...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0001 - Zittingsperiode : 54


Auteur Wouter De Vriendt, Ecolo-Groen
Departement Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
Titel Sociale inspecties van de Vlaamse Visveiling.
Datum indiening30/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Af en toe voert de Sociale Inspectie controles uit in de Vlaamse Visveiling. 1. Wat is uw appreciatie van de situatie dienaangaande in de Vlaamse Visveiling? 2. Welke verbeterpunten zijn er en hoe overweegt u die aan te pakken? 3. Kan u mij de inspectieverslagen van 2014 hieromtrent doorsturen met andere woorden kan een federaal parlementslid hierover beschikken?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Vooreerst moet gepreciseerd worden dat de sociale zekerheidscontroles in de visveilingen betrekking hadden op de visveilingen van Zeebrugge en van Oostende. Deze waren, op juridisch vlak, aparte werkgevers die vervolgens een fusie aangingen om zich om te vormen tot de Vlaamse Visveiling (KBO nr. 0460.153.350). Het toezicht op de toepassing van de sociale reglementering gebeurde bij verschillende gecoördineerde controles door de Sociale Inspectie (FOD Sociale Zekerheid), de dienst Toezicht op de Sociale Wetten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in de visveiling in de loop van de jaren 2012 en 2013. Voor wat de toepassing betreft van de sociale zekerheidsreglementering werd geen enkele onregelmatigheid vastgesteld. Op het vlak van de correcte toepassing van de werkloosheidsreglementering werden door de controlediensten van de RVA geen vaststellingen gedaan die zouden wijzen op significant oneigenlijk gebruik of misbruik in deze onderneming. Het onderzoek dat werd uitgevoerd bij de visveiling van Zeebrugge had in het bijzonder betrekking op de toekenning van het statuut van vislosser in het licht van de door de vislossers effectief uitgevoerde functies. Voor wat de toepassing betreft van de reglementering betreffende het arbeidsrecht werd een regularisatie uitgevoerd inzake de wettelijke feestdagen voor een bedrag van 22.287 euro (vergeten van een indexering). 2. Zoals het geachte lid kan vaststellen, hebben de door de sociaal inspecteurs uitgevoerde controles geen flagrante onregelmatigheden aan het licht gebracht inzake sociaal recht. In de loop van deze onderzoeken werden echter wel moeilijkheden ondervonden op het vlak van de erkenning van de vislossers en vissorteerders, die wordt toegekend door het Paritair Comité voor de Zeevisserij (PC nr. 143). Deze erkenning blijkt uit een erkenningskaart geldig voor een periode van 12 maanden verstrijkend op 31 maart. De criteria voor erkenning worden omschreven in een overeenkomst afgesloten tussen de betrokken werkgever en de werknemersorganisaties, en aanvaard door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Eens het Paritair Comité de betrokken werknemer als vislosser/ vissorteerder heeft erkend, is de RVA ertoe gehouden de betrokkene de aan het statuut verbonden voordelen toe te kennen. Er werd door de diensten van de RVA vastgesteld dat de criteria voor erkenning in het verleden (overeenkomst van 1994) dermate ruim en vaag waren geformuleerd dat de facto vrijwel alle werknemers aangeworven door de Vlaamse Visveiling, ongeacht hun functie, aan de voorwaarden voldeden en ook effectief erkend werden, met inbegrip van onder meer sommige bedienden en poetsvrouwen. Op verzoek van de RVA werden de criteria voor erkenning door de sociale partners in april 2013 meer beperkend geformuleerd. 3. Betreffende de inspectieverslagen deze kunnen door de betrokken diensten worden verstrekt na de belangenafweging, zoals voorzien in artikel 6 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. Voor elk verslag dient te worden nagegaan of de uitzonderingen voorzien in artikel 6, § 1, 5° en/of 8°, van betreffende wet van toepassing zijn. In bedoeld artikel 6, § 1, 5° en/of 8°, wordt immers gestipuleerd: "(...) Een federale of niet-federale administratieve overheid wijst de vraag om inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een bestuursdocument af, wanneer zij heeft vastgesteld dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van een van de volgende belangen: (...) 5° de opsporing of vervolging van strafbare feiten; (...) 8° de geheimhouding van de identiteit van de persoon die het document of de inlichting vertrouwelijk aan de administratieve overheid heeft meegedeeld ter aangifte van een strafbaar of strafbaar geacht feit. (...)."

 
Eurovoc-hoofddescriptorSOCIALE ZEKERHEID
Eurovoc-descriptorenCONTROLEORGAAN | VIS | VLAAMS GEWEST | SOCIALE ZEKERHEID | ARBEID | VEILING