...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0040 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V
Departement Minister van Financiën
Sub-departement Financiën
Titel Niet-indiening van de belastingaangiften.
Datum indiening05/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

1. Hoeveel personen hebben in het jaar 2014 geen belastingaangifte ingediend? Graag kreeg ik een opdeling per Gewest en een vergelijking met voorgaande jaren. 2. Wat zijn de voornaamste oorzaken van de niet-indiening van de belastingaangifte? 3. Welk gevolg werd gegeven aan de niet-indiening van de belastingaangifte?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Nog niet alle indientermijnen voor de aangiften personenbelasting aanslagjaar 2014 zijn verstreken en er kan dus slechts gedeeltelijk geantwoord worden op de eerste vraag. Het aantal niet ingediende aangiften in de personenbelasting vertoont een dalende trend. Hier volgt een overzicht voor de voorbije aanslagjaren: Het aantal in te dienen aangiften omvat niet de van aangifteplicht vrijgestelde niet belastbare belastingplichtigen (artikel 306, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992), Voor aanslagjaar 2014 heeft de administratie zich tot doel gesteld om ook aan de van aangifteplicht vrijgestelde niet belastbare belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte toe te zenden, waardoor deze groep voortaan opgenomen is in het "aantal in te dienen aangiften". Op 31 oktober 2014 waren er 6.716.809 aangiften te verwachten en werden er 386.530 nog niet ingediend. Er werd evenwel een bijkomend uitstel tot 14 november (2014) toegekend voor de belastingplichtigen die via TOW-mandataris indienen. Tussen 1 en 22 november dienden nog 153.380 belastingplichtigen een aangifte TOW-mandataris in. 2. Aangezien het al dan niet indienen van een aangifte volledig tot de eigen verantwoordelijkheid van de belastingplichtige behoort, beschikt mijn administratie niet over de motieven die aan de basis liggen van het niet indienen. De administratie kan alleen vaststellen dat de jongeren (studenten) in de leeftijdscategorie vanaf 18 tot 25 jaar, de belastingplichtigen met geen of weinig inkomen, de belastingplichtigen die voor het eerst een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen en de ouderen vanaf de leeftijd van 75 jaar vaak geen aangifte indienen. De reden waarom de regio Brussel meer niet-indieners heeft dan de overige, heeft te maken met de bevolkingssamenstelling. De hierboven opgesomde groepen zijn er meer vertegenwoordigd. 3. De administratie heeft zich de laatste jaren tot doel gesteld de nodige acties te ondernemen om een maximaal aantal ingediende aangiften te bekomen en voor de blijvende niet-indieners een boete en/of een aanslag van ambtswege te vestigen. Onder "nodige acties" dient te worden verstaan: het regelmatig bijwerken van de repertoria, het centraal verzenden van herinneringsbrieven (vanaf aanslagjaar 2010) naar belastingplichtigen die na het verstrijken van de indieningstermijn nog geen aangifte hebben ingediend, en het verzenden van boeteberichten voor niet-indiening. Bovendien is er een actie met de dienst Opsporingen om voor de belastingplichtigen-zelfstandigen vaststellingen ter plaatse te doen en ze alsnog aan te zetten een aangifte in te dienen. Vanaf 2014 worden zowel de verzending van de boeteberichten voor niet-indiening als de vestiging van de boeten via een geautomatiseerd systeem centraal georganiseerd. Voor de blijvende niet-indieners tenslotte worden aanslagen van ambtswege (met eventueel een belastingverhoging op de niet aangegeven inkomsten) gevestigd, eveneens via een geautomatiseerde centraal aangestuurd applicatie. Deze aanpak waarborgt een gelijke behandeling voor in gebreke blijvende belastingplichtigen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFISCALITEIT | BELASTINGAANGIFTE