...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0065 - Zittingsperiode : 54


Auteur Benoit Hellings, Ecolo-Groen
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel De preparation survey in het kader van de voorbereiding van de eventuele vervanging van de F-16-jachtbommenwerpers.
Datum indiening30/10/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Op 24 juli 2014 bevestigde de CHOD op een persconferentie dat hij op 2 juni 2014 een voorbereidende rondvraag (ook wel preparation survey genoemd) had gestuurd naar vijf overheidsinstanties die belast zijn met de follow-up van de productie van de eventuele opvolgers van de huidige Belgische jachtbommenwerpers, de F-16's. Christ Klep, een analist die afgelopen zomer door de VRT werd ingeschakeld, heeft dat vertrouwelijke document kunnen raadplegen en volgens hem blijkt daaruit dat Defensie duidelijk de voorkeur geeft aan de Joint Strike Fighter (oftewel de F-35) van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin. De specialist is van mening dat de voorbereidende rondvraag op de maat van de F-35 is gesneden om ervoor te zorgen dat dat model als beste uit de bus komt. Zo moeten de kandidaten bijvoorbeeld aan een hele reeks specifieke technische vereisten inzake luchtafweer, grondaanvallen en stealthtechnologie voldoen. Een en ander zou een kwalijke schaduw kunnen werpen op een toekomstige overheidsopdracht die al zeer omstreden is wegens de aard ervan (aankoop van materieel dat bedoeld is om te doden en te vernietigen) en wegens de enorme impact die de aankoop op de begroting zou hebben (4 à 6 miljard euro). Op de persconferentie die u tijdens uw eerste officiële bezoek, aan het Hoofdkwartier Koningin Elisabeth, op 20 oktober 2014 gaf, beloofde u meer transparantie in het kader van het F-16-dossier. 1. Zou u mij, teneinde alle ambiguïteit weg te nemen en omwille van de noodzakelijke parlementaire controle, een kopie van het document dat op 2 juni 2014 naar Dassault, het consortium-Eurofighter, Lockheed Martin, Boeing en Saab werd verstuurd, met andere woorden de beruchte preparation survey, kunnen bezorgen? 2. Wanneer en hoe vaak had het met het dossier belaste personeel van Defensie vóór en sinds de verzending van die voorbereidende rondvraag contact met vertegenwoordigers van Lockheed Martin (met inbegrip van de Belgische of buitenlandse lobbyisten van dat bedrijf)? 3. Zal u een transparantieregister aanleggen van alle contacten en verslagen van vergaderingen tussen de regering, onze administraties en hun vertegenwoordigers, en de industrie met de lobbyisten, en de bevoegde vertegenwoordigers van de betrokken derde landen in België?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Op 2 juni (2014) werd een voorbereidende rondvraag ("Belgian Defence - Air Combat Capability Successor Program - Preparation Survey") overgemaakt aan de staatsagentschappen van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Zweden met betrekking tot de opvolger van de F-16. Dit document zal ter beschikking gesteld worden van de commissieleden van de commissie Defensie. 2. In het kader van het opstellen, het uitsturen en het behandelen van de voorbereidende rondvraag hebben leden van de Defensiestaf een aantal contacten gehad met de verschillende partijen. In bijlage vindt u een gedetailleerd overzicht. 3. Een "Program Office" werd in plaats gesteld dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding en de uitwerking van een programma voor de opvolging van de luchtgevechtscapaciteit. Het Program Office houdt een register bij van alle formele contacten met de overheidsinstanties, de Defensiestaven, de industrie en hun vertegenwoordigers.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSOPDRACHT | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | LUCHTMACHT | AANKOOP | GEVECHTSVLIEGTUIG