...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0039 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V
Departement Minister van FinanciŽn
Sub-departement FinanciŽn
Titel Kwijtschelding van belastingverhogingen of boetes.
Datum indiening05/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Het is gebruikelijk dat een minister aanvragen ontvangt tot kwijtschelding van opgelegde belastingverhogingen of administratieve boetes. 1. Hoeveel aanvragen tot kwijtschelding (van een gedeelte) van de verschuldigde belastingsommen of administratieve boetes heeft de minister van FinanciŽn ontvangen in 2012, 2013 en tot op heden in 2014? 2. In welk Gewest was de indiener gedomicilieerd (opdeling per jaar)? 3. Hoeveel procent van de ingediende dossiers werd ingewilligd (opdeling per jaar en per Gewest)? 4. Hoeveel bedraagt het totale kwijtgescholden bedrag (opdeling per jaar en per Gewest)?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1 tot 3. Tabel 1 bevat per kalenderjaar een overzicht van de inzake inkomstenbelastingen op grond van artikel 9 van het Regentsbesluit van 18 maart 1831 genomen ministeriŽle besluiten. Eenzelfde belastingplichtige (kolom 2) kan een verzoekschrift indienen voor verschillende toegepaste belastingverhogingen en/of administratieve boeten (kolommen 3 en 4). Tabel 1: Overzicht van de verzoekschriften en genomen besluiten. Tabel 2: Spreiding over de gewestelijke directies. Uit de voormelde tabellen blijkt dat in 2012 geen ministeriŽle besluiten werden genomen. Op basis van een grondig onderzoek in verband met de gevolgen van een arrest (nr. 149.338 van 23 september 2005) van de Raad van State inzake de motiveringsplicht, heeft de toenmalige minister van FinanciŽn beslist om voortaan de ministeriŽle besluiten, zeker wat de gedeeltelijke inwilligingen en de afwijzingen betreft, te motiveren en aldus de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende motivering van bestuurshandelingen te respecteren. De praktische en juridische uitwerking van die beslissing op grond van de resultaten van voormeld onderzoek, is reeds volledig doorgevoerd voor de in te willigen aanvragen. Inzake de (gedeeltelijk) af te wijzen aanvragen bevindt die uitwerking zich momenteel in de eindfase. 4. Er worden hierover geen statistieken bijgehouden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFISCALITEIT | GELDBOETE | BELASTINGBELEID | KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGSCHULD