...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0027 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Treinstations. - Blue-bikes.
Datum indiening28/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Momenteel zijn Blue-bikes beschikbaar in de onmiddellijke nabijheid van 44 Belgische treinstations. De fietsen kunnen worden gehuurd om de laatste kilometers naar de bestemming af te leggen. De Blue-bikes lijken vooral in Vlaanderen een stijgend succes te kennen, in WalloniŽ heel wat minder. Hoewel het fietsdelen perfect past in de uitbouw van "genetwerkte mobiliteit" en het station als intermodaal knooppunt en aldus zijn maatschappelijke bijdrage levert, is de exploitatie van de Blue-bikes een commerciŽle activiteit van de Blue-mobility nv. Toch is er een ondersteuning vanuit de verschillende overheden. 1. a) Hoe verloopt de evolutie van het aantal gebruikers van Blue-bike? b) Is men tevreden met deze evolutie? 2. a) Is er een duidelijk verschil te merken tussen de Gewesten? b) Hoe verklaart men dit verschil? 3. a) Welke financiŽle ondersteuning kreeg de Blue-mobility nv van de federale minister van Mobiliteit, van de Vlaamse minister van Mobiliteit, van de Waalse minister van Mobiliteit en van de Brusselse minister van Mobiliteit in 2013 en 2014? b) Zijn er doelstellingen of voorwaarden verbonden aan deze ondersteuning? 4. Is er daarbuiten nog ondersteuning via sponsorcontracten, of via Lotto, De Lijn, de MIVB, de TEC of andere instanties? 5. Hoeveel steden of gemeenten zijn er die via een derdebetalersregeling het gebruik van de deelfiets ondersteunen? 6. Welke knelpunten bestaan er nog en hoe zullen deze aangepakt worden? 7. a) Hoeveel uitleenpunten zullen er de komende jaren nog bijkomen? b) Hoeveel daarvan in Vlaanderen, hoeveel in Brussel en hoeveel in WalloniŽ? c) Zijn daar ook meer landelijke punten bij, of blijft de focus op grote en kleinere steden liggen? 8. Op basis van welke criteria gebeurt deze uitbouw? 9. Welke rol dicht de overheid Blue-bike toe in de comodaliteit fiets en openbaar vervoer, ook in WalloniŽ?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B005
Publicatiedatum 22/12/2014, 20142015
Antwoord

NMBS - Treinstations - Blue-bikes. 1. Het aantal gebruikers is in 2014 verder gestegen tot 9.048 op 31 oktober 2014. Hiermee is het aantal gebruikers in 2014 reeds verdubbeld ten opzichte van 31 december 2013. Dit aantal komt overeen met het meest ambitieuze groeiscenario dat begin dit jaar is uitgetekend. Blue-mobility is dus zeer tevreden over deze groei. 2. Volgens de NMBS wordt Blue-bike vooral gebruikt door Vlaamse gebruikers. 87% van de klanten is afkomstig uit Vlaanderen, 6 % uit Brussel, 5 % uit WalloniŽ en 2 % komt uit het buitenland (vooral uit Nederland). We zien 4 grote verklaringen: - de status van de fiets die in Vlaanderen opmerkelijk beter is. De fiets wordt er als volwaardig vervoersmiddel aanzien; - het aantal verhuurpunten. In Vlaanderen is er sprake van een netwerk aan Blue-bike punten. In WalloniŽ zijn er op het gehele grondgebied maar 4 verhuurlocaties. In Brussel zijn er met Villo! en het metronetwerk 2 andere fijnmazigere alternatieven aanwezig die financieel aantrekkelijker zijn voor gebruikers die meer dan 10 keer per jaar in Brussel komen; - geografisch is Vlaanderen over het algemeen vlakker en daardoor beter berijdbaar met de fiets; - door de financiŽle stimulans van de Vlaamse overheid zijn er momenteel in 15 Vlaamse steden derdebetalersregelingen actief. Deze zorgen enerzijds dat het fietsen goedkoper wordt, anderzijds zorgen ze er ook voor dat er vanuit de stad/gemeente zeer sterk gecommuniceerd wordt naar de inwoners. Dit heeft een enorm stimulerend effect. De invoering van een derdebetalersregeling zorgt gemiddeld voor een stijging van het aantal ritten met 300 % al zijn er ook steden waar het gebruik met 800 % gestegen is. 3. Volgens de NMBS kreeg Blue-mobility in de periode 2013-2014 enkel rechtstreeks van de Vlaamse minister van Mobiliteit een ondersteuning van 100.000 euro per werkjaar. Van de andere opgesomde overheden werd geen financiŽle ondersteuning verkregen in 2013 en 2014. De Vlaamse overheid voorzag een variabele financiŽle tussenkomst van 1 euro/rit indien de rit gereden werd in een Vlaamse stad die via een derdebetalersregeling minsten ook voor 1 Eeuro/rit tussenkwam