...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0021 - Zittingsperiode : 54


Auteur Bert Wollants, N-VA
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Infrabel. - Het ter beschikking stellen van gronden aan lokale besturen.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In het kader van de uitbouw van fietsinfrastructuur zijn lokale besturen vaak geÔnteresseerd in het gebruiken van oude spoorwegbeddingen en terreinen die in de buurt van bestaande spoorwegen zijn gelegen. Daarbij wordt in de meeste gevallen een overeenkomst opgesteld met Infrabel, teneinde de terreinen die momenteel vaak geen duidelijke bestemming hebben, in gebruik te kunnen nemen in het algemeen belang. De signalen die worden opgevangen van de lokale besturen, wijzen uit dat Infrabel hier zeer gedifferentieerd mee omgaat waardoor elk lokaal bestuur de juiste voorwaarden moet uitzoeken met de onderafdeling waaronder de specifieke grond valt. Dit gaat onder meer over de jaarlijkse vergoeding, de mogelijkheid om al dan niet een deel van een perceel in te nemen, de looptijd en de wijze waarop de terreinen opnieuw moeten kunnen worden vrijgemaakt. Teneinde een zicht te krijgen op de aanpak door Infrabel (en andere leden van de NMBS-Groep) rijzen volgende vragen. 1. Kan u een overzicht geven van de terreinen die de afgelopen vijf jaar door Infrabel of andere leden van de NMBS-Groep via een overeenkomst ter beschikking werden gesteld van lokale besturen? a) Graag een onderverdeling per provincie en per jaar van sluiten van de overeenkomst, alsook de aard van de overeenkomst (huur, leasing, erfpacht, recht van opstal, ...). b) Gelieve tevens per terrein aan te geven wat de jaarlijkse vergoeding is en hoe deze wordt berekend per m2, per in gebruik genomen m≤, per perceel, ...). c) Gelieve tevens per terrein aan te geven of er een mogelijkheid was om een gedeelte van een perceel ter beschikking te stellen, of dat men verplicht het volledige perceel bij overeenkomst in gebruik diende te nemen. d) Gelieve aan te geven per terrein onder welke voorwaarden het terrein opnieuw moet kunnen worden vrijgemaakt. e) Gelieve per terrein aan te geven wie de eigenaar was van het terrein. 2. Kan u een overzicht geven van de terreinen die de afgelopen vijf jaar door Infrabel of andere leden van de NMBS-Groep werden verkocht aan lokale besturen? 3. Vanuit de lokale besturen is er een vraag naar harmonisering van deze regels. Welke stappen werden door Infrabel of andere leden van de NMBS-Groep gezet om dit voor te bereiden?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B007
Publicatiedatum 12/01/2015, 20142015
Antwoord

1. a) tot e) In bijlage is de lijst te vinden met alle percelen in Vlaanderen die vanuit de NMBS bestemd voor de uitbouw van fietsinfrastructuur ter beschikking werden gesteld aan een lokaal bestuur. De gevraagde gegevens werden opgenomen in de lijst in bijlage. De prijsbepaling gebeurt steeds per m≤ in bezetting gegeven terrein (behalve minimumtarief omwille van dossierkost). De bijlage bij het antwoord op deze vraag is het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen). Een voordeeltarief wordt al dan niet toegepast, rekening houdend met de opdracht van de bezetter tot het onderhoud van de eventuele kunstwerken en van het terrein naast de piste van het fietspad. Dit wordt geŽvalueerd per dossier, op vraag van het betrokken bestuur en afhankelijk van het al dan niet in exploitatie zijn van de spoorbedding. Een bedding zonder spoor wordt per voorkeur in zijn geheel in een bezettingstoelating opgenomen. Waar een fietspad naast een spoorlijn in dienst wordt aangelegd, gaat het om ruimte naast de veiligheidszone van het spoor. Volgens de algemene voorwaarden opgenomen in de bezettingstoelating: "De NMBS heeft het recht te allen tijde een einde te stellen aan de bezetting, voor om het even welke reden, mits vooropzeg voorzien bij punt VII aan de bezetter per aangetekend schrijven." "De bezetter kan de huidige toelating opzeggen op elke jaarlijkse vervaldag, mits vooropzeg volgens punt VII aan de NMBS per aangetekend schrijven." "Bij het einde van de bezettingstermijn of in geval van intrekking van de toelating of opzegging van het contract, voor om 