...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0003 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Minister van Pensioenen
Sub-departement Pensioenen
Titel Transparante informatie over de pensioenopbouw
Datum indiening28/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Er heerst nog heel wat onwetendheid omtrent de opbouw van pensioenrechten. Bovendien blijkt dat de verkregen ramingen of pensioenberekening vaak onduidelijk zijn voor de (toekomstige) gepensioneerde. Het was de ambitie van de regering om alle werkenden zeer regelmatig en vanaf het begin van hun loopbaan een raming van hun toekomstige pensioenrechten te bezorgen. Daarom werd gestart met de ontwikkeling van de pensioenmotor: een gemeenschappelijk ICT-platform tussen de drie pensioenadministraties: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen), RSVZ (Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) en PDOS (Pensioendienst voor de overheidssector). Om elkeen toe te laten regisseur te zijn van zijn eigen loopbaan is transparantie in de opgebouwde pensioenrechten dringend nodig. 1. a) Hoe verloopt de ontwikkeling van de pensioenmotor? b) Zal de gemeenschappelijke pensioendatabank vanaf september 2014 operationeel zijn? 2. a) Zullen burgers automatisch een overzicht van hun opgebouwde pensioenrechten in de drie stelsels ontvangen? b) Vanaf wanneer is dit mogelijk? c) Zal de raming vergezeld zijn van duidelijke uitleg? 3. Vanaf wanneer zullen burgers zelf hun opgebouwde rechten online kunnen raadplegen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. a) Begin 2013 ging het project Pensioenmotor van start, een samenwerkingsproject van de pensioeninstellingen RVP, RSVZ en PDOS. Elke instelling ontwikkelt de stelselspecifieke componenten. De RVP staat in voor de ontwikkeling van de gezamenlijke componenten. Gezien de omvang van het project werd er van bij het begin voor gekozen om gefaseerd te werk te gaan. b) De deadline voor het opleveren van de gemeenschappelijke databank is december 2014. Na de nodige testen zal ze vanaf 2015 stapsgewijs in gebruik genomen worden door de pensioeninstellingen. Op voorwaarde dat het strikte projectschema kan gerespecteerd worden, zal de gemeenschappelijke pensioendatabank technisch operationeel zijn vanaf september 2015. Er moet echter nog steeds rekening gehouden worden met exogene risicofactoren in verband met het opladen van miljoenen loopbaangegevens die buiten de wil om van de pensioeninstellingen tot uitstel kunnen leiden. 2. a) De Pensioenmotor moet toelaten stelseloverschrijdend te berekenen. Op basis van deze berekeningen zullen de pensioenverzekeringstijdvakken, het eventuele recht op vervroegd pensioen en een raming van het toekomstige pensioen kunnen bepaald worden. De burger zal altijd toegang hebben tot deze informatie via www.mypension.be of via de pensioeninstellingen. b) Fase 1 van de Pensioenmotor die toegang geeft tot de pensioenverzekeringstijdvakken en de vroegst mogelijke ingangsdatum zal in het najaar van 2015 opgeleverd worden. De module die een stelseloverschrijdende berekening van het bedrag mogelijk maakt, zal een jaar later opgeleverd worden. c) Ja. Zowel op het grafische als het tekstuele vlak wordt erover gewaakt dat dergelijke communicaties een duidelijk inzicht geven in de wijze van berekening en de in aanmerking genomen berekeningselementen. De burger zal bij het doorklikken een overzicht krijgen van alle gepresteerde diensten met per stelsel een aanduiding van de aanneembaarheid ervan voor het recht op pensioen. Tooltips zullen hem bovendien informeren over de motivering waarom een bepaalde dienst al dan niet aanneembaar is in een bepaald stelsel. 3. Zie ook vraag 2b). De ontwikkeling van de interface MyPension volgt immers de ontwikkeling van de Pensioenmotor.

 
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | INFORMATIE | OUDERDOMSVERZEKERING | SOCIALE ZEKERHEID | GEGEVENSBANK | BETREKKING TUSSEN OVERHEID EN BURGER
Vrije trefwoordenPENSIOENEN