...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0025 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Infrabel. - Seinvoorbijrijdingen.
Datum indiening28/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

De jongste jaren zijn veel inspanningen gebeurd om het aantal seinvoorbijrijdingen op de spoorwegen terug te dringen. De maatregelen werden gebundeld in het Actieplan Preventie Seinvoorbijrijdingen van Infrabel. Het actieplan leek de voorbije jaren zijn vruchten afgeworpen te hebben. In 2011 waren er nog 91 seinvoorbijrijdingen, in 2012 waren dat er 75. De volledige uitrol van TBL1+ is gepland voor 2015. In 2025 is het de bedoeling om enkel nog treinen uitgerust met ETCS toe te laten op het net. 1. Hoeveel seinvoorbijrijdingen waren er in 2013 en 2014? 2. Hoeveel daarvan bereikten er het gevaarlijk punt? 3. a) Op hoeveel plaatsen werd in 24 maanden twee of meer keer een sein voorbijgereden? b) Wat is de analyse van deze punten door de spoorwegondernemingen, Infabel en de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS)? 4. a) Welke stappen hebben NMBS en Infrabel het laatste jaar nog ondernomen om het aantal seinvoorbijrijdingen terug te dringen? b) Werpen deze acties vruchten af? 5. a) Bij hoeveel van de seinvoorbijrijdingen ging het om treinbestuurders met weinig ervaring? b) Welke stappen worden ondernomen om het extra op te volgen? 6. Hoe evalueert Infrabel het Actieplan Preventie Seinvoorbijrijdingen? 7. Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? 8. a) Wat is de stand van zaken van de volledige uitrol van TBL1+? b) Zal de timing om rond te zijn in 2015 gehaald worden? 9. a) Welke stappen worden ondernomen om alle treinen tegen 2025 uit te rusten met ETCS? b) Zitten we daarbij op schema?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B006
Publicatiedatum 29/12/2014, 20142015
Antwoord

