...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0071 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Defensiepersoneel werkzaam in buitenlandse, internationale en supranationale organismes in 2014.
Datum indiening31/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Graag kreeg ik een overzicht van het Defensiepersoneel (militairen en burgers) dat werkzaam is in buitenlandse, internationale en supranationale organismes, evenals de kosten die daaraan verbonden zijn. 1. Hoeveel militairen en hoeveel burgers zet Defensie in 2014 in binnen buitenlandse, internationale en supranationale organismes: a) per organisme waar deze militairen en burgers werkzaam zijn; b) per graad? 2. Welk budget werd hiervoor door Defensie uitgetrokken? 3. Welke organismes betalen in 2014 zelf de bezoldigingen of werkingskosten van militairen en burgers? Gelieve hierbij de exacte regeling te vermelden.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1 en 2. De gevraagde gegevens bevinden zich in de tabellen 1 tot 5 in bijlage bij dit antwoord. 3. De organismen hernomen in de tabel 6 in bijlage bij dit antwoord hebben in 2014 bezoldigingen bekostigd voor een deel van het personeel van Defensie dat er tewerkgesteld is. De modaliteiten worden geval per geval bepaald op basis van de regelgeving die toepasselijk is in de organismen waarbij ze tewerkgesteld zijn. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenINTERNATIONALE ORGANISATIE | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIR PERSONEEL | BURGERPERSONEEL