...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0038 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Het personeelsbestand in de gevangenissen.
Datum indiening28/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Momenteel doen er zich heel wat personeelsbewegingen voor binnen het gevangeniswezen. Ten gevolge van de overheveling van de instellingen van Tongeren en Everberg naar het Vlaams niveau kregen de personeelsleden immers de vraag of zij al dan niet federaal ambtenaar wensten te blijven. Indien deze vraag positief beantwoord werd, kregen zij een mutatievoorstel om tewerkgesteld te worden in een van de penitentiaire instellingen. Ten gevolge van de sluiting van de gevangenis van Verviers moesten er nog eens 80 personeelsleden overgeplaatst worden naar andere gevangenissen. Desondanks kampen diverse gevangenissen met een personeelstekort. Onder andere in de gevangenis van Merksplas heeft dit ertoe geleid dat de penitentiaire beambten reeds verschillende dagen het werk hebben neergelegd, omdat het personeel niet meer in staat is vakantiedagen op te nemen. Een loutere overplaatsing van personeel zou geen optie zijn, omdat men op nationaal vlak meer personeelsleden heeft dan bepaald werd in het personeelsplan. Het probleem stelt zich dus eerder bij de spreiding op lokaal vlak. De ene gevangenis heeft een tekort, de andere heeft een surplus. Deze situatie is door allerlei ad-hocafspraken gegroeid. 1. Wat is het reële aantal gedetineerden per penitentiaire instelling versus het aantal personeelsleden, dit laatste zowel voor wat betreft het kader als de effectieve tewerkstelling? 2. a) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aanwerving van gevangenispersoneel? b) Is er sprake van een wervingsstop? 3. Welke initiatieven zal u op korte termijn ondernemen om te zorgen voor een betere spreiding van het personeelsbestand?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B010
Publicatiedatum 02/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Het geachte lid kan de cijfergegevens terugvinden in bijlage. Dit is de situatie op 2 november 2014 voor wat betreft het personeel en op 3 november 2014 voor wat betreft de gedetineerden. EPI_EFF: het gevangenispersoneel uitgedrukt in effectieven EPI_FTE: het gevangenispersoneel uitgedrukt in voltijds equivalenten De cijfers kunnen van dag tot dag verschillen. Dit hangt af van verschillende factoren: mutaties, pensioneringen, VVP, medische pensioenen, loopbaanonderbrekingen (deeltijds of voltijds), verschillende verlofstelsels, vrijwillig ontslag, gedwongen ontslag, detacheringen, veranderingen van werkregime (bv. Van 38u naar 36u), indiensttredingen, mobiliteit. 2. a) en b) Sinds 10 september 2014 is er een algemene wervingsstop binnen het federaal openbaar ambt. De diensten konden enkel nog overgaan tot aanwervingen na die datum als er reeds vóór 10 september sprake was van een formeel engagement (een arbeidsovereenkomst die getekend werd voor 10 september OF een oproepingsbrief verstuurd vóór 10 september met vermelding van de datum van indiensttreding). Voor al de andere geslaagde kandidaten betekent dit dat ze langer zullen moeten wachten om een jobvoorstel te krijgen. De Ministerraad van 18 december 2014 heeft beslist om deze wervingsstop te handhaven, maar er zijn wel afwijkingen mogelijk mits goedkeuring door de Ministerraad. 3. Het is zo dat ik op 16 december 2014 in overleg met de vakorganisaties 7 werkgroepen heb opgericht om na te denken over en oplossingen aan te reiken m.b.t. bepaalde problematieken binnen het gevangeniswezen. Wat betreft de problematiek die het geachte lid hier aanraakt zal dit besproken worden in de werkgroep die zich bezig zal houden met de rationalisering en modernisering van de werkmethodes en de werkgroep contracten van bepaalde duur.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | GEVANGENISPERSONEEL | GEVANGENISWEZEN