1 en 2. Onderstaande tabel geeft het overzicht van 2013 tot vandaag. 3. In 2014 waren er 10 seinvoorbijrijdingen (SV) van seinen die in de voorafgaande periode van 24 maanden al eens waren voorbijgereden. Al deze gevallen worden geanalyseerd en opgevolgd door een werkgroep met vertegenwoordigers van de spoorwegondernemingen, DVIS (Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen) en de betrokken diensten van de Infrastructuurbeheerder. Het is belangrijk om te duiden dat wanneer de werkgroep een analyse uitvoert en eventueel een aanbeveling formuleert, dit gebeurt in naam van de volledige sector en niet enkel in naam van de infrastructuurbeheerder, een specifiek spoorwegonderneming of de nationale veiligheidsinstantie. 4. Momenteel zijn er verschillende acties lopende binnen Infrabel om het aantal SPAD (Signal passed at danger) te verminderen en de risico's te beperken. De tendens is een vermindering van het aantal seinvoorbijrijdingen, zelfs indien men een lichte verhoging inschat voor 2014. Binnen de NMBS lopen volgende acties: - sensibiliseringscampagnes, begeleidingen, opleidingen van treinbesturingspersoneel; - verdere indienststellingen van materieel uitgerust met ETCS (European Train Control System) (Desiro's). Volgend op het onderzoek naar de omstandigheden waarin zich seinvoorbijrijding voordeden, heeft de NMBS 2 belangrijke verbeteringen aangebracht aan het bestaande TBL1+-systeem, te weten: - de invoering van een snelheidsverificatie in geval van opeenvolgende seinen met dubbelgeel als seinbeeld; - de invoering van een snelheidsverificatie ná een dubbelgeel seinbeeld zodra de snelheid van het konvooi minder dan 40 km/h bedraagt, dus zonder te wachten tot het konvooi op 300 m opwaarts van het gesloten sein (rood seinbeeld) is genaderd. Deze twee verbeteringen worden momenteel ingebouwd in het rollend materieel en zullen in al het betrokken materieel aanwezig zijn in het voorjaar van 2015. Laat ons opmerken dat deze 2 verbeteringen geen enkele invloed hebben op de gronduitrustingen. Globaal is het aantal SV in hoofdspoor de laatste vier jaar bij de NMBS gedaald met ongeveer 40 %. De gevallen waarbij het gevaarlijk punt nog bereikt werd daalde echter maar met 20 %. Ten opzichte van 2013 stellen we eerder een status quo vast. 5. a) Uit de cijfers voor 2011-2013 verzameld door Infrabel bij de spoorwegondernemingen in de eerste helft van 2014 blijkt dat bij 66 tot 70 % van de seinvoorbijrijdingen een bestuurder met minder dan tien jaar ervaring is betrokken. Bij de NMBS stellen we in 2014 vast dat 40 % van de SV gebeuren met treinbestuurders met een anciënniteit van minder dan twee jaar. b) Volgende acties worden genomen na een seinvoorbijrijding: - medisch onderzoek; - psycho technische proeven; - opleiding; - theoretische hercertificatie; - praktische hercertificatie. Binnen het effectief van treinbestuurders bij de NMBS heeft ongeveer 15 % een anciënniteit van minder dan twee jaar. De begeleidingen op lijn worden dan ook toegespitst op deze categorie. Bovendien is het aantal ritanalyses gevoelig opgevoerd voor deze categorie van treinbestuurders met minder ervaring. 6. De evaluatie baseert zich op de evolutie van het aantal seinvoorbijrijdingen via een veiligheidsindicator. 7. Sinds de opstelling van een "Globaal actieplan SPAD" in 2012 werden talrijke inspanningen geleverd om deze problematiek te beheren. Infrabel wenst vandaag haar actieterrein uit te breiden door denkpistes voor te stellen die niet enkel gericht zijn op de treinbestuurder en de seinen maar op het geheel van actoren en parameters betrokken bij onregelmatige seinvoorbijrijdingen. In dit kader wordt het actieplan herzien. De verdere uitrol van TBL1+-bakens door Infrabel moet het aantal seinvoorbijrijdingen tegen eind 2015 verder doen dalen. TBL1++ op het materieel en de implementatie van ETCS op lijn en op het materieel zullen daadwerkelijk de seinvoorbijrijdingen inperken. 8. a) Op 10 november 2014 is de uitrol als volgt: - de efficiëntiedekking van het netwerk: 94,4 % - het aantal seinen uitgerust met TBL1+: 5.595. Bij de NMBS zijn alle voertuigen gebruikt voor de openbare dienst uitgerust van voor 31 december 2013. b) Infrabel zal haar engagement betreffende de uitrol van TBL1+ tegen eind van het jaar 2015 respecteren. 9. a) Voor wat betreft het rollende materieel dat gebruikt wordt voor de openbare dienstverlening van de NMBS werd het migratieplan via de goedkeuring van het meerjareninvesteringsplan 2014-2025 op 19 juli 2013 en 19 december 2013 goedgekeurd. Hierin is de migratie van deze volledige vloot voorzien tegen 2023. De NMBS heeft recent de opdracht voor de uitrusting van 442 ETCS-eenheden op de types motorrijtuigen MS Break, MS Sprinter, MS 96, MS Vierledig en motorwagen MW 41 toegewezen aan de firma Alstom. Het eerste prototype zal in dienst zijn in 2016. Daarenboven werd door het koninklijk besluit van 1 juli 2014 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden, de verplichting opgelegd om de memor-krokodillen buiten dienst te stellen op lijnen uitgerust met ETCS niveau 1 versie 2.3.0D (tevens blijft TBL1+ actief). Hierdoor zijn de operatoren ook verplicht te rijden met materieel dat ook is uitgerust met ETCS vanaf 1 januari 2016, behoudens een aantal uitzonderingsgevallen waarin TBL1+ als voldoende wordt beschouwd. b) De NMBS voorziet dat haar volledige vloot met ETCS uitgerust zal zijn tegen 31 december 2023.


 
Status 2 réponse complémentaire - aanvullend antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B013
Publicatiedatum 23/02/2015, 20142015
Antwoord

Aanvullend antwoord van de minister van Mobiliteit bij het antwoord van 23 december 2014 op de vraag nr. 25 van 28 oktober 2014 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 6, blz. 50).

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVEILIGHEIDSINRICHTING | VERVOERBELEID | VEILIGHEID VAN HET VERVOER | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS