...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0061 - Zittingsperiode : 54


Auteur Olivier Maingain, FDF
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Onafhankelijkheid van de magistraten (MV 288).
Datum indiening17/11/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum19/12/2014

 
Vraag

In uw regeerakkoord wordt een nieuw beheersmodel voor justitie voorgesteld, en dat is welkom. Zo wordt er een evaluatie van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding en van de Adviesraad van de magistratuur en een eventuele hervorming van de Hoge Raad voor de Justitie in het vooruitzicht gesteld. Wat de objectieve grondslagen zijn voor een dergelijke evaluatie en hoe een en ander in zijn werk zal gaan blijft echter onduidelijk. We waren echter erg verbaasd over de denkoefening die de regering wil aanvatten over een verscherpte controle op de werking van justitie. Er wordt gedacht aan de oprichting van een interne dienst bij de FOD Justitie, of nog van een specifieke parlementaire commissie. Op de werking van justitie wordt nu al op twee manieren controle uitgeoefend: door de hoven en rechtbanken, enerzijds, en door de Hoge Raad voor de Justitie, anderzijds. De oprichting van een extra instantie heeft volgens ons dan ook geen enkele meerwaarde, maar dreigt integendeel de onafhankelijkheid van de magistraten ten aanzien van de uitvoerende en van de wetgevende macht in het gedrang te brengen. Veeleer dan nog maar eens een instantie in het leven te roepen die afhankelijk zou zijn van de uitvoerende of de wetgevende macht, lijkt het ons coherenter en kostenefficiënter om de Hoge Raad voor de Justitie, die reeds over de wettelijke (en grondwettelijke) bevoegdheden beschikt om de externe controle op de rechterlijke orde uit te oefenen, te versterken. Zo een maatregel sluit  bovendien ook beter aan bij de door het regeerakkoord vooropgestelde rationalisering. Bovendien wordt in het regeerakkoord benadrukt dat alle departementen budgettaire inspanningen zullen moeten doen, ook justitie. 1. Door wie en volgens welke criteria zullen het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, de Adviesraad van de magistratuur en de Hoge Raad voor de Justitie worden geëvalueerd? 2. a) Wordt er voorafgaandelijk met die organen overlegd? b) Zo ja, hoe luiden de besluiten van dat overleg? 3. Indien er wordt geopteerd voor een interne dienst bij de FOD Justitie, wie zou daarvan deel kunnen uitmaken en op grond van welke criteria: opleiding, anciënniteit, enz.? 4. Indien er wordt geopteerd voor een specifieke parlementaire commissie, aan welk profiel zouden de parlementsleden moeten beantwoorden, hoe zou die commissie proportioneel worden samengesteld en om welke redenen? 5. Is er een derde weg mogelijk, meer bepaald de versterking van de bevoegdheden van de Hoge Raad voor de Justitie in plaats van de oprichting van een nieuw orgaan dat geen enkele garantie zou bieden op de vereiste onpartijdigheid voor de controle van het werk van de magistraten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Over de evaluatie van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, de Adviesraad van de magistratuur en de Hoge Raad voor de Justitie zal er vooreerst een algemeen debat worden gevoerd, in overleg met de colleges van de zetel en van het openbaar ministerie, opgericht bij de wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie. De desbetreffende organen zullen worden geraadpleegd in het kader van dat algemeen debat. Voorts komt artikel 151, § 2, tweede lid, en § 3, van de Grondwet in aanmerking voor herziening, met het oog op het optimaliseren van de efficiëntie van de rechterlijke organisatie en het voeren van een algemene discussie rond de bevoegdheid van de Hoge Raad voor de Justitie, inzonderheid ingevolge de invoering van een nieuw besturingsmodel. Deze kwesties zullen dus het onderwerp uitmaken van talrijke debatten, waarbij de aangehouden opties zullen afhangen van de uitkomst hiervan.

 
Eurovoc-hoofddescriptorRECHTSSTELSEL
Eurovoc-descriptorenCONTROLEORGAAN | JUDICIELE RECHTSPRAAK | MAGISTRAAT | RECHTSSTELSEL