...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0067 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel De F-16's. - "Quick Reaction Alert".
Datum indiening31/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Een van de opdrachten van de F-16's is het Quick Reaction Alert (QRA). Een groep van twee tot vier vliegtuigen staan dag en nacht paraat voor noodonderscheppingen in ons luchtruim. 1. Kunt u voor de jongste vijf jaar een jaarlijks overzicht geven van: a) het aantal QRA-activeringen; b) indien mogelijk de reden voor de interventies (bijvoorbeeld verlies van communicatie met een lijntoestel); c) het aantal gevoelige topvergaderingen (high visibility events) waarbij QRA-toestellen ter bescherming werden ingezet? 2. a) Waaruit bestaat de samenwerking met andere landen op het vlak van QRA? b) Vinden er regelmatig overlegmomenten plaats?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. De onderstaande tabel herneemt de historiek van de laatste vijf jaar. De reden voor de QRA-activeringen was telkens communicatieverlies. 2. a) Indien een verdacht toestel de nationale grenzen overschrijdt, kunnen de Belgische QRA-toestellen en die van de buurlanden dit toestel volgen. Deze interventies gebeuren onder het NAVO-commando en worden verder gezet tot op het moment dat de nationale QRA-afdelingen het incident onder controle hebben. Een internationale samenwerking met onze buurlanden kan enkel bestaan op voorwaarde dat er een wettelijk kader voor landoverschrijdende interventies op burgertoestellen werd gecreëerd. b) Om het mogelijk te maken om QRA-toestellen over te dragen aan een naburig nationaal commando, heeft het Ministerie van Defensie in 2003 alle buurlanden uitgenodigd om hiervoor de nodige bilaterale akkoorden op te stellen. Met Frankrijk werd hiervoor in 2005 een gedetailleerd akkoord opgesteld. Een nieuwe ratificatieprocedure werd hiervoor opgestart in juli 2013. Met Duitsland wordt aan een bilateraal akkoord gewerkt dat ter handtekening vertrokken is naar beide regeringen. De procedure tot akkoord met Nederland en Luxemburg maakt het voorwerp uit van een werkgroep die als opdracht heeft een Benelux-akkoord op te stellen. Momenteel bestaat er geen bilateraal akkoord met Groot-Brittannië op dit vlak.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIRE LUCHTVLOOT | GEVECHTSVLIEGTUIG | VEILIGHEID VAN HET LUCHTVERKEER | BEVEILIGING EN BEWAKING