...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0072 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel De vergoedingen voor militairen met vaste dienst in het buitenland.
Datum indiening31/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Militairen met vaste dienst in het buitenland krijgen daarvoor een forfaitaire vergoeding. Die vergoeding is al lange tijd dezelfde. In zijn antwoord van 2 maart 2012 op schriftelijke vraag nr. 91 van 26 januari 2012 van mevrouw Annick Ponthier zei uw voorganger, de heer Pieter De Crem, dat een aantal van deze bedragen vatbaar waren voor herziening en dat de problematiek werd onderkend op het niveau van de Defensiestaf (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2011-2012, nr. 55, blz. 257). Er zou op dat moment een studie met het oog op de actualisering van het vergoedingsstelsel vaste dienst buitenland worden gefinaliseerd. 1. Wat was de conclusie van de studie met het oog op de actualisering van het vergoedingsstelsel vaste dienst buitenland? 2. a) Werd of zal het vergoedingsstelsel vaste dienst buitenland worden aangepast? b) Zo ja, wanneer? 3. Kunt u per land en personeelscategorie een overzicht geven van: a) het aantal militairen dat op dit ogenblik een vergoeding voor vaste dienst in het buitenland krijgt; b) het bedrag van de (al dan niet geactualiseerde) vergoeding; c) het aantal militairen met vaste dienst in het buitenland dat recht heeft op aanvullende vergoedingen, zoals de familiale vergoeding; d) het bedrag van deze aanvullende vergoedingen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Op basis van een studie betreffende de actualisering van het vergoedingsstelsel, gevoerd tijdens de vorige legislatuur, werd er beslist dat een globale herziening niet vereist was. Voor specifieke behoeften konden wel bijsturingen voorgesteld worden. 2. Sinds april 2013 werden volgende vergoedingen toegevoegd aan het vergoedingsstelsel vaste dienst buitenland: - vergoeding voor de verkenningsreis door de partner van de militair in voorbereiding van een vaste dienstperiode in het buitenland; - vergoeding van de crèchekosten in het buitenland voor de opvang van de kinderen van militairen met vaste dienst in het buitenland. 3. a) tot d) De gevraagde gegevens bevinden zich in de tabellen 1 tot en met 4 in bijlage bij dit antwoord. Bijlage Tabel 1 : Overzicht van het aantal militairen per categorie en per land die een vaste vergoeding ontvangen (situatie op 17 november 2014) (de Defensie attachés worden niet hernomen) Tabel 2 : Algemene tabel van de forfaitaire maandvergoeding voor vaste dienst in het buitenland (situatie op 17 november 2014) Tabel 3 : Overzicht van het aantal militairen per categorie en per land die een aanvullende vergoeding ontvangen (situatie op 17 november 2014) (de Defensie attachés worden niet hernomen) Tabel 4 : Algemene tabel van de maandelijkse familiale aanvullende vergoeding voor vaste dienst in het buitenland (situatie op 17 november 2014)

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | LOONPREMIE | KRIJGSMACHT | STRIJDKRACHTEN IN HET BUITENLAND | VERGOEDINGEN EN ONKOSTEN | MILITAIR PERSONEEL