...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0074 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Militaire vluchten die Defensie in 2013 uitvoerde in opdracht van supranationale instellingen en organisaties.
Datum indiening31/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Als belangrijke personen en/of personeel van supranationale instellingen die in België gevestigd zijn naar het buitenland reizen, wordt hun vlucht soms door de Belgische luchtcomponent verzorgd. 1. Kunt u een duidelijk overzicht geven van het aantal vluchten dat de Belgische luchtcomponent de voorbije vijf jaar verzorgde voor supranationale instellingen en organisaties (EU, NAVO, VN, ...)? 2. Graag een duidelijke opdeling per jaar en een vermelding van: a) de organisatie of instelling; b) voor welke belangrijke persoon de vlucht was; c) de kostprijs van de vlucht; d) wie de factuur betaalde.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

De gevraagde gegevens worden in bijlage in tabelvorm hernomen per internationale organisatie of instelling en per zending met vermelding van het jaar en de gefactureerde kosten aan de organisatie of de instelling (in euro). Deze vluchten worden uitgevoerd op basis van overeenkomsten afgesloten met de betrokken organisaties. De betaling van de facturen gebeurde door de begunstigde instellingen. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenINTERNATIONALE ORGANISATIE | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIRE LUCHTVLOOT | REIS