...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0023 - Zittingsperiode : 54


Auteur Georges Gilkinet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Plan om in het stationsgebouw van Godinne sociale woningen in te richten.
Datum indiening27/10/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Halverwege de jaren 2000 kreeg de cvba La Dinantaise van de gemeente Yvoir de opdracht om in samenspraak met de NMBS de verdiepingen van het stationsgebouw van Godinne en het bijgebouw om te bouwen tot drie sociale woningen. In 2011 ondervroeg ik uw voorgangster, mevrouw Vervotte, met betrekking tot de moeizame vordering van dat project. Zo waren er moeilijkheden gerezen tijdens de onderhandelingen tussen La Dinantaise en de NMBS-Holding over de canon die zal worden geheven in het kader van de erfpachtovereenkomst. Dit is een prachtig project: interessant erfgoed wordt gevaloriseerd, er wordt tegemoetgekomen aan een reŽle behoefte aan sociale woningen, en de vestiging van diensten op de benedenverdieping zou zorgen voor de nodige menselijke aanwezigheid in dit station, nu het loket sinds enkele maanden is gesloten. Drie jaar later is er nog altijd geen akkoord tussen La Dinantaise en Infrabel, terwijl het gebouw verder staat te vervallen. Gezien het hoge prijskaartje van de werken zoekt La Dinantaise logischerwijs manieren om de kosten te drukken, zonder te raken aan de specificieke vereisten voor het project. Tijdens een vergadering op 6 mei 2014 heeft de huisvestingsmaatschappij de directie Stations van de NMBS verzocht een erfpacht van 66 jaar toe te staan en de canon te handhaven op een bedrag van 3.000 euro; ook vraagt ze vrij te mogen beschikken over de benedenverdieping (met uitzondering van een kleine wachtruimte). Op 15 juli 2014 liet de NMBS weten dat ze dat voorstel afwees. Het is op zijn zachtst gezegd ontgoochelend dat de NMBS zich zo onbuigzaam opstelt met betrekking tot dit maatschappelijk relevante project, en het gebouw de facto laat vervallen. 1. Bevestigt u het standpunt van de directie Stations van de NMBS met betrekking tot dat verzoek? 2. a) Hoe valt dit negatieve antwoord te verantwoorden? b) Welke alternatieve plannen heeft de NMBS met dat gebouw? 3. Hoelang staat de bovenverdieping van het stationsgebouw van Godinne al leeg? 4. a) In welke staat bevindt het gebouw zich thans? b) Welke maatregelen worden er genomen om het gebouw in veilige staat te onderhouden? 5. a) Overweegt de directie Stations van de NMBS het gebouw te verkopen? b) Op welke termijn? c) Tegen welke prijs? 6. a) Worden de gesprekken met La Dinantaise voortgezet? b) Is de NMBS bereid haar standpunt te herzien en de verwezenlijking van dit project alsnog mogelijk te maken? c) Heeft de NMBS in haar voorwaarden rekening gehouden met het specifieke karakter van het project en met het ontbreken van alternatieven?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. NMBS heeft effectief een brief gestuurd naar La Dinantaise waarin ze het tegenvoorstel van 23 mei 2014 weigert omdat het te ver afwijkt van de oorspronkelijke voorwaarden waar La Dinantaise nochtans mee akkoord was. 2. a) De canon die in eerste instantie werd onderhandeld, hield rekening met de benodigde investeringen aan het gebouw. In juli 2008 ging La Dinantaise akkoord met het principe van een erfpacht van 35 jaar tegen deze jaarlijks indexeerbare canon, waarbij ze zich ertoe verbond het gebouw te renoveren (vanbinnen en vanbuiten) dankzij de subsidies van het Waals Gewest, die NMBS niet geniet. De staat van het gebouw ging er nauwelijks op vooruit