...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0007 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Schade geleden door klanten ten gevolge van een stroomonderbreking in het kader van het afschakelplan.
Datum indiening30/10/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Op 3 september 2014 bezorgde de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Melchior Wathelet, zijn kaart met afschakelzones aan de provinciegouverneurs. Op die kaart wordt het nationale grondgebied in een aantal zones verdeeld en staan de elektriciteitscabines onder laag- en gemiddelde spanning aangeduid die manueel van het net kunnen worden losgekoppeld. Indien er te weinig energie geproduceerd wordt, kan dat afschakelplan in werking worden gesteld en kunnen er klanten gedurende meerdere uren zonder stroom komen te zitten. Dat vooruitzicht veroorzaakt grote onrust bij onze medeburgers. Zo'n afschakeling zal ongetwijfeld heel wat ongemak meebrengen voor zowel de private als de professionele klanten. Graag kreeg ik dan ook meer informatie over een eventuele schadeloosstelling. 1. Welke wettelijke bepalingen zijn er van toepassing indien de elektriciteitsvoorziening niet volstaat om aan de vraag van de klanten tegemoet te komen? 2. Voorzien die bepalingen in een schadevergoeding aan de klanten in geval van een stroomonderbreking? 3. Volgens persberichten schuiven alle actoren uit de sector de hete aardappel blijkbaar naar elkaar door, wat de onduidelijkheid in dit dossier alleen maar groter maakt voor tal van burgers en bedrijven. Welke actoren zouden de geleden schade moeten vergoeden? 4. Zal u in voorkomend geval de wettelijke bepalingen herzien, gelet op de toenemende ongerustheid naar aanleiding van de aankondiging door de minister van Binnenlandse Zaken en de rechtszaken waartoe de effectieve tenuitvoerlegging van het afschakelplan aanleiding zou kunnen geven? 5. a) Klopt het dat de regulator het dossier eerstdaags naar zich toe zou kunnen trekken? b) Zo ja, denkt u dat het dossier vóór de winter kan worden afgerond? 6. Zal u alle klanten over hun rechten in dat verband informeren, via de website www.winterklaar.be die een dezer dagen operationeel zou moeten zijn of langs andere kanalen? 7. Kan u de economische impact van de inwerkingtreding van het afschakelplan op elk van de door de heer Wathelet vastgelegde afschakelzones onder cijfers brengen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1 tot 3. Inzake de eventuele vergoeding voor de gevolgen van een mogelijk tekort aan elektriciteit en/of een mogelijke afschakeling, moet worden verwezen naar de beginselen van contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van het gemeenrecht. De contractuele aansprakelijkheid wordt behandeld in (artikel) 1147 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De relatie tussen een leverancier van elektriciteit en een eindklant is van contractuele aard. We moeten dus verwijzen naar de bewoording van het contract om te weten of vergoeding wordt voorzien voor de schade. In het algemeen ontheffen de distributeurs zich van hun verantwoordelijkheid in geval van stroomonderbreking en ze schuiven de verantwoordelijkheid af op de beheerder van het distributienet. Het is niet uitgesloten dat dergelijke clausules in de rechtbank worden aangevochten. In principe vormt het bestaan van het contract een belemmering voor de toepassing van de regels van buitencontractuele aansprakelijkheid tussen de partijen. De relatie tussen de eindgebruiker en de netbeheerder is buitencontractueel. De burgerlijke buitencontractuele aansprakelijkheid wordt behandeld in artikel 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek. Het mechanisme voor de verantwoordelijkheid (contractuele zoals buitencontractuele) bestaat uit drie elementen/ voorwaarden: - de fout, - de schade, - het oorzakelijk verband tussen de fout en het voorkomen van de schade. Om een schadevergoeding te krijgen, is het nodig dat de eindklant die schade ondervindt, het bestaan ervan bewijst en dat het om een fout gaat in hoofde van de netbeheerder, dit wil zeggen een gedrag dat niet overeenstemt met dit van een persoon die normaal bedachtzaam en zorgvuldig persoon is in een dergelijke situatie. De eindklant moet tevens het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade bewijzen. De betaling van compensatoire vergoedingen of herstelvergoedingen zal afhangen van het oordeel van de rechter. Betreffende de vergoedingen door de verzekeringen, geeft Assuralia het volgende antwoord op de website van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen): De al dan niet dekking van de schade hangt af van het contract. Het is onwaarschijnlijk dat de verzekering tussenkomt. De meeste standaardcontracten, hetzij in termen van een schade aan goederen of uitbatingverlies, maken de toekenning van schadevergoeding immers ondergeschikt aan het feit dat de schade veroorzaakt wordt door een voorval zoals een brand, ontploffing, bliksem, netwerkoverbelasting, kortsluiting, enzovoort. Een onderbreking van de elektriciteitsvoorziening wordt niet gelijkgesteld met een "plotselinge gebeurtenis" zoals voorzien in de polis. Bovendien bestaat de doelstelling erin om het stroomtekort reeds geruime tijd voor de winter aan te kondigen. 4. Een herziening van het wettelijke kader is geen optie voor deze winter. Een volledige evaluatie van het afschakel plan en zijn rechtsgrondslagen zal zo spoedig mogelijk worden gemaakt om de werkelijkheid van vandaag te weerspiegelen en voor zover mogelijk de gevolgen daarvan te beperken. 5. Tijdens de hoorzitting van 23 september 2014 voor de Parlementaire Commissie, stelde de CREG (Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas) de oprichting van een werkgroep voor, die zich zou buigen over de verschillende bestaande contracten, hetgeen het zou mogelijk maken om de verantwoordelijkheid van elke speler te onderzoeken. De CREG heeft zich dus beschikbaar gesteld en het voorstel heeft de aandacht van meerdere parlementariërs getrokken. (Integraal Verslag, Kamer, 2014, Verenigde commissies voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw en voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, 23 september 2014, CRIV 54 COM 007) 6. De FOD Economie baseert zich op informatie die beschikbaar is op de website van het VBO om de burgers en bedrijven te sensibiliseren inzake hun contractuele aansprakelijkheid. Bovendien verwijst de FOD Economie ook naar de relatie burger/ bedrijf met de overheid, waar de regels van de niet-contractuele aansprakelijkheid van toepassing zijn en het aan de rechter toekomt om te oordelen over de schuld, schade en oorzakelijk verband. 7. De financiële gevolgen voor elk van de verschillende schijven van de gewesten is niet bekend. De enige informatie waarover ik beschik komt van de studie uitgevoerd door het Federal Planbureau waarin staat dat een uur black-out, dus van algemene en ongecontroleerde stroomuitval in België, een tekort van 120 miljoen euro voor de economie van het land zou vertegenwoordigen. In dit verband wil ik nogmaals vermelden dat de genomen maatregelen vooral dienen om elke afschakeling te voorkomen en a fortiori elke black-out.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenSCHADEVERGOEDING | ELEKTRISCHE ENERGIE | ENERGIEVOORZIENING | ENERGIEBELEID