...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0017 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Boetesysteem. - Onregelmatigheden vastgesteld bij treinreizigers.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Over het boetesysteem bij de NMBS stelde ik in de vorige legislatuur heel wat vragen. De laatste mondelinge vraag dateert van 26 februari 2014. Die ging toen over de verschillende mogelijkheden om te betalen na de vaststelling van een onregelmatigheid. Ik zet hieronder de stappen in de minnelijke fase op een rijtje, met de cijfers die ik mocht ontvangen voor 2012 (pas daarna worden gerechtelijke stappen ondernomen): - onmiddellijk: ticketprijs + 12,50 euro: 23.780 (aantal boetes) - 58.000 euro (opbrengst); - binnen de 14 dagen (gratis regelingen voor vergeten treinkaarten inbegrepen): ticketprijs + 60 euro: 116.483 (aantal boetes); - na verwittiging: ticketprijs + 60 euro: 57.326 (aantal boetes). De tweede en derde categorie genereren een opbrengst van 41.000 euro. - na herinnering van deurwaarder: ticketprijs + 200 euro: 10.950 (aantal boetes) - 26.000 euro (opbrengst) In totaal gaat het dus om 208.539 boetes met een opbrengst van 125.000 euro. In sommige gevallen, vooral wanneer de reizigers zich niet formeel hebben ge´dentificeerd tijdens de controle aan boord van de trein, verstuurt de gerechtsdeurwaarder een aanmaningsbrief, zonder dat de NMBS een voorafgaande herinnering heeft uitgestuurd. Hij of zij heeft in die gevallen immers als opdracht de reiziger te identificeren en te contacteren. Het verschil tussen het aantal onregelmatigheden (517.000) en het aantal boetes (208.539) weerspiegelde het aantal dossiers waarin op dat moment nog steeds betaald moest worden. In het beleid inzake fraudebestrijding, dat integraal deel uitmaakt van het anti-agressieplan, zijn onder andere volgende maatregelen in voorbereiding/uitvoering: - ÚÚn tarief aan boord van de treinen; - regelmatige herinnering aan de treinbegeleiders van het controlebeleid voor de vervoersbewijzen aan boord; - verhoging van het aantal controles door de ticketcontroleteams; - regelmatige en voorafgaandelijke aankondiging via de krant Metro van de versterkte controles; - vereenvoudiging van het productgamma en van de gebruiksvoorwaarden en de tarieven; - installatie en ingebruikname van verkoopsautomaten in de stations en ook in alle stopplaatsen; - organisatie van een hoffelijkheidscampagne waarbij een van de thema's herhaalt dat het verplicht is om een geldig vervoersbewijs aan boord van de treinen voor te leggen. 1. Kunt u voor 2012 en 2013 opgeven hoeveel onregelmatigheden er werden vastgesteld bij treinreizigers: het aantal reizigers in eerste klasse zonder vervoerbewijs respectievelijk met een ticket voor tweede klasse, het aantal reizigers in tweede klasse zonder vervoerbewijs of met ongeldige treinkaart, enz.? 2. Kunt u van bovenstaande tabel (met alle boetebedragen in de minnelijke fase) de actuele stand van zaken geven, zowel voor 2012 als 2013, evenals de bedragen die op de trein werden ge´nd? 3. In hoeveel gevallen, zowel in 2012 als 2013, verstuurde de NMBS niet zelf een verwittiging, maar werd meteen een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld? 4. a) Voor de afgelopen jaren: zijn er bepaalde treinverbindingen waarop verhoudingsgewijs meer vaststellingen worden uitgeschreven, al dan niet in combinatie met agressie ten aanzien van het treinpersoneel? b) Kunt u een overzicht geven van die treinverbindingen? 5. Wat is de stand van zaken in de uitvoering van het anti-agressieplan, meer bepaald de maatregelen met betrekking tot fraudebestrijding?