van 2008 tot nu, waardoor NMBS besliste om de oorspronkelijke voorwaarden die beide partijen hebben goedgekeurd, aan te houden. La Dinantaise daarentegen vond steeds andere redenen, hetzij om te onderhandelen over een lagere canon, hetzij om af te zien van de renovatie van de gevels. Op 23 mei 2014 heeft La Dinantaise een tegenvoorstel gedaan, waarin ze onder andere vroeg om gebruik te kunnen maken van de gelijkvloerse verdieping die vrijkwam na de definitieve sluiting van de loketten. De bedoeling was er eventueel commerciŽle activiteiten te ontwikkelen, met als enige tegenprestatie de pacht te verlengen tot 66 jaar. Dit tegenvoorstel wijkt radicaal af van het oorspronkelijke voorstel waarvan beide partijen de principes nochtans hebben goedgekeurd. Bovendien is het voorstel erg vaag wat het eventuele commercieel project op de gelijkvloerse verdieping betreft, wetende dat de inkomsten die dergelijke activiteit genereert vrij hoog kunnen zijn en dus invloed zouden moeten hebben op de berekening van de canon. Deze redenen rechtvaardigen de beslissing van NMBS om het tegenvoorstel van La Dinantaise te weigeren. b) Het alternatief voor het project van La Dinantaise bestond erin zoveel mogelijk publiciteit te maken om het vastgoed te verhuren (voor korte duur of in de vorm van een erfpacht). De locatie en het exploiteerbare volume maken het gebouw potentieel aantrekkelijk. Het gedraal en de wispelturigheid van La Dinantaise tussen 2008 en 2014 hebben duidelijk een obstakel gevormd voor publiciteit of prospectie, die wellicht tot benutting en dus ook renovatie geleid zouden hebben. 3. De verdieping van het station van Godinne is niet meer bezet sinds maart 1993. 4. a) Het gebouw kent geen ernstige architecturale problemen. Het is nog zo goed als in dezelfde staat als in 2008. Wanneer het opnieuw zou worden benut, is het echter nodig om de binnenkant en de buitenkant van het gebouw te renoveren. b) Het gebouw is gesloten voor het publiek, maar wordt regelmatig bezocht door personeel van NMBS om eventuele problemen vast te stellen die een interventie zouden vereisen (bijvoorbeeld door vandalisme). Minimaal onderhoud wordt dus verzekerd. 5. NMBS zou dit goed indien mogelijk zo snel mogelijk willen valoriseren door middel van een erfpacht. Om voor de hand liggende financiŽle redenen, wil NMBS haar onroerend goed laten renderen tegen de voorwaarden van de vastgoedmarkt. Toch zal ze altijd de voorkeur geven aan een publieke partner met wie het overleg gebaseerd is op de raming van het Comitť tot Aankoop van Onroerende Goederen. 6. Alternatieven op het project van La Dinantaise zijn uiteraard ook mogelijk, gezien het potentieel van het gebouw (locatie, bruikbare oppervlakte). Van bij de aanvang werd bij de voorwaarden die in onderling overleg zijn vastgesteld (en in eerste instantie werden goedgekeurd door La Dinantaise) rekening gehouden met alle projectparameters, met inbegrip van de investeringen die La Dinantaise zou doen. Momenteel zijn de onderhandelingen met La Dinantaise afgesprongen. Toch is NMBS er voorstander van de dialoog weer aan te gaan, voor zover La Dinantaise bereid zou zijn haar eisen op het vlak van beschikbare commerciŽle oppervlakte neerwaarts bij te stellen. Zoals hierboven al werd aangehaald, kan de commerciŽle oppervlakte grote inkomsten genereren waar NMBS terecht voordeel wil uithalen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenHUISVESTING | SOCIALE WONING | NAMEN | VERVOERBELEID | BOUWNIJVERHEID | VERVOER PER SPOOR | SPOORWEGSTATION
Vrije trefwoordenNMBS | LEEGSTAAND GEBOUW