...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0008 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS.- Gevolgen van de staking van 29 en 30 juni 2014.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Van zondagavond 29 tot maandagavond 30 juni 2014 hield de socialistische spoorvakbond ACOD een 24-urenstaking gericht tegen het personeelstekort bij de NMBS. De andere bonden vonden de staking voorbarig. Ondanks het feit dat slechts een beperkt deel van het personeel staakte, lag het spoorverkeer zo goed als stil. De staking kon dan ook op weinig begrip rekenen van de treinreizigers. De staking had een enorme weerslag op de mobiliteit in ons land. Daarnaast betekende het een belangrijke financiële kost voor de NMBS. Er zijn de gemiste inkomsten die de NMBS raamt op 1.3 miljoen euro. Daarnaast moet de NMBS, door een uitspraak van het Europees Hof, ook compensaties betalen bij vertragingen die het gevolg zijn van een stakingsdag. Er zijn de kosten verbonden aan de reservatie van de rijpaden die, afhankelijk van het tijdstip van de annulatie, geheel, gedeeltelijk of niet betaald moeten worden, enzovoort. NMBS-CEO Jo Cornu verklaarde dat hij zou laten becijferen hoeveel de staking precies aan de NMBS heeft gekost. Een gelijkaardige staking in 2009 zou verantwoordelijk zijn geweest voor 5.1 miljoen euro schade. 1. Wat is de totale kost van de 24-urenstaking van 29 op 30 juni 2014 voor de NMBS? Graag een opsplitsing naar gemiste inkomsten en de verschillende gemaakte kosten. 2. a) Wanneer werden de rijpaden geannuleerd? b) Hoeveel percent van de normale vergoeding is hierdoor betaald moeten worden en voor welk bedrag? 3. a) Werden er compensaties uitbetaald conform de uitspraak van het Europees Hof? b) Hoeveel aanvragen kwamen er binnen? c) Hoeveel werden er vergoed en voor welk bedrag? 4. a) Wie zal opdraaien voor deze kosten? b) Kunnen deze kosten verhaald worden op de verantwoordelijken voor de staking? 5. Waren alle mogelijkheden van het protocolakkoord uitgeput? 6. Voldeed de staking aan de voorwaarden om erkend te worden? 7. a) Welke sancties kunnen er worden toegepast tegen stakers die (tijdelijk) de sporen bezetten waardoor treinen niet kunnen rijden en waardoor het collega's onmogelijk wordt gemaakt om te werken? b) Welke sancties zijn er effectief toegepast? 8. Welke maatregelen acht u mogelijk zodat in de toekomst een staking van één spoorvakbond niet langer het treinverkeer in gans het land kan lam leggen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B007
Publicatiedatum 12/01/2015, 20142015
Antwoord

1 en 2. Volgens NMBS, bedraagt het totaal van de misgelopen inkomsten 1,3 miljoen euro, wat overeenstemt met het bedrag van de biljetten die niet konden worden verkocht die dag. De rijpaden werden niet op voorhand geannuleerd. Het is voor NMBS onmogelijk in te schatten welke treinen de dag van de staking al dan niet zullen rijden. De rijpaden werden realtime afgeschaft en bijgevolg betaald aan 100 %. Aangezien er ook personeel van Infrabel betrokken was bij de staking en de infrastructuur niet beschikbaar was, werden de afgeschafte rijpaden volledig terugbetaald. Dit is volgens de principes van Infrabel, zoals bepaald in de Netverklaring (DRR). Infrabel deed voor de staking op 30 juni een terugbetaling voor alle niet-effectieve treinen die een vertrek en/of aankomst hadden tussen zondag 29 juni vanaf 22 uur tot en met maandag 30 juni 22 uur en dit voor een bedrag van 1.551.333,78 euro. Bovendien lagen de energiekosten en de werkingskosten voor het personeel lager door de staking. 3. Er werden effectief compensaties toegekend voor de staking van 30 juni 2014. De Centrale Klantendienst ontving 1.945 compensatieaanvragen (langdurige vertraging) voor een reis op 30 juni 2014. Omdat de staking op 29 juni 2014 om 22.00 uur van start ging, is het op dit ogenblik onmogelijk om de compensatieaanvragen af te zonderen op uurbasis. Er werden 1.784 compensatieaanvragen aanvaard. Het totale bedrag van die compensaties bedroeg 11.215 euro. 4 tot 7. NMBS en Infrabel dragen hun respectievelijke kosten. Er was inderdaad voldaan aan alle voorwaarden inzake aanzegging en overleg: de stakingsaanzegging van ACOD-CGSP van 17 juni 2014 voldeed aan alle vormvereisten en respecteerde de in acht te nemen aanzeggingstermijn. Als gevolg van deze stakingsaanzegging vond een eerste verzoeningsvergadering plaats op 20 juni 2014, gevolgd door een bijkomende vergadering op 25 juni 2014 teneinde een algemene werkonderbreking op 29-30 juni 2014 te vermijden. Ondanks de tegemoet-komingen van de Belgische Spoorwegen tijdens deze vergaderingen, kon het ACOD-CGSP niet worden overtuigd de stakingsaanzegging in te trekken. Aangezien de staking van 29-30 juni 2014 het protocolakkoord heeft gerespecteerd, dient deze als rechtmatig te worden beschouwd. Het bezetten van de sporen en het verhinderen dat collega's werken kunnen beschouwd worden als feitelijkheden die niet behoren tot het stakingsrecht zelf. Hiertegen kunnen eventueel juridische stappen worden ondernomen al is er geen uniformiteit in de rechtspraak hieromtrent. Anderzijds kan een beroep worden gedaan op de politie om de sporen vrij te maken. HR Rail heeft geen gerechtelijke stappen ondernomen, noch beroep gedaan op de politie. 8. Deze regering wenst dat in het kader van het sociaal overleg, de ondernemingen en de syndicale organisaties besprekingen starten met het oog op het verzekeren, in de toekomst, van de dienstverlening in geval van staking. Indien een akkoord uitblijft, zal de regering het initiatief nemen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenSTAKING | VERVOERBELEID | VAKBOND | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS | KOSTEN