in de verhuurkosten. De tussenkomst kwam dus direct ten goede van de eindgebruiker die in deze 15 steden maximum 1 euro/rit betaalt. Naast de variabele tussenkomst is er ook aan vaste tussenkomst voor een medewerker die deze derdebetalersregelingen moet afsluiten met de verschillende steden. Het totaalbedrag van de variabele en vaste tussenkomst was telkens begrensd op 100.000 euro. 4. Blue-mobility heeft sinds juni 2014 een sponsorovereenkomst met Ethias, voorheen was dit Eneco. Het bedrag van de jaarlijkse tussenkomst is een onderdeel van een overeenkomst tussen Ethias en Blue-mobility en kan niet worden vrijgegeven. Via de nationale loterij heeft Blue-mobility in 2011 een opstartsubsidie van 25.000 euro gekregen en een bedrag van 40.000 euro voor de promotie van Blue-bike naar studenten. De Lijn en de SRWT/TEC hebben op 6 november 2014 via een kapitaalsverhoging aandelen van Blue-mobility ingekocht. Deze kapitaalsverhoging moet het voor Blue-mobility mogelijk maken om blijvend te investeren in fietsen en back-office software. 5. Er zijn 16 steden of gemeenten die via een derdebetalersregeling het gebruik van de deelfiets ondersteunen, waarvan 15 in Vlaanderen en 1 in WalloniŽ. Een actueel overzicht staat op http://www.blue-bike.be/lokaaltarief. 6. Momenteel moet je bij Blue-bike op voorhand een abonnement aankopen waarna een abonnementskaart wordt opgestuurd, wat het eerste gebruik omslachtig maakt. Het is nu al mogelijk om in 19 fietspunten tijdens de kantooruren direct lid te worden, waarna je via 2 vouchers direct kunt fietsen. Vanaf 2015 zal registratie met de Mobib-kaart mogelijk worden, zodat er dan direct gefietst kan worden. Een troef van Blue-bike is dat de fietsen in 37 steden (44 locaties) via een eenvormig netwerk van fietsdeelpunten aangeboden worden. De klant kan dus met 1 kaart in al de steden terecht. Anderzijds is dat netwerk momenteel nog niet fijnmazig genoeg. Om het netwerk van Blue-bike te versterken is er in september een nieuwe investeringsstrategie goedgekeurd die ervoor moet zorgen dat tegen 2017 80 Blue-bike punten actief zijn. De Blue-bike-fietsen zullen hierbij niet enkel aan stations aangeboden worden, maar ook aan andere mobiliteitsknooppunten. Voor deze uitbreiding wordt een sterk partnership met de verschillende openbare vervoersmaatschappijen en met de lokale overheden nagestreefd. Blue-mobility NV is een jonge onderneming in volle groei waardoor interne processen stelselmatig verder geautomatiseerd worden. Zo moet bijvoorbeeld momenteel elke abonnee nog via de post een Blue-bike kaart ontvangen. Via een slimme koppeling met de Mobib-kaart zal dat in de toekomst niet meer nodig zijn. 7. Volgens de NMBS is er in september een nieuwe investeringsstrategie goedgekeurd waarin gesteld wordt dat tegen 2017 in totaal 80 Blue-bike punten actief moeten zijn. Het aantal in Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ is afhankelijk van het overleg en de engagementen van de lokale overheden, alsook uiteraard van het succes van Villo!, dat reeds in vele steden goed is ingeplant. Blue-mobility heeft als opdracht gekregen om voor de gehele werking en ook voor elk nieuw punt minstens kostendekkend te werken, dit is dus het uitgangspunt bij opstart van een nieuwe locatie. Indien op landelijke punten voldoende potentieel is en er tot een sterk partnership met de lokale overheid kan gekomen worden zodat deze kostendekking gegarandeerd is, kan Blue-bike ook daar worden opgestart. 8 en 9. Volgens de NMBS moeten de nieuwe locaties naast de garantie op lokale steun, in de vorm van een derdebetalersregeling en communicatie, ook voldoende potentieel hebben om de investering te verantwoorden. Om dit vooraf te kunnen beoordelen, zijn er parameters geformuleerd rond het aantal gebruikers van het mobiliteitsknooppunt, inwoners van de stad/ gemeente, de plaatselijke modal-split in functie van het fietsgebruik, maar ook de aanwezigheid van attractiepolen (professioneel, educatief en vrije tijd), topografie en de aanwezigheid van fietsinfrastructuur spelen een belangrijke rol. Volgens de NMBS biedt Blue-bike nu al als enige een eenvormig stadsoverstijgend aanbod van deelfietsen in BelgiŽ aan.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | VERVOER PER SPOOR | TWEEWIELIG VOERTUIG | VERHUUR | SPOORWEGSTATION
Vrije trefwoordenNMBS