...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0010 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Afschakelplan in geval van stroomtekorten en de impact ervan op de Gewesten.
Datum indiening30/10/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Op 3 september 2014 stelde de minister van Binnenlandse Zaken een afschakelplan voor dat in werking zal worden gesteld indien er zich komende winter een stroomtekort voordoet in ons land. De kaart waarop de elektriciteitscabines aangegeven staan die bij een strenge winter van het netwerk zouden kunnen worden afgekoppeld, heeft tal van experts uit de sector reacties ontlokt. Zo maken meerdere persberichten gewag van een onevenwichtige verdeling van de impact over 's lands Gewesten. Hoewel Elia blijkbaar een reeks schijven van 100 MW heeft vastgelegd die billijk over de onderscheiden zones in het land zijn verdeeld, doen sommigen opmerken dat WalloniŽ zowat twee keer minder elektriciteit verbruikt dan Vlaanderen en dus verhoudingsgewijs zwaarder wordt getroffen. 1. Kan u die informatie bevestigen? 2. Zo ja, moet men er dan niet voor zorgen dat het percentage afgeschakelde cabines in alle Gewesten gelijk is? 3. Welke financiŽle impact zal elk van de Gewesten ondervinden indien het afschakelplan in de ongewijzigde versie van 3 september 2014 ten uitvoer wordt gebracht? 4. Kan u ons meer algemeen nadere informatie verschaffen over de criteria die bij de goedkeuring van dat afschakelplan hebben doorgewogen?†


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Het afschakelplan bevat 6 schijven die elk 500 MW vertegenwoordigen. In elke schijf zitten hoogspannings- en onderstations uit de verschillende elektrische zones van BelgiŽ. Ons land wordt verdeeld in 5 elektrische zones (NO, NW, CE, SO en SW). Wanneer een schijf geactiveerd wordt, dan heeft dit een impact op verschillende hoogspanning- en onderstations uit de verschillende zones. Dit impliceert dat bij een activatie van een schijf verschillende zones uit het land worden betrokken. Het afschakelplan dat op 3 september 2014 door de voormalige staatssecretaris voor Energie werd voorgesteld, is gebaseerd op het afschakelplan dat in 2003 werd opgemaakt door de transmissienetbeheerder Elia op grond van het ministerieel besluit van 3 juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit. Het plan is opgemaakt conform: - het Technisch Reglement van het transmissienet (artikel 312 van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe.), - het bovengenoemde ministerieel besluit van 3 juni 2005, - alsook de regels die van toepassing zijn tussen de Europese transmissienetbeheerders om een volledige black-out van het Belgische en Europese net te vermijden. De basiscriteria van het afschakelplan zijn gradualiteit (meerdere schijven kunnen al dan niet geactiveerd worden om het evenwicht (vraag/ aanbod) op te lossen), de geografische spreiding (om tegemoet te komen aan problemen met de spanningsregeling en om onevenwichten op het net te vermijden) en volgorde van prioriteit (zoals vastgelegd in het bovengenoemde ministerieel besluit van 3 juni 2005). Het doel van dergelijk plan is de bescherming van het Belgische net tegen plotse incidenten zoals een spanningsdaling of een frequentieschommeling en ingeval de genomen maatregelen (strategische reserves, onevenwichtstarief, de sensibiliseringscampagne en de verbodsmaatregelen) onvoldoende blijken te zijn bij een elektriciteitsschaarste. Elia heeft, na goedkeuring van de voormalige staatssecretaris voor Energie, de activeringsmodaliteiten van het afschakelplan aangepast voor de zones Zuid-Oost en Zuid-West. Deze aanpassing laat toe terug te gaan naar een situatie waar de afgeschakelde vermogens per elektrische zone overeenstemmen met ongeveer 5 % van het effectieve vermogen van deze zones. De financiŽle impact voor elk van de verschillende schijven bij de gewesten is niet gekend. Zoals reeds gezegd, heeft het plan het doel een black-out te vermijden. De kost van een black-out werd door het Federaal planbureau onderzocht in haar studie 'Belgische black-outs berekend'. De enige informatie waarover ik beschik, komt uit de studie van het Federaal Planbureau volgens dewelke een uur black-out, namelijk een algemene panne in BelgiŽ, een economisch verlies zou betekenen van 120 miljoen euro.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenELEKTRISCHE ENERGIE | ENERGIEVOORZIENING | ENERGIEBELEID | GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE