...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0029 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Voorzitter van het directiecomitť van de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Wedertoekenning van financiŽle volmachten.
Datum indiening30/10/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Op 23 september 2014 ondertekende uw voorganger een ministerieel besluit tot intrekking van de financiŽle volmachten van de voorzitter van het directiecomitť van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Met die ongebruikelijke maatregel werd de voorzitter de hem gedelegeerde bevoegdheden ontnomen. 1. Welke bestuurlijke procedure ging er aan die beslissing vooraf, en wat bepaalt het personeelsstatuut in dit verband? 2. Voorts kwam uw voorganger op 2 oktober 2014 op zijn beslissing terug en kende de heer Ledoux opnieuw financiŽle volmachten toe. Welke beweegreden heeft de regering ertoe aangezet dergelijke beslissing al na enkele dagen te nemen? 3. a) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de door de heer Ledoux ingestelde vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid? b) Kunt u nadere toelichting geven over de inhoud van het dossier? 4. Heeft de regering de zaak aanhangig gemaakt bij het gerecht?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Aangezien de redenen die mijn voorgangers hiervoor hadden, enkel door henzelf gekend zijn, is het aangewezen hen te ondervragen. Het ministerieel besluit vermeldt geen specifieke reden voor de intrekking van de volmachten, dit is ook de reden waarom de Raad van State de tenuitvoerlegging ervan heeft opgeschort [nakijken in arrest]. 2. Ik stel samen met het geachte lid vast dat de ministeriŽle beslissing simpelweg werd ingetrokken enkele uren vůůr de bekendmaking van het arrest van de Raad van State. Vermits het bij de Raad van State bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingeleide verzoek de intrekking vooral inriep op grond van de schending van de verplichting tot horen, hebben de ministeriŽle overheden er vervolgens op toegezien dat de Voorzitter van de FOD Mobiliteit werd gehoord. Deze hoorzitting vond plaats op 9 oktober 2014 en het is overduidelijk dat diegenen die hem gehoord hebben, het vervolgens niet langer nuttig achten de intrekking van de volmachten, waartoe ze eerder toe waren overgegaan, te herhalen. 3 en 4. a) De kortgedingprocedure voor de Raad is dus gesloten aangezien de bestreden beslissing door de Overheid werd ingetrokken. b) Mijn voorgangers hebben om een verslag van de inspectie van FinanciŽn verzocht. Wanneer ik in het bezit zal zijn van dit verslag, zal ik kunnen oordelen of het aangewezen is om een bepaald initiatief te nemen. Het is vanzelfsprekend dat ik in de huidige situatie vertrouwen heb in de Voorzitter van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | VERVOERBELEID | OVERHEID | ADMINISTRATIEVE PROCEDURE | LEIDINGGEVEND PERSONEEL
Vrije trefwoordenRAAD VAN STATE