...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0009 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Door Elia gerealiseerde interconnecties aan onze grenzen teneinde de inwerkingtreding van het afschakelplan deze winter te voorkomen.
Datum indiening30/10/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

De regering heeft het afschakelplan wereldkundig gemaakt, waarmee deze winter bij dreigende stroomtekorten in diverse zones van ons land de stroomtoevoer zal worden onderbroken. Ik zou in dat verband nadere inlichtingen willen krijgen over de interconnecties die door Elia aan onze grenzen werden gerealiseerd met het oog op het invoeren van stroom. Dat is een belangrijk punt, omdat klanten die schade hebben geleden door de inwerkingtreding van het plan van minister van Binnenlandse Zaken Wathelet gerechtelijke stappen zouden kunnen doen en Elia aansprakelijk zouden willen stellen. Verscheidene door de hoogspanningsnetbeheerder ingediende aanvragen om bijkomende interconnecties te mogen realiseren zouden zonder gevolg zijn gebleven door een weigering van de regulator. Kan u de volgende gegevens meedelen: a) een overzicht van deze aanvragen; b) de datum waarop deze door Elia werden ingediend; c) de capaciteit van elk van de aangevraagde interconnecties; d) de redenen die de regulator aanvoerde om de aanvragen te weigeren?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

BelgiŽ beschikt over twee interconnecties met het buitenland, namelijk een met Nederland en een met Frankrijk. De totale bruikbare interconnectiecapaciteit van BelgiŽ wordt op heden geraamd op 3500 MW tijdens de winter (1400 MW voor de Nederlandse grens en 2100 MW voor de Franse grens) en op 3000 MW tijdens de zomer. Die waarden kunnen lichtjes schommelen naargelang van de weersomstandigheden. Wanneer geen invoer mogelijk is uit Frankrijk, biedt het nieuwe akkoord tussen Elia en TenneT de mogelijkheid om - indien nodig - de capaciteit aan de Nederlandse grens te laten stijgen tot 1700 MW. In overleg met de overheid werkt Elia aan de ontwikkeling van de interconnectiecapaciteit. Tal van projecten zouden een positieve impact moeten hebben en de uitwisselingscapaciteit met onze buurlanden doen toenemen door de toevoeging van bijkomende interconnecties of door de verbetering en optimalisering van de bestaande interconnecties. Dergelijke projecten nemen echter veel tijd in beslag; het duurt lang vooraleer een concept werkelijk gerealiseerd kan worden. Een stijging van de fysieke interconnectiecapaciteit is voor deze winter dus niet echt haalbaar. De geplande projecten met betrekking tot de ontwikkeling van de interconnecties zijn opgenomen in het plan voor de ontwikkeling van het transmissienet dat Elia heeft opgesteld in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau, overeenkomstig het huidig artikel 13 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Het ontwikkelingsplan wordt voor advies aan de CREG Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas) voorgelegd alvorens het door de minister van Energie wordt goedgekeurd. Wanneer de CREG vaststelt dat de in het ontwikkelingsplan voorziene investeringen de transmissienetbeheerder niet toelaten adequaat en efficiŽnt in zijn capaciteitsbehoeften te voorzien, kan de minister Elia gelasten het ontwikkelingsplan aan te passen ten einde die situatie te verhelpen. In het raam daarvan is geen enkele aanvraag tot bijkomende interconnectie vanwege de beheerder van het hoogspanningsnet zonder gevolg gebleven bij gebrek aan akkoord van de regulator. Wat betreft de geplande projecten voor de komende jaren kunnen worden geciteerd: - Het project Brabo dat voorziet in de versterking van het hoogspanningsnet en een grotere bevoorradingszekerheid van de Antwerpse haven. Hiervoor wordt een 4e fasedraaier te Zandvliet voorzien tegen 2016; dit zou moeten leiden tot een toename met 900 MW van de fysieke stromen tussen BelgiŽ en Nederland. Fase 2 en fase 3 van het project Brabo zijn gepland voor 2019 en 2020-2025. - Het project Nemo voor interconnectie met het Verenigd Koninkrijk zal leiden tot een toename van de stromen met 1000 MW in 2019. - Het project Alegro is een nieuwe interconnectie die BelgiŽ verbindt met Duitsland. Tegen 2020 zal dit project leiden tot een toename met 1000 MW van de fysieke stromen tussen beide landen. - Het Belgisch-Duits project via Luxemburg dat voorziet in een nieuwe interconnectie tussen de netten en zal leiden tot een toename van de fysieke stromen vanuit Duitsland met 1000 MW tegen 2020. - De versterking aan de zuidergrens die zou moeten leiden tot een toename van de fysieke stromen met 1000 MW tegen 2021.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenENERGIEDISTRIBUTIE | ELEKTRISCHE ENERGIE | ENERGIEVOORZIENING | ENERGIEBELEID