...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0008 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Financiering van de ontmanteling van de kerncentrales in ons land.
Datum indiening30/10/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

De sluiting van Doel 4 begin augustus 2014 maakt nog maar eens duidelijk hoe kwetsbaar de elektriciteitsproductie van ons land is. We zullen deze winter rekening moeten houden met dreigende stroomtekorten. De kernreactor Tihange 2, die in 1983 in bedrijf werd gesteld, ligt stil sinds maart 2014. In 2012 werden er duizenden microscheurtjes ontdekt in de stalen wanden van de reactorvaten. Na positieve testresultaten werd de reactor in 2013 weer opgestart, maar de resultaten van bijkomende tests waren niet goed. Reactoreenheid 3 van de kerncentrale van Doel, die sinds 1982 in bedrijf is, werd eveneens stilgelegd wegens een zelfde probleem. Volgens de in de commissie verstrekte informatie bestaat de kans dat de reactoren Doel 3 en Tihange 2 misschien zelfs nooit meer zullen draaien. Dat is een nieuw gegeven, dat meegenomen moet worden in de plannen voor een kernuitstap in ons land, meer bepaald met het oog op de ontmanteling van die reactoren. 1. Hoe zit het met de voorzieningen die werden aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales? 2. Kunnen die voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales, de zogenaamde ontmantelingsfondsen, en voor het beheer van bestraalde splijtstoffen in de centrales onmiddellijk beschikbaar besteld worden in geval van een vervroegde ontmanteling? 3. Zo niet, zijn er clausules ingebouwd om dat geld toch snel beschikbaar te stellen, en binnen welke termijnen kunnen die voorzieningen worden aangewend? 4. Kan u aangeven a) welke bedragen er effectief beschikbaar zijn van het door de kernprovisievennootschap Synatom beheerde fonds voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van bestraalde splijtstoffen in deze kerncentrales; b) welke kosten die bedragen precies dekken?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Sinds de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales in voege is getreden, worden de voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales door de kernexploitanten en hun gelijkgestelden aan de kernprovisievennootschap overgemaakt. De voorzieningen worden aangelegd volgens de methode Net Present Value (netto contante waarde). De aanleg van de voorzieningen gebeurde oorspronkelijk op basis van een levensduur van de kerncentrales van 40 jaar. Bij de berekening van de aan te leggen voorzieningen wordt ook een risicomarge opgenomen. Naar aanleiding van het stilliggen van de reactoren Doel 3 en Tihange 2 heeft de Commissie nucleaire voorzieningen aan de kernprovisievennootschap gevraagd te berekenen wat het zou betekenen voor de voorzieningen indien deze reactoren niet meer zouden opstarten. De kernprovisievennootschap heeft berekend dat de vervroeging van de kosten van een eventuele definitieve stillegging van deze twee reactoren, gedekt wordt door de risicomarges gebruikt voor de aanleg van de voorzieningen tot op heden. 2. De wet van 11 april 2003 bepaalt in haar artikel 14, § 6, het volgende "de kernprovisievennootschap houdt, op ieder ogenblik, voldoende liquiditeiten aan, onder de vorm van geldbeleggingen of liquide middelen, om alle uitgaven verbonden met de ontmanteling en het beheer van bestraalde splijtstoffen gedurende de komende drie werkingsjaren te financieren". De kernprovisievennootschap legt ieder jaar aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen een rapport voor, goedgekeurd door haar bedrijfsrevisoren, dat de beschikbaarheid van de nodige fondsen bevestigt. Tevens wil ik er ook aan herinneren dat de uitgaven voor de ontmanteling en het beheer van de bestraalde splijtstoffen zich uitstrekken over hele lange periodes, dewelke het niet noodzakelijk maken dat alle fondsen onmiddellijk beschikbaar zijn, zelfs in het geval van een vervroegde ontmanteling. 3. Niet van toepassing. 4. a) Eind december 2013 bedroegen de aangelegde voorzieningen bij Synatom: - 3.031 miljoen (euro) voor de ontmanteling van de kerncentrales en; - 4.228 miljoen (euro) voor het beheer van bestraalde splijtstoffen. b) De wet van 11 april 2003 (artikel 2, 2°) voorziet dat de voorzieningen voor de ontmanteling het volgende dekken "de kosten van de stopzetting van de reactor van de kerncentrale en ontlading van de kernbrandstof, de eigenlijke ontmanteling van de kerninstallatie, de sanering van de site en het beheer van het radioactief afval dat eruit voortkomt". De wet van 11 april 2003 (artikel 2, 3°) voorziet dat de voorzieningen voor het beheer van de bestraalde splijtstoffen het volgende dekken "de kosten verbonden met het beheer van splijtstoffen bestraald in de kerncentrales".

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenELEKTRISCHE ENERGIE | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | KERNCENTRALE