't even welke reden, moet de bezetter het goed terug ter beschikking stellen van de NMBS in geŽffende staat vrij van constructies, puin en overblijfselen van welke aard ook. Zo hij in gebreke blijft, kan de NMBS ambtshalve de nodige werken uitvoeren, op kosten, risico en gevaar van de bezetter." Het gaat om terreinen, oorspronkelijk behorend tot de NMBS-Holding, sedert 1 januari 2014 eigendom van NMBS. In WalloniŽ heeft NMBS in het kader van de ontwikkeling van het RAVeL-netwerk de bedding van verschillende oude, buiten dienst gestelde lijnen ter beschikking gesteld van het Waalse Gewest, krachtens het raamcontract dat op 10 juli 1997 afgesloten is tussen het Waals Gewest en NMBS, dat voorzag in de vorming van een erfpachtrecht over een periode van 99 jaar op 82 spoorweglijnen of lijnvakken. De gemeenten die willen dat op hun grondgebied een lijnvak van de RAVel-lijn ingericht wordt, richten zich rechtstreeks tot het Waalse Gewest. Dit vraagt NMBS dan de overdracht van een erfpachtrecht aan het Waalse Gewest. Aangezien meerdere RAVel-lijnen het grondgebied van verschillende gemeenten en zelfs provincies kruisen, is het detailoverzicht per gemeente of per provincie niet relevant. In het raamcontract van 10 juli 1997 en zijn bijlagen van 29 juli 2005 en 9 december 2011, zijn de tarifering van deze terbeschikkingstelling en de indexering van de vergoedingen (of canons) duidelijk gedefinieerd. Bij de tarifering worden twee parameters verrekend: de lengte van de bedding van de lijnen (lijnvakken) en het aantal kunstwerken per kilometer. Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met de plaats en de provincie waar de betrokken terreinen zich bevinden, aangezien dit tarief uniform is voor het hele grondgebied van het Waalse Gewest. Krachtens artikel 5 van het eerste aanhangsel van 29 juli 2005, is de tarifering de volgende: - lijn met 0 tot 1 kunstwerk per kilometer: ? 0,50/lopende meter; - lijn met 1 tot 2 kunstwerken per kilometer: ? 0,37/lopende meter; - lijn met 2 tot 3 kunstwerken per kilometer: ? 0,25/lopende meter; - lijn met meer dan 3 kunstwerken per kilometer: ? 0,15/lopende meter. Aangezien de bedding van deze lijnen (en dus ook de totale oppervlakte) heel sterk varieert, is het niet adequaat om de vergoedingen per vierkante meter te berekenen. Wanneer het Waalse Gewest een lijn overneemt, neemt ze de spoorwegpercelen in hun geheel over, met de spoorbedding en de aanhorigheden. 2. Hieronder vindt u de terreinen die door het provinciebestuur West-Vlaanderen werden gekocht: Gedurende de laatste vijf jaar heeft de Openbare Dienst van WalloniŽ de 10 volgende lijnvakken overgenomen: 3. Binnen de NMBS wordt gestreefd naar een harmonisering van tarieven volgens het gebruik van het terrein. Voor Vlaanderen en Brussel wordt de jaarlijkse bezettingsvergoeding berekend volgens de beschikbare gestelde oppervlakte. Welk terrein al dan niet ter beschikking wordt gesteld, wordt in basis bepaald vanuit de vraag van het lokale bestuur zelf (provincie of gemeente). Wordt de beschikbare bedding over de volledige breedte in bezetting gegeven, dan wordt een voordeeltarief toegepast. Deze houdt er rekening mee dat de bezetter eveneens het onderhoud van de eventuele kunstwerken en van het terrein naast de zate van het fietspad op zich neemt. Bij bezettingen waar enkel de oppervlakte ingenomen door het fietspad wordt bezet, veelal in stedelijk gebied of langs spoorlijnen in exploitatie geldt een hoger tarief. Van deze tarieven wordt afgeweken indien het gaat om een verlenging van een vroeger reeds bestaande toelating (indexering van het reeds bestaande tarief) of indien het gaat om een bijkomend gedeelte aan eenzelfde contractant (eenzelfde tarief voor alle bezettingen van dezelfde aard voor dezelfde contractant). Zoals vermeld in punt 1 hierboven, zijn de voorwaarden in WalloniŽ voor de terbeschikkingstelling van terreinen, inclusief de tarifering, vastgelegd in het raamcontract en zijn aanhangsels en zijn ze bijgevolg uniform voor het volledige grondgebied van het Waalse Gewest.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | TRANSPORTINFRASTRUCTUUR | VERVOERBELEID | GRONDEIGENDOM | VERVOER PER SPOOR | VERKOOP | VERHUUR
Vrije trefwoordenNMBS