit cijfer over stopzetting (echtscheiding of nietigverklaring) van een huwelijk zijn, dan behoort deze vraag niet tot mijn bevoegdheid. Ik vermeldde in de media - correct - het cijfer van 7.281 onderzoeken naar schijnhuwelijken. De cijfers van mijn administratie onderschrijven dit statement. Zoals uit de statistieken blijkt, gaat het echter over de administratieve onderzoeken naar voorgenomen en afgesloten huwelijken. In het kader van de afgesloten huwelijken zijn het zowel de administratieve onderzoeken met oog op de nietigverklaring van Belgische huwelijken als de onderzoeken in het kader van de overschrijving van de buitenlandse huwelijksakten door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor de voorgenomen huwelijken moet de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) telkens op de hoogte gebracht worden indien een persoon zonder verblijfsrecht betrokken is (zie omzendbrief van 17 september 2013). b) De onderzoeken naar een schijnverklaring van wettelijke samenwoonst zijn niet inbegrepen. c) Huwelijken: Aantal administratieve onderzoeken schijnhuwelijk in 2013: 7.281 - voorgenomen huwelijken 4.243; - afgesloten huwelijken 3.038. Schijnverklaringen van wettelijke samenwoning: Van oktober 2013 tot 31 december 2013 werden er voor deze korte periode 1.067 administratieve onderzoeken verricht. Resultaat: Er is geen wettelijke verplichting tot het melden van het afsluiten van een huwelijk na het administratief onderzoek. Maar DVZ kreeg na het doorgeven van de gevraagde informatie volgende resultaten door van de lokale besturen. - 862 afstand voorgenomen huwelijken; - 449 weigering voorgenomen huwelijken; - 215 weigering afgesloten huwelijken; - 2.115 mogen huwen; - 527 erkenning afgesloten huwelijken; - 102 weigering wettelijke samenwoning; - 38 afstand wettelijke samenwoning. 2. De processen-verbaal waarvan sprake, kunnen enkel de processen-verbaal van politie zijn die in het kader van een onderzoek opgestart door het Openbaar Ministerie worden opgemaakt. De vaststellingen in de processen-verbaal zijn de basis voor de adviezen van de parketten. Deze vraag behoort derhalve tot de bevoegdheid van de minister van Justitie. 3. Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de minister van Justitie. 4. Een nietigverklaring is een rechterlijke uitspraak. Deze vraag behoort derhalve tot de bevoegdheid van de minister van Justitie. Normaal krijgt DVZ van de griffies een kopie van de vonnissen en arresten maar gezien DVZ geen enkele controle hierop kan uitoefenen is het niet duidelijk of DVZ wel alle uitspraken ontvangt (artikel 7 van de wet van 2 juni2013). 5. Aantal intrekkingen door de dienst Lang Verblijf van de DVZ Deze cijfers betreffen enkel het aantal dossiers waarvoor er een eind gesteld werd aan het verblijf van de partner (eventueel kinderen) na vernietiging van het huwelijk.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenONGEHUWD SAMENLEVEN | BURGERLIJKE STAND | MIGRATIEBELEID | BEVOLKINGSREGISTER | SCHIJNHUWELIJK
Vrije trefwoordenRIJKSREGISTER