...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0043 - Zittingsperiode : 54


Auteur Luk Van Biesen, Open Vld
Departement Minister van Financiën
Sub-departement Financiën
Titel Belastingplichtigen. - Administratie. - Vraag om inlichtingen.
Datum indiening06/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum12/12/2014

 
Vraag

Het berekenen en inkohieren van de belasting brengt een aantal verificaties en controles met zich mee, bedoeld om fouten of nalatigheden in de belastingaangifte op te sporen. Bepaalde fouten worden standaard gecorrigeerd door de administratie, op basis van de gegevens waarover zij beschikken. In andere gevallen zal de administratie bijkomende inlichtingen opvragen bij de belastingplichtige. Dit gebeurt door middel van een vraag om inlichtingen. De administratie kan de belastingplichtige schriftelijk een vraag om inlichtingen sturen. De belastingplichtige moet de gevraagde informatie binnen de 30 dagen die volgen op de verzendingsdatum van de aanvraag leveren. Het niet-naleven van deze verplichting kan leiden tot een aanslag van ambtswege. 1. Hoeveel vragen om inlichtingen werden er, jaarlijks, sinds het aanslagjaar 2011 verstuurd? 2. De belastingplichtige is sinds enkele jaren niet meer verplicht om documenten (bijlagen) toe te voegen aan zijn aangifte in de personenbelasting. Dit tevens door het toenemende gebruik van Tax-on-web. a) Kan u meedelen of het aantal vragen om inlichtingen gestegen is door het toenemend gebruik van Tax-on-web? b) Hoeveel vragen om inlichtingen werden er, jaarlijks, verstuurd na indiening van een papieren aangifte vanaf het aanslagjaar 2011? c) Hoeveel werden er, jaarlijks, verstuurd na indiening via Tax-on-web vanaf het aanslagjaar 2011? 3. Hoeveel belastingplichtigen antwoorden op een vraag om inlichtingen binnen de opgelegde termijn? 4. Wat was de, jaarlijkse, totale kostprijs voor aanslagjaren 2011, 2012 en 2013 voor het versturen van de vragen om inlichtingen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Tot heden registreert mijn administratie niet op systematische wijze het verzenden van een vraag om inlichtingen aan een belastingplichtige. De opmaak en de verzending van een vraag om inlichtingen gebeurt op lokaal initiatief van de taxatieambtenaar. Sinds half oktober 2014 is in de applicatie TAXI (tool voor het beheer van de aangiften) een project operationeel dat toelaat de vragen om inlichtingen via de applicatie semi-automatisch aan te maken. In de toekomst zal het wellicht mogelijk zijn om de aantallen opgemaakte vragen om inlichtingen te meten. 2. a) Volgens de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Inkomstenbelastingen bestaat er geen verplichting voor de belastingplichtige om documenten (bijlagen) bij zijn aangifte in de personenbelasting te voegen en dit ongeacht de wijze waarop hij zijn aangifte indient (via papier of Tax-on-web). b) Zie vraag 1. c) Zie vraag 1. 3. De administratie beschikt momenteel over geen gegevens. 4. De administratie beschikt niet over deze gegevens.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenBELASTINGADMINISTRATIE | FISCALITEIT | FISCALE CONTROLE | DOORGEVEN VAN INFORMATIE | BELASTINGAANGIFTE | ELEKTRONISCHE OVERHEID