...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0008 - Zittingsperiode : 54


Auteur Veerle Wouters, N-VA
Departement Minister van FinanciŽn
Sub-departement FinanciŽn
Titel Commissielonen betaald aan buitenlandse verkrijgers. - Vrijstelling ficheverplichting als verkrijger boekhouding voert en btw-factuur uitreikt. - Schending EU-recht.
Datum indiening22/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Voor de bedragen die worden betaald aan natuurlijke personen en rechtspersonen die onderworpen zijn aan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en die krachtens het Btw-Wetboek ertoe gehouden zijn facturen uit te reiken voor de geleverde prestaties geldt een administratieve tolerantie op de verplichting om fiches op te maken. Volgens een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 1 april 2011 en een arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 23 oktober 2012 moeten commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die voor in het buitenland gevestigde verkrijgers al dan niet in BelgiŽ belastbare beroepsinkomsten zijn, worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave. 1. Bent u het eens dat de administratieve tolerantie niet kan gelden voor commissies, makelaarslonen, enzovoort die worden toegekend aan niet-inwoners zonder inrichting in BelgiŽ, omdat zij niet aan de Belgische boekhoudwet zijn onderworpen? 2. Vormt de extra administratieve last die volgt uit artikel 57, 1į, WIB 1992 geen belemmering om diensten af te nemen van in het buitenland gevestigde verkrijgers? 3. Is de beperking van deze administratieve tolerantie tot in BelgiŽ gevestigde verkrijgers niet in strijd met het Europees vrije verkeer van diensten, aangezien voormelde verplichting "administratief" niet geldt voor verbintenissen met in BelgiŽ gevestigde dienstverleners? 4. Aangezien het boekhoudrecht en de btw-wetgeving Europeesrechtelijk is geharmoniseerd, is de beperking van de administratieve tolerantie tot in het binnenland gevestigde verkrijgers, te verantwoorden in het licht van de Europese wetgeving? 5. Is de beperking van de administratieve tolerantie te verantwoorden wanneer de in een andere EU-lidstaat gevestigde verkrijger gehouden is een boekhouding te voeren en een factuur volgens de btw-wetgeving uit te reiken en de meeste diensten dienen opgenomen te worden in een intracommunautaire opgave? 6. Is het verschil in behandeling te verantwoorden rekening houdend met het vrij verkeer van diensten en de administratieve bijstandsrichtlijn 2011/61/EU? 7. Welke maatregelen overweegt u om deze beperking op het vrij verkeer van diensten weg te werken?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Gelet op het belang van de opmaak van fiches 281.50 in het kader van de uitwisseling van inlichtingen op grond van overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting en in de strijd tegen de internationale fiscale fraude sluit ik mij aan bij hetgeen in nr. 5 van de administratieve circulaire Ci.RH.243/581.810 van 19 februari 2009 is bepaald, namelijk dat belastingplichtigen die commissies, makelaarslonen, erelonen, enzovoort, toekennen aan niet-inwoners zonder inrichting in BelgiŽ, het bedrag daarvan in principe steeds op individuele fiches 281.50 en een samenvattende opgave 325.50 moeten vermelden. 2. De bepalingen van artikel 57 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bestaan reeds zeer lang en hebben tot op heden geen aanleiding gegeven tot klachten met betrekking tot extra administratieve lasten. 3 tot 7. Mijn administratie onderzoekt momenteel in hoeverre de administratieve tolerantie moet worden herbekeken in het licht van een mogelijke belemmering van het vrij verkeer van diensten en de Europese richtlijn inzake uitwisseling van inlichtingen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenCOMMISSIONAIR | BOEKHOUDING | FISCALITEIT | VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN | LOONPREMIE | BELASTINGGRONDSLAG