 
Status 1 rÚponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B018
Publicatiedatum 30/03/2015, 20142015
Antwoord

1. Het aantal onregelmatigheden (C170) die werden vastgesteld in 2012 en 2013 bij treinreizigers vindt u hieronder. Deze cijfers geven het aantal boetes voor reizigers in eerste klasse zonder vervoerbewijs of met een ticket voor tweede klasse of andere, en het aantal boetes voor reizigers in tweede klasse zonder vervoerbewijs of met ongeldige treinkaart of andere. 2. Het totaal aantal C170 in eerste en tweede klasse en de boetebedragen, die werden ge´nd, onderscheid makende tussen de bedragen die enerzijds op de trein en anderzijds na de inbreuk werden ge´nd in 2013, is als volgt: 3. Het aantal dossiers waarvoor onmiddellijk een beroep werd gedaan op de deurwaarder bedraagt 55893 in 2012 en 21241 in 2013. 4. Het aantal vaststellingen C170 is niet rechtstreeks gelinkt aan de agressie en wordt dan ook momenteel niet door de NMBS opgevolgd. De NMBS beschikt wel over een overzicht met de aanleidingen tot agressie: Voor wat de lijnen met risico op agressie betreft vindt u hieronder een overzicht met de lijnen die het meest werden getroffen: 5. De huidige situatie bij de uitvoering van het Masterplan antiagressie: - Opleiding "moeilijke situaties identificeren", wordt elk jaar gegeven: 703 treinbegeleiders opgeleid in 2012/2013 en 165 in 2014. - Continue follow-up van de samenstelling van de treinen: de samenstelling van de treinen aanpassen aan de reizigersstroom om de risico's beter te beheersen en een betere sociale controle aan boord van de treinen mogelijk te maken - Herziening van de vertrekprocedure: de grijze zone opheffen en een vertrekprocedure "met gesloten deuren" invoeren om het risico op agressie en ongevallen te verkleinen: in uitvoering. - Controlebeleid aan boord van de treinen: het aantal gevallen van agressie door reizigers die niet in orde zijn met hun vervoersbewijs, verminderen. Regelmatige herhaling van de voorschriften via de orderboeken, de JACCA-schermen in de depots, tijdens de basisopleidingen en de permanente opleidingen - Nieuwe organisatie van de Ticoteams (ticket control teams): terugdringen van het aantal fraudegevallen en indirect van de gevallen van agressie door reizigers zonder geldig vervoersbewijs aan boord van de treinen. Gedecentraliseerde organisatie op het niveau van de districten uitgevoerd begin 2014. - Doorlopende organisatie van de toegangscontroles tijdens speciale evenementen en afhankelijk van de situatie op het terrein, om het aantal fraudegevallen te verminderen en hierbij onrechtstreeks ook het aantal gevallen van agressie door reizigers zonder geldig vervoerbewijs Controles aangekondigd in de krant "Metro": de klanten minstens 1 keer per maand informeren over versterkte controles aan boord van de treinen, op bepaalde dagen en op bepaalde lijnen. - Invoering van een "boordtarief" op 1 februari 2015: de regularisatieregels vereenvoudigen om het aantal fraudegevallen te verminderen, en indirect het aantal gevallen van agressie door reizigers zonder geldig vervoersbewijs, te verminderen. Implementeren. - Vereenvoudiging van de regularisatieregels: bijkomende actie bij het project "tarief aan boord"; bv. het intrekken van vervoersbewijzen beperken ... - Vereenvoudiging van het productaanbod, van de gebruiksvoorwaarden en van de tarieven: het aanbod verduidelijken en vereenvoudigen om discussies zoveel mogelijk te beperken, en bijkomend zelfs de gevallen van agressie door reizigers op de treinbegeleiders te beperken. Loopt continu. - Organisatie van een hoffelijkheidscampagne: de klanten informeren over het wederzijds respect dat verwacht wordt aan boord van de treinen en in de stations: de campagne is klaar en loopt continu.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenGELDBOETE | VERVOERBELEID | PLAATSBEWIJS | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS