...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0001 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
Sub-departement Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met beperking, Bestrijding fiscale fraude
Titel Rijksarchief. - Digitaal beschikbare publicaties. - Prijzenbeleid.
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Regelmatig brengt het Rijksarchief in het kader van zijn wetenschappelijke opdrachten nieuwe publicaties uit, zowel op papier als in digitale vorm. Publicaties op papier zijn in de regel betalend, wat ik kan begrijpen omwille van de productiekosten die daarmee gepaard gaan. Een aantal van deze zelfde publicaties (die dus op papier en betalend beschikbaar zijn) worden naast de papieren versie ook digitaal gratis ter beschikking van het publiek gesteld, terwijl andere van deze publicaties digitaal enkel tegen betaling ter beschikking zijn. Het is mij daarbij niet duidelijk welke criteria er worden gehanteerd om een (digitale) publicatie betalend, dan wel gratis ter beschikking van het publiek te stellen. Overigens lijkt het mij voor de hand te liggen dat publicaties die digitaal ter beschikking worden gesteld per definitie gratis zouden moeten zijn voor zover ze door rijkspersoneel werden geschreven, omdat deze werken door auteurs werden geschreven tijdens hun werkuren waarvoor zij door de belastingbetaler reeds worden betaald. 1. Welke criteria worden er gebruikt om een publicatie die digitaal beschikbaar is gratis, dan wel betalend ter beschikking van het publiek te stellen? 2. Wie bepaalt deze criteria en de prijs die voor een digitale publicatie wordt gevraagd? 3. a) Wat gebeurt er met de opbrengst van deze inkomsten? b) Hoeveel ervan gaat naar de auteurs? c) Hoe groot is deze opbrengst gedurende de jongste vijf jaar (op jaarbasis)? 4. a) Bent u niet van oordeel dat digitale publicaties van het Rijksarchief, ook al zijn ze daarnaast eveneens in boekvorm beschikbaar, per definitie gratis ter beschikking van het publiek zouden moeten staan, althans voor zover ze door Rijkspersoneel werden geschreven? b) Zo neen, waarom niet?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B018
Publicatiedatum 30/03/2015, 20142015
Antwoord

Het Rijksarchief is nog maar vrij recent, namelijk op 8 augustus 2014, gestart met digitale uitgaven. Het is de bedoeling om via een "e-bookshop" de publicaties van de instelling op een moderne manier een betere verspreiding te kunnen geven. In dit kader kwam eerst de volledige collectie "Studies over de Eerste Wereldoorlog" aan bod (naar aanleiding van de herdenkingsactiviteiten rond de 100e verjaardag van de "Groote Oorlog"), naast een tiental andere titels. Momenteel zijn 10 e-books (in EPUB-formaat voor tablet enzovoort) en 19 PDF-publicaties beschikbaar. 1. Vroeger waren deze publicaties niet digitaal verkrijgbaar en ze werden ook niet op een andere manier gratis verstrekt. Archiefinventarissen zijn wel gratis beschikbaar in PDF-formaat en de gegevens die ze bevatten kunnen trouwens altijd kosteloos worden geraadpleegd via de zoekrobot van de website van het Rijksarchief. Het Rijksarchief is immers van mening dat deze basisinformatie vrij toegankelijk moet zijn voor alle burgers. Andere digitale publicaties (historische studies, akten van colloquia, archiefgidsen, enzovoort) zijn betalend. 2. De Publicatiedienst van het Rijksarchief publiceert in overleg met de directie de meest aangevraagde titels in digitale vorm. Aangezien digitale publicatie kosten met zich meebrengt, moet dit nieuwe beleid ook op inkomsten kunnen rekenen. Het is wel de bedoeling hierbij redelijke prijzen te hanteren (ten hoogste 4,99 tot 9,99 euro), zodat zoveel mogelijk belangstellenden, en met name studenten, toegang hebben tot deze publicaties. 3. a) In het kader van een correct beheer van de overheidsfinanciŽn worden die inkomsten gebruikt om ten eerste de kosten te dekken voor de aanmaak en het onderhoud van de website die toegang verleent tot de digitale publicaties en ten tweede de productiekosten van de e-books te betalen. In de toekomst zal, in functie van de inkomsten, worden gekeken om de catalogus met het aanbod aan digitale publicaties verder uit te breiden. Reeds 28 % van de totale kosten die sinds de start van de digitale publicaties zes maand geleden (augustus 2014) zijn gemaakt, zijn gedekt door inkomsten. b) Het Rijksarchief betaalt geen enkel vergoeding aan de auteurs van de werken die door de instelling worden uitgegeven, ongeacht of die auteurs leden van het wetenschappelijk personeel of derden zijn (Belgische of buitenlandse wetenschappers of academici). c) De inkomsten uit verkoop bedragen sinds augustus 2014 in totaal 1079 euro. De inkomsten uit verkoop via externe websites (zoals bijvoorbeeld Amazon) zijn nog niet gekend, aangezien die overzichten maar eenmaal per jaar worden verstrekt. 4. Net zoals boeken op papier vertegenwoordigen ook digitale publicaties een zekere kost (opmaak, omzetting in EPUB-formaat, aanmaak en onderhoud van een website), nog los van het redactiewerk dat werd verricht door het wetenschappelijk personeel. In het kader van de inkrimping van de overheidsuitgaven en een gezond financieel beheer moet het Rijksarchief streven naar een diversifiŽring van zijn inkomsten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenPRIJSBELEID | ARCHIEF | OVERHEID | PUBLICATIE | DIGITALISERING | INTERNETSITE