...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0064 - Zittingsperiode : 54


Auteur Marco Van Hees, PTB-GO!
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Ambtenaren. - Geldigheid van de proef voor overgang naar niveau A.
Datum indiening30/10/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

In het verleden kende het Vast Wervingssecretariaat de ambtenaren van de FOD FinanciŽn die zich hadden ingeschreven voor de proef met het oog op het behalen van het brevet algemene vorming niveau 1 (thans niveau A) en voor die proef geslaagd waren, een brevet met onbeperkte geldigheidsduur toe (thans een bevoegdheid van Selor) (zie nota van het secretariaat-generaal van het ministerie van FinanciŽn nr. SA Ex.01-10/95.037BFDG 95.001/A1111000 van 26 september 1995). De FOD FinanciŽn - en bij uitbreiding het federaal openbaar ambt in zijn geheel - biedt de medewerkers van niveau B en C opnieuw mogelijkheden om bevorderd te worden tot functies van niveau A. Helaas moeten we vaststellen dat Selor het brevet van de ambtenaren die geslaagd zijn voor de eerste proef algemene vorming voor de overgang naar niveau 1 (thans A) niet langer in aanmerking neemt. Die ambtenaren zijn dus houder van een brevet van onbeperkte duur waar Selor geen rekening meer mee houdt. 1. Is het normaal dat een ambtenaar die houder is van een brevet van onbeperkte duur daar niet levenslang gebruik van kan maken? 2. Is u van plan een en ander recht te zetten?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Ik wens het geachte lid te wijzen op het koninklijk besluit van 25 september 2014 houdende diverse maatregelen betreffende de selectie en de loopbaan van het Rijkspersoneel waarin artikel 8 een vrijstelling geeft voor de eerste reeks proeven voor de overgang naar niveau A aan de kandidaten die reeds vroeger een brevet algemene vorming (in het kader van de overgang naar A) behaald hebben. De kandidaat hoeft zich in dat geval niet bij Selor in te schrijven voor de eerste reeks maar kan vanaf 1 november 2014 zijn algemeen brevet meteen voorleggen aan zijn P en O-stafdienst (het koninklijk besluit is van toepassing vanaf 1 november 2014).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenBELASTINGADMINISTRATIE | AMBTENAAR | PERSONEELSBEHEER | OVERHEID | BEVORDERING IN EEN LOOPBAAN | AANSTELLINGSEXAMEN