...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0044 - Zittingsperiode : 54


Auteur Frank Wilrycx, Open Vld
Departement Minister van Financiën
Sub-departement Financiën
Titel Inkomstenbelastingen. - Prestatie van leverancier of dienstverrichter.
Datum indiening07/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum12/12/2014

 
Vraag

In de btw-handleiding vinden we bij punt 115/3 het volgende: "...Door de aanpassing op 1 januari 1993 van het Wetboek aan de Zesde Richtlijn van 17 mei 1977 van de Raad van de Europese Gemeenschappen, werd aan artikel 26 van genoemd Wetboek een lid toegevoegd op grond waarvan belastingen, rechten en heffingen eveneens tot de maatstaf van heffing behoren (z. Wetboek, art. 26, derde lid). Wanneer derhalve de door de bevoegde overheid ingestelde belastingen, rechten en heffingen andere dan de belasting over de toegevoegde waarde, in hoofde van de leverancier of dienstverrichter zijn verschuldigd en van hem worden gevorderd, behoren ingevolge voornoemde wettelijke bepaling deze belastingen, rechten en heffingen, zelfs al worden ze afzonderlijk en voor het juiste bedrag aan de klant aangerekend, tot de maatstaf van heffing voor de berekening van de verschuldigde BTW met betrekking tot de geleverde goederen en de verrichte diensten." Ingevolge artikel 228, §3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (en mits er aan bepaalde voorwaarden is voldaan) wordt er een belasting geheven namens een rijksinwoner, een binnenlandse vennootschap of vereniging, ... wanneer inkomsten van andere personen hen ten laste vallen (buitenlandse dienstverrichters). De medecontractant van de leverancier of de dienstverrichter is in dit geval gehouden een belasting te voldoen. De inhouding van de belasting gebeurt in de regel op de aangerekende vergoeding waardoor de leverancier of de dienstverrichter het hem gefactureerde bedrag niet volledig ontvangt. 1. Kunnen we ervan uitgaan dat de belastingen bedoeld in artikel 228, §3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 niet behoren tot de maatstaf van heffing van toepassing op de prestatie van de leverancier of de dienstverrichter ingevolge het feit dat deze belastingen niet in hoofde van de leverancier of dienstverrichter verschuldigd zijn? 2. Ingeval er een inhouding wordt verricht door de medecontractant van de leverancier of de dienstverrichter, wordt het gefactureerde bedrag niet volledig voldaan aan de leverancier of de dienstverrichter vermits er een inhouding wordt verricht. Gaat u ermee akkoord dat de ingehouden belasting ingevolge artikel 228, §3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen niet geacht wordt deel uit te maken van de maatstaf van heffing inzake btw?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Overeenkomstig artikel 26 van het Btw-Wetboek wordt de belasting berekend over alles wat de leverancier of dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van diegene aan wie de dienst wordt verstrekt of aan wie het goed wordt geleverd, of van een derde, met inbegrip van de subsidies die rechtstreeks met de prijs van die handeling verband houden. De maatstaf van heffing van de btw is met andere woorden de tussen de partijen overeengekomen prijs, te verstaan in de ruimste zin van het woord. Ingevolge het verschuldigd zijn van de bedrijfsvoorheffing, die wordt geheven van sommige inkomsten behaald door de niet in België gevestigde leverancier of dienstverrichter in omstandigheden beoogd door artikel 228, § 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, komt het voor dat de medecontractant van die leverancier of dienstverrichter bij de betaling het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat hij als schuldenaar heeft voldaan, compenseert door het in mindering te brengen van de aan hem gefactureerde prijs. Deze inhouding heeft uiteraard geen invloed op de maatstaf van heffing en de btw is verschuldigd over de gefactureerde prijs.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFACTURERING | FISCALITEIT | LEVERANCIER | INKOMSTENBELASTING | BELASTINGGRONDSLAG | DIENSTEN